Prevalence of Thrombophilia in Patients with Severe Ovarian Hyperstimulation Syndrome


Prevalence trombofilií u pacientek s těžkou formou ovariálního hyperstimulačního syndromu

Cíl práce:
Stanovit prevalenci markerů trombofilií u pacientek, jejichž stimulace v programu IVF byla komplikována rozvojem těžké formy OHSS.

Typ práce:
Retrospektivní case – control studie.

Název a sídlo pracoviště:
Unica, klinika pro léčbu neplodnosti, Brno.

Metodika:
Vyšetření venózní krve na stanovení trombofilních markerů u 30 pacientek hospitalizovaných pro těžkou formu OHSS. Srovnání výsledků se dvěma kontrolními skupinami.

Výsledky:
U žádné pacientky s těžkou formou OHSS nebyla zjištěna snížená hladina antitrombinu, proteinu C nebo proteinu S. Rovněž nebyla zjištěna zvýšená hladina protrombinu. U 6 pacientek byla zjištěna statisticky významná (p = 0,01, OR 4,65) prevalence mutace faktoru V Leiden (heterozygot). U 12 pacientek byla prokázána mutace MTHFR 677 (heterozygot) bez statistické významnosti. Ani u jedné pacientky nebyla prokázána mutace protrombinu G20210A.

Závěr:
Zjistili jsme statisticky významný vzestup prevalence mutace faktoru V Leiden (heterozygot) u pacientek s těžkou formou OHSS. Toto zjištění ukazuje na možnost zvýšeného rizika rozvoje těžké formy OHSS u těchto pacientek.

Klíčová slova:
ovariální hyperstimulační syndrom, trombofilie, mutace faktoru V Leiden


Authors: Š. Machač 1;  M. Procházka 2;  M. Lubušký 2
Authors‘ workplace: Klinika pro léčbu neplodnosti Unica, Brno, přednosta prof. MUDr. Z. Malý, CSc. 1;  Gynekologicko-porodnická klinika LF UP a FN, Olomouc, přednosta prof. MUDr. M. Kudela, CSc. 2
Published in: Ceska Gynekol 2005; 70(4): 254-257
Category: Original Article

Overview

Objective:
To determine the prevalence of markers of thrombophilia in patients with severe form of ovarian hyperstimulation syndrome

Design:
Retrospective case – control study

Setting:
Unica, Institute for Reproductive Medicine, Brno

Methods:
Blood samples to test for markers of thrombophilia were obtained from 30 patients who were hospitalised for severe OHSS. Results were compared with two control groups.

Results:
None of the patients with severe OHSS had antithrombin, protein C or protein S deficiencies. We also did not observe increased prothrombin level. Six patients had factor V Leiden mutation (heterozygotes) which is statistically significant compared to control group (p = 0.01, OR 4.65) and 12 patients had mutation of MTHFR 677 (heterozygotes). None had prothrombin G20210A mutation.

Conclusion:
We found a statistically significant increase in the prevalence of factor V Leiden mutation (heterozygot) in Czech infertile women with severe OHSS. These findings suggest the increased risk of development of OHSS in these patients.

Key words:
ovarian hyperstimulation syndrome, thrombophilia, factor V Leiden mutation


Labels
Paediatric gynaecology Gynaecology and obstetrics Reproduction medicine

Article was published in

Czech Gynaecology

Issue 4

2005 Issue 4

Most read in this issue
Login
Forgotten password

Enter the email address that you registered with. We will send you instructions on how to set a new password.

Login

Don‘t have an account?  Create new account