Mateřská úmrtnost v České republicev letech 1978 - 1997


Maternal Mortality in the Czech Republic during1978 - 1997

Objective:
To analyze causes of maternal deaths during 1978 - 1997 in the Czech Republic.Design: Retrospective epidemiological study.Setting: Department of Obstetrics and Gynecology, I st Medical School, Charles University, Praha2, Institute for the Care of Mother and Child, Praha 4.Methods: The database of 521 maternal deaths which occurred during 1978 - 1997 was used toanalyze causes of deaths with regard to demographic characteristics, time development since theoccurrence of complications leading to death, age and parity, places of death including the type offacility, regional distribution, and actual historical situation of the Czech Republic during theobserved period. The effect of interventions and quality of care were also taken into account. Weprovide the trend analysis of specific (direct) and non-specific (undirect) maternal mortality in5-year periods.Results: Maternal mortality decreased from 29 deaths to 6 deaths per 100,000 live born newbornsduring the study period. Due to prevention of thrombembolic complications in 1993 by introduc-tion of obligatory micro-heparinization and prophylaxis of postoperative puerperal infections thematernal mortality decreased further by more than half. Hemorrhagic complications, usuallywith disorders of coagulation, become the leading cause of death; we are also observing increasedincidence of HELLP syndrome. While evaluating quality of care we list the major mistakes andomissions in prevention, diagnosis and therapy; we noticed that in 32% of maternal deaths thecare was not adequate according to possibilities and circumstances in a particular time period.Conclusions: Due to systemic surveillance of maternal deaths and introduction of preventivemeasures the Czech Republic belongs among the most developed countries in this area. We fur-ther intend to publish results of analysis of maternal mortality in particular nosologic groupsaccording to cause of death.

Key words:
maternal mortality, causes of deaths, prevention, quality of care


Autoři: B. Srp;  P. Velebil
Působiště autorů: Gynekologicko-porodnická klinika 1. LF UK a VFN v Praze, přednosta prof. MUDr. Jaroslav Živný, DrSc.
Vyšlo v časopise: Ceska Gynekol 2000; (5): 307-316
Kategorie: Články

Souhrn

Cíl studie:
Analýza případů mateřských úmrtí v České republice v letech 1978 - 1997.Typ studie: Retrospektivní epidemiologická studie.Název a sídlo pracoviště: Gynekologicko-porodnická klinika 1. lékařské fakulty UK a VFN v Praze2, Ústav pro péči o matku a dítě, Praha - Podolí.Metodika: Databáze 521 případů mateřských úmrtí v letech 1978 - 1997 byla použita k analýzejejich příčin. Demograficky byly zpracovány údaje o období vzniku smrtelných komplikací, věkua paritě zamřelých, místech úmrtí, s typem příslušných zdravotnických zařízení, rozložení úmrtív jednotlivých krajích republiky a bylo přihlédnuto k postavení našeho státu ve světě. Byla posu-zována efektivita a kvalita péče. Byla provedena trendová analýza specifické (přímé) a nespecific-ké (nepřímé) mateřské úmrtnosti (MÚ) v jednotlivých pětiletých obdobích.Výsledky: MÚ klesla v tomto období z 29 na 6 úmrtí na 100 000 živě narozených dětí. V rámciprevence tromboembolie v r. 1993, námi povinně zavedenou mikroheparinizací, a profylaxe po-operační puerperální infekce klesla dále mateřská úmrtnost o více než polovinu. Hlavní příčinuúmrtí v současné době tvoří hemoragické komplikace převážně spojené s koagulopatiemi. Pozoro-vali jsme rovněž zvyšující se frekvenci HELLP syndromů. Při posuzování kvality péče byly vytý-čeny hlavní chyby a omyly v oblasti prevence diagnostiky a terapie. Ve sledovaném období nebylav 32 % mateřských úmrtí poskytnuta adekvátní péče podle daných možností v tom kterém období.Závěr: Díky systematické péči o problematiku mateřských úmrtí a zavedením preventivních opat-ření, zařadila se Česká republika v oblasti MÚ mezi nejvyspělejší státy na světě. V dalším pokračo-vání bude publikována problematika MÚ v jednotlivých hlavních nozologických příčinnýchskupinách.

Klíčová slova:
mateřská úmrtnost, příčiny úmrtí, prevence, kvalita péče

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Dětská gynekologie Gynekologie a porodnictví Reprodukční medicína

Článek vyšel v časopise

Česká gynekologie


2000 Číslo 5

Nejčtenější v tomto čísle
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se