Results of Transcervical Surgical Therapy on Endometrium Polyps


Výsledky transcervikální chirurgické léčby polypů endometria

Cíl studie:
Zhodnocení krátkodobých a dlouhodobých výsledků transcervikální hysteroskopické ablace polypů endometria.

Typ studie:
Prospektivní klinická studie.

Název a sídlo pracoviště:
Gynekologicko-porodnické oddělení Krajské nemocnice Pardubice.

Soubor a metodika:
Soubor tvoří 283 pacientek s provedenou hysteroskopickou ablací polypu endometria v období od září 1997 do června 1999. Průměrný věk operovaných pacientek v našem souboru byl 58,3 let. Celkem 78,2 % výkonů bylo provedeno v ambulantním režimu, 21,8 % při hospitalizaci.

Hodnotili jsme krátkodobé výsledky, dlouhodobé výsledky a komplikace v odstupu 5 let od provedeného výkonu. Pacientky byly vyšetřeny vaginální sonografií 6 měsíců po výkonu a poté opakovaně v intervalech 12 měsíců.

Krátkodobé výsledky:
V období od září 1997 do června 1999 bylo provedeno celkem 283 hysteroskopických ablací polypů endometria. V 1 případě (0,35 %) byl výkon komplikován děložní perforací bez nutnosti další intervence, v 6 případech (2,12 %) bylo nutno výkon dokončit ve druhém sezení. U 3 pacientek (1,06 %) šlo o polyp malignizovaný.

Dlouhodobé výsledky:
V 252 případech (89,05 %) jsme při následných kontrolách nezaznamenali žádnou pozdní komplikaci. U zbylých 31 pacientek (10,95 %) byla následně sonograficky zjištěna patologie v oblasti dutiny děložní s nutností další intervence, u 2 z nich (0,71 %) karcinom endometria.

Závěr:
Hysteroskopická ablace polypu endometria je v současnosti zlatým standardem léčby uvedené patologie. Následný follow up s využitím vaginální sonografie je základním předpokladem včasného záchytu pozdních komplikací.

Klíčová slova:
hysteroskopie, polypy endometria, vaginální sonografie


Authors: J. Peršín;  L. Hanousek;  V. Mrvová
Authors‘ workplace: Ústav zdravotnických studií, Univerzita Pardubice ;  Gynekologicko-porodnické oddělení Krajské nemocnice Pardubice, primář MUDr. L. Hanousek
Published in: Ceska Gynekol 2005; 70(4): 273-276
Category: Original Article

Overview

Objective:
To evaluate short-term and long-term outcomes of the transcervical hysteroscopic ablation of endometrial polyps.

Design:
A prospective clinical study.

Setting:
Gynecology-Obstetrics Ward, Regional Hospital, Pardubice.

Methods:
The study included 283 patients in whom in the period of September 1997 to June 1999 hysteroscopic ablations of the endometrial polyp were performed. The mean age of the collection was 58.3 years.

78.2% operations were performed as an outpatient procedure. We evaluated short-term outcomes, longterm outcomes and complications 5 years after the procedure. The patients were examinated by vaginal ultrasound 6 months after operation and then repeatedly in 12 months intervales.

Short-term outcome:
There were performed 283 hysteroscopic ablations of the endometrial polyp in the period from September 1997 to June 1999. In one case (0.35%) the operation was complicated by uterine perforation without necessity of any intervention, in 6 cases (2.12%) the procedure was finished in the second session. In 3 patients (1.06%) the endometrial polyp showed malignant transformation.

Long-term outcome:
In 252 cases (89.05%) we did not notice any long-term complication. In the other cases (10.95%) the endometrial pathology was found by the vaginal sonography and it was necessary to perform other intervention. In 2 cases (0.71%) endometrial cancer was found.

Conclusion:
Hysteroscopic ablation of the endometrial polyp is at present fully indicated method for treatment of this pathology. The follow up by vaginal sonography is an elementary condition for the early diagnosis of the long-term complications.

Key words:
Hysteroscopy, endometrial polyps, vaginal sonography


Labels
Paediatric gynaecology Gynaecology and obstetrics Reproduction medicine

Article was published in

Czech Gynaecology

Issue 4

2005 Issue 4

Most read in this issue
Login
Forgotten password

Enter the email address that you registered with. We will send you instructions on how to set a new password.

Login

Don‘t have an account?  Create new account