Genetic Aspects of Malignant Epithelial Ovarian Tumours


Genetické aspekty maligních epiteliálních nádorů ovaria

Cíl studie:
Shrnutí poznatků o genetických aspektech ovariálních karcinomů.

Typ studie:
Přehledový článek.

Název a sídlo pracoviště:
Gynekologicko-porodnická klinika 1. LF UK a VFN, Praha.

Metodika:
Zpracování údajů z literatury.

Závěr:
Karcinom ovaria je onemocnění s nejvyšší mortalitou mezi gynekologickými zhoubnými nádory. Etiologie není zcela známá, předpokládá se mnohostupňový proces spojený s nahromaděním genetických alterací postihujících onkogeny, tumor-supresorové geny a mutátorové geny, které hrají klíčovou roli v buněčné regulaci. Cytogenetické a molekulárně genetické charakteristiky v korelaci s ostatními molekulárně- biologickými parametry upřesňují znalosti o karcinogenezi. Cílem je vytvoření prediktivního modelu pro klinickou praxi.

Klíčová slova:
karcinom ovaria, onkogeny, tumor-supresorové geny, mutátorové geny, genetické alterace, sporadické nádory, hereditární nádory


Authors: N. Jančárková 1;  M. Krkavcová 2;  M. Janashia 2;  Freitag. P. 1
Authors‘ workplace: Gynekologicko-porodnická klinika 1. LF UK a VFN, Praha, přednosta prof. MUDr. A. Martan, DrSc. 1;  Ústav biologie a lékařské genetiky 1. LF UK a VFN, Praha, přednostka doc. MUDr. M. Kohoutová, CSc. 2
Published in: Ceska Gynekol 2005; 70(4): 299-306
Category: Original Article

Overview

Objective:
To sum up the knowledge about genetic aspects of ovarian cancer.

Type of study:
Review article.

Setting:
Department of Gynecology and Obstetrics, First Faculty of Medicine, Charles University Prague and General Teaching Hospital Prague, Prague.

Methods:
Compilation of data from scientific literature.

Conclusions:
Ovarian cancer represents the most lethal malignancy among gynecological tumours.

Etiology is still largely unknown. Multistep process, with accumulation of genetic alterations concerning factors with key role in cell regulation – oncogenes, tumor-supressor genes and mismatch-repair genes is supposed.

Cytogenetic and molecular-genetic characteristics, in correlation with other molecular-biological parameters extend information of carcinogenesis. The final aim is to create a predictive model for clinical use.

Key words:
ovarian cancer, oncogenes, tumor-supressor genes, mismatch-repair genes, genetic alteration


Labels
Paediatric gynaecology Gynaecology and obstetrics Reproduction medicine

Article was published in

Czech Gynaecology

Issue 4

2005 Issue 4

Most read in this issue
Login
Forgotten password

Enter the email address that you registered with. We will send you instructions on how to set a new password.

Login

Don‘t have an account?  Create new account