Influence of Serum Levels of Luteinizing Hormone during Controlled Ovarian Hyperstimulation on the Results of IVF Cycle


Vplyv sérových hladín luteinizačného hormónu počas kontrolovanej ovariálnej hyperstimulácie na výsledky cyklu IVF

Cieľ štúdie:
Objektivizovať vplyv hladín endogénneho luteinizačného hormónu v strede stimulačnej fázy IVF cyklu s použitím depotného agonistu GnRH pri stimulácii rekombinantným FSH, na výsledky asistovanej reprodukcie.

Typ štúdie:
Prospektívna klinická štúdia.

Názov a sídlo pracoviska:
II. gynekologicko – pôrodnícka klinika LF UPJŠ a FN LP Košice.

Metodika:
V prospektívnej klinickej štúdii sme sledovali vplyv hladín luteinizačného hormónu počas stimulácie čistým FSH preparátom na výsledky IVF. Do súboru bolo celkovo zaradených 364 cyklov asistovanej reprodukcie s použitím dlhého protokolu s depotným agonistom GnRH, stimulovaných rekombinantným folikulostimulačným hormónom. Časť cyklov s nízkymi reziduálnymi hladinami LH nebola zarátaná do štatistického vyhodnotenia, keďže po zistení takýchto nízkych hladín LH bol upravený stimulačný protokol. Štatisticky bolo vyhodnotených 315 cyklov. Cykly boli rozdelené do 3 skupín, podľa hladiny reziduálneho LH: do 0,5 IU/l, 0,5–2,0 IU/l a nad 2,0 IU/l.

Výsledky:
Vo všetkých sledovaných parametroch boli najlepšie výsledky dosiahnuté v skupine s hodnotami LH v rozmedzí 0,5–2,0 IU/l. Štatisticky signifikantné boli rozdiely v množstve použitého FSH, dĺžke stimulácie, množstve oocytov, hladinách estradiolu, počte embryí, percente fertilizovaných oocytov. Štatisticky nevýznamný bol rozdiel v počte biochemických a klinických gravidít, rovnako ako aj percento včasných tehotenských strát.

Záver:
Štatisticky sme potvrdili najlepšie výsledky asistovanej reprodukcie pri stredných hladinách LH.

Regresné priamky dokazujú, že približne pod hodnotou 0,5 IU/l LH aktivity sa výsledky IVF zhoršujú. Štatistickú nevýznamnosť rozdielu v percente gravidít si sčasti možno vysvetliť malým počtom cyklov s nízkou reziduálnou hladinou LH.

Kľúčové slová:
IVF, luteinizačný hormón, kontrolovaná ovariálna hyperstimulácia


Authors: S. Toporcerová 1;  R. Hredzák 1;  A. Ostró 1;  V. Ždilová 1;  J. Adam 1;  D. Potočeková 2
Authors‘ workplace: II. gynekologicko – pôrodnícka klinika LF UPJŠ a FN L. Pasteura, Košice prednosta doc. MUDr. A. Ostró, CSc. 1;  Ústav lekárskej informatiky LF UPJŠ, Košice, prednosta ing. A. Červeňák 2
Published in: Ceska Gynekol 2005; 70(4): 247-253
Category: Original Article

Overview

Objective:
To evaluate the effect of endogenous luteinizing hormone level in the middle of in vitro fertilization cycle with depot GnRH agonist on the outcomes of assisted reproduction.

Design:
Prospective clinical trial.

Setting:
2nd Department of Gynecology and Obstetrics of Medical Faculty and L. Pasteur University Hospital Košice

Methods:
In the prospective clinical trial the effect of endogenous LH level during ovarian hyperstimulation with recombinant follicle stimulating hormone on outcomes of IVF was evaluated. The total number of 364 in vitro fertilization cycles in normogonadotrophic women undergoing assisted reproduction with GnRH agonist down-regulation and recombinant FSH controlled ovarian stimulation were included. A part of cycles with low residual LH levels were not included into statistical analysis, because of stimulation protocol adaptation. 315 cycles were taken into final statistical analysis. These cycles were divided into three groups according to middle stimulation LH level: under 0.5 IU/L, 0.5–2.0 IU/L and over 2.0 IU/L.

Results:
The best results were achieved in the middle group. The differences in most of parameters were statistically significant: FSH dosage, days of stimulation, number of oocytes, estradiol level, number of embryos and fertilization rate. Pregnancy rate and early pregnancy loss differences were not significant.

Conclusions:
It was statistically evaluated that the best outcomes of assisted reproduction were in the group with LH level 0.5–2.0 IU/L. Correlation lines proved that the LH level 0.5 IU/L is the point under that the outcomes can worsen. It can be explained that the differences between pregnancy rates were not significant, because of low number of cycles with low residual LH levels included.

Key words:
IVF, luteinizing hormone, controlled ovarian stimulation


Labels
Paediatric gynaecology Gynaecology and obstetrics Reproduction medicine

Article was published in

Czech Gynaecology

Issue 4

2005 Issue 4

Most read in this issue
Login
Forgotten password

Enter the email address that you registered with. We will send you instructions on how to set a new password.

Login

Don‘t have an account?  Create new account