Opakované ozáření pánve u nemocnýchs gynekologickými malignitami - přínos versusriziko


Repeated Irradiation of the Pelvis in Patients withGynaecological Malignities - Asset vs. Risk

Objective:
To evaluate the results of repeated radiotherapy in the pelvis region in patients withgynaecological cancer.Design: Retrospective analysis of overall survival, degree and duration of palliation as well asassessment of the toxicity profile of treatment. The authors compared their own results with datain the relevant literature.Setting: Radiotherapy and Oncology Department, Faculty Hospital Královské Vinohrady, Prague,Czech Republic.Methods: From all files of patients with carcinoma of the gynaecological tract treated in thedepartment after the introduction of megavoltage radiotherapy those with reirradiation of atleast 60 Gy in the pelvis region were reviewed. Overall survival, the extent and duration of thesubjective relief, resolution of the pressure symptoms, acute and chronic treatment toxicity wereanalysed with respect to the anticipated predicators.Results: 21 patients were analysed. In 7/21 (33%) the symptoms (pain, bleeding, discharge, com-pression of the neighbouring structures) have been completely (temporarily or indefinitely) resol-ved. In 6/21 (29%) the effect was partial. The palliation lasted for 9-101 months (median 5 months).Statistically significant correlation was found between the palliative effect and better performan-ce status. A trend which, however, did not reach statistical significance was found between betterpalliation and biologically equivalent dose of the second radiotherapy course and/or applicationof concomitant radiochemotherapy. The toxicity of treatment was relatively mild.Conclusion: Second course of radiotherapy is an effective treatment modality in patients withpersistent or recurrent gynaecological malignancies. If carefully indicated and performed, thetoxicity is relatively very acceptable. Reirradiation is not recommended in patients with a veryshort prognosis due to advanced disease or poor general condition. Concomitant chemoradiothe-rapy can improve therapeutic ratio.

Key words:
reiradiation, overall survival, acute and chronic treatment toxicity


Autoři: M. Kulhavý;  E. Kindlová;  M. Kubecová;  W. Strzondala;  J. Kovařík
Působiště autorů: Klinika radioterapie a onkologie Fakultní nemocnice Královské Vinohrady, přednosta doc. MUDr. J. Kovařík
Vyšlo v časopise: Ceska Gynekol 2000; (5): 334-339
Kategorie: Články

Souhrn

Cíl studie:
Zhodnotit výsledky vlastního souboru nemocných, opakovaně ozářených pro nádorgynekologického traktu.Typ studie: Retrospektivní zpracování přežití, stupně a délky paliativního efektu. Zároveň stano-vení profilu toxicity u ozářených pacientek. Vlastní výsledky autoři porovnali s literárními údaji.Název a sídlo pracoviště: Klinika radioterapie a onkologie Fakultní nemocnice Královské Vino-hrady.Metodika: Ze všech pacientek s tumorem gynekologického traktu, léčených na klinice radiotera-pie a onkologie FNKV po zavedení megavoltové terapie byly vybrány ty, u kterých byla provedenaopakovaná radioterapie v oblasti pánve v celkové dávce alespoň 60Gy. Celkové přežití, stupeňa trvání subjektivní úlevy a akutní i chronická toxicita byly analyzovány v závislosti na předpo-kládaných predikátorech terapie.Výsledky: Kritéria opakované radioterapie splňovalo 21 nemocných. U 7/21 (33 %) došlo k perma-nentnímu nebo dočasnému vymizení bolesti, krvácení, výtoku nebo komprese okolních struktur.U 6/21 (29 %) pacientek byl účinek parciální. Paliativní efekt trval 0-101 měsíců (medián 5 měsíců).Autoři zjistili statisticky významnou korelaci pozitivního efektu terapie s lepším celkovým sta-vem pacientky a statisticky nesignifikantní trend mezi dosaženou paliací a biologicky efektivnídávkou druhé série radioterapie a/nebo aplikací konkomitantní chemoterapie. Toxicita opakova-né radioterapie byla relativně mírná.Závěr: Druhá série radioterapie je u vybraných pacientek s gynekologickými malignitami účin-nou paliativní léčebnou modalitou. Při uvážlivé indikaci a provedení je provázena relativně velmipřijatelnou toxicitou. Není vhodná u nemocných, kde lze na základě celkového stavu nebo pokro-čilosti choroby předpokládat velmi krátkou dobu celkového přežití. Zlepšení terapeutického po-měru lze předpokládat při aplikaci konkomitantní chemo-radioterapie.

Klíčová slova:
opakované ozáření, celkové přežití, akutní a chronická toxicita

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Dětská gynekologie Gynekologie a porodnictví Reprodukční medicína

Článek vyšel v časopise

Česká gynekologie


2000 Číslo 5

Nejčtenější v tomto čísle
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se