Antibiotics prophylaxis in laparoscopy


Antibiotická profylaxe v laparoskopii

Cíl:
záměrem této studie bylo zjistit, který režim profylaxe antibiotiky je nejúčinnější pro snížení incidence infekční nemocnosti u žen, které podstupují laparoskopii.

Uspořádání:
randomizovaná, ne-slepá komparativní studie vlivu jediné předoperační dávky cefalosporinů první generace proti kontrolní skupině, která nedostávala toto antibiotikum.

Metody:
Operace byly prováděny standardní technikou. Ženy (n=450) s indikací pro laparoskopii byly náhodně rozděleny do dvou skupin. Skupina 1 (n=200) dostala jednu dávku cefalosporinů první generace a skupina 2 (n=250) ji nedostala. Obě skupiny byly sledovány 7 dní pro zjištění infekce rány, idiopatickou horečku, peritonitidu a infekci močových cest a respiračního traktu. Prevalence pooperační infekce, střední doba pobytu v nemocnici.

Výsledky:
ženy, které ukončily studii (n=450) byly rozděleny do skupiny 1 (n=200) a skupiny 2 (n=250). Nebyly nalezeny významné rozdíly v prevalenci pooperační infekce ve střední době trvání pobytu v nemocnici. Nedošlo k žádnému úmrtí.Každý pacient byl hodnocen denně až do propuštění k zjištění infekce rány, idiopatické horečky, peritonitidy a infekce močového a respiračního traktu. Doba pobytu v nemocnici se mezi skupinami významně nelišila (p>0,005).

Závěr:
v našem prostředí bylo podání jedné dávky 2 g cefalosporinu první generace před laparoskopií ekvivalentní kontrolní skupině pokud jde o prevenci infekce. Jedna dávka 2 g cefalosporinu první generace tedy zřejmě nenabízí žádnou výhodu ve srovnání s kontrolní skupinou.

Klíčová slova:
profylaxe, antibiotika, laparoskopie


Authors: I. Kocák;  C. Üstün;  B. Emre;  A. Uzel
Authors‘ workplace: Department of Obstetrics and Gynecology, University of Ondokuz Mayis, Medical School Samsun, Turkey
Published in: Ceska Gynekol 2005; 70(4): 269-272
Category: Original Article

Overview

Objective:
This study was to determine which prophylactic antibiotic regimen is most effective in reducing the incidence of infectious morbidity in women undergoing laparoscopy.

Design:
Randomized, nonblinded comparative study of a single preoperative dose of first generation cephalosporins vs. the control group which did not receive the antibiotic.

Methods:
The operations were performed using standard technique. Women (n = 450) with indication for laparoscopy were randomly allocated to two groups. Group 1 (n = 200) received the single dose in first generation cephalosporins and group 2 (n = 250) did not receive it. Both groups were followed up during 7 days for detection of signs of wound infection, idiopathic fever, peritonitis and urinary tract infection, and respiratory tract. Prevalence of postoperative infection, mean hospital stay.

Results:
Women completing the study (n = 450) were distributed into group 1 (n = 200) and group 2 (n = 250). No significant difference was found either in the prevalence of postoperative infection or in the mean hospital stay. No death occurred. Each patient was assessed daily until discharge to evidence wound infection, idiopathic fever, peritonitis and urinary tract infection, and respiratory tract. Hospital stay did not differ significantly between groups (p>0.005).

Conclusion:
In our setting, the administration of a single dose of 2 g of first generation cephalosporins before laparoscopy for prevention of infection is clinically equivalent to control group. Single dose of 2 g of first generation cephalosporins appears to offer no added benefit over control group.

Key words:
prophylactic, antibiotics, laparoscopy


Labels
Paediatric gynaecology Gynaecology and obstetrics Reproduction medicine

Article was published in

Czech Gynaecology

Issue 4

2005 Issue 4

Most read in this issue
Login
Forgotten password

Enter the email address that you registered with. We will send you instructions on how to set a new password.

Login

Don‘t have an account?  Create new account