Premature Separation of the Placenta – Etiology and Risk Factors


Předčasné odlučování lůžka – etiologie a rizikové faktory

Předčasné odlučování lůžka postihuje přibližně 1 % všech těhotenství a zůstává stále jednou z nejzávažnějších příčin mateřské a neonatální morbidity a mortality. S vyšším rizikem výskytu abrupce placenty bývají spojovány některé rizikové faktory, avšak jednoznačná příčinná souvislost zatím prokázána nebyla.

Cíl studie:
Cílem studie bylo identifikovat a statisticky vyhodnotit rizikové faktory u žen s placentární abrupcí v porovnání s kontrolní skupinou.

Typ studie:
Retrospektivní kohortová studie.

Název a sídlo pracoviště:
Porodnicko-gynekologická klinika FN a LF UP, Olomouc.

Metodika a soubor:
Retrospektivně získaný soubor 180 žen s abrupcí placenty byl porovnáván s prospektivním kontrolním souborem 198 žen. Sledovány byly antropometrické, sociodemografické, behaviorální, porodnické a fetální parametry. Statistické vyhodnocení bylo provedeno programem Statsoft, Inc. (2001) Statistika Cz (Softwarový systém na analýzu dat), verze 6.

Výsledky:
Výskyt 180 diagnostikovaných placentárních abrupcí ve sledovaném období představuje 0,89 %. Jako statisticky významné hodnotíme následující rizikové faktory (p): základní vzdělání (0,00002), váha před těhotenstvím (0,00), váhový přírůstek v těhotenství (0,00), parita (0,0272), kouření (0,03847), preeklampsie (0,00889), chorioamnionitida (0,00), předčasný odtok plodové vody (0,00), opakované potrácení (0,00), pozitivní rodinná anamnéza hluboké žilní trombózy (0,0007) a intrauterinní růstová retardace plodu (0,0386).

Závěr:
Příčiny abrupce placenty jsou multifaktoriální. Jasný a jednoznačný etiologický činitel však doposud není znám.

Klíčová slova:
abrupce placenty, rizikové faktory, etiologie


Authors: M. Procházka;  M. Kudela;  M. Lubušký;  M. Větr;  P. Hrachovec;  P. Zielina
Authors‘ workplace: Porodnicko-gynekologická klinika LF UP, Olomouc, přednosta prof. MUDr. M. Kudela, CSc.
Published in: Ceska Gynekol 2005; 70(3): 175-179
Category: Original Article

Overview

Objective:
Placental abruption complicates approximately 1% of all pregnancies and remains a significant cause of both maternal and fetal morbidity and mortality. Several risk factors are associated with this complications, but a clear causal relation is diffucult to establish.

The aim of the study:
The aim of the study was to determine and identify risk factors for placental abruption.

Design:
Retrospective cohort study.

Setting:
Dept. of Obstetrics and Gynaecology, Medical Faculty of Palacký University, Olomouc.

Subject and Method:
Retrospectively gathered cohort of 180 women was compared to 198 healthy women. We have focused on anthropometric, sociodemographic, behavioral, obstetric and fetal parameters. Statistical evaluation was done by Statsoft, Inc. (2001) Statistika CZ (Software system data analysis), version 6.

Results:
The incidence of the placental abruption was 0.89%. We have confirmed the following risk factors as statistically significant (p values are given): Low-degree education (0.00002), prepregnancy weight of the mother (0.00), weight gain in pregnancy (0.00), higher parity (0.0272), smoking (0.03847), preeclampsia (0.00889), chorioamnionitis (0.00), premature rupture of membranes (0.00), recurrent spontaneous abortions (0.00), positive family history of deep venous thrombosis (0.0007) and intrauterine growth retardation (0.0386).

Conclusion:
Placental abruption has a large number of potential risk factors. The true biological cause and its etiopathogenic role is still to be elucidated.

Key words:
placental abruption, risk factors, etiology


Labels
Paediatric gynaecology Gynaecology and obstetrics Reproduction medicine

Article was published in

Czech Gynaecology

Issue 3

2005 Issue 3

Most read in this issue
Login
Forgotten password

Enter the email address that you registered with. We will send you instructions on how to set a new password.

Login

Don‘t have an account?  Create new account