Význam průkazu přítomnostiantichlamydiových protilátek u sterilních žen -srovnání MIF a ELISA


Importance of Evidence of the Presence of AntichlamiaAntibodies in Sterile Wimen - Comparison of MIF andELISA

Objective:
The objective of our study was to evaluate possibilities of serum examination of inferti-le women, particularly as a screening test of tubal damage, and comparison of two diagnosticmethods.Design: Retrospective study.Setting: The Department of Gynecology - Obstetrics of the General Teaching Hospital and the 1 stMedical Faculty of the Charles University in Prague.Methods: 528 women were included in the study, which were monitored at the 1 st Department ofGynecology - Obstetrics from September 1993 to June 1997. The total group was divided intoinfertile and fertile women (women before artifical termination of pregnancy and pregnant wo-men app. 4 week before delivery). The group of infertile patients was further divided into sub-groups, according to their diagnosis. For all women examined, two smears from cervix were takenfor antigen detection using a direct immunofluorescence method (DIF - DFA, Chlamyset Orion),and using an immuno-enzymatic method (ELISA - Wellcozyme set, Murex). From a blood sample,a level of IgA and IgG anti-Chlamydia antibodies was ascertained. For 200 sero-positive or anti-gen-positive women, we performed tests of the serums preserved, using specific micro-immunoflu-orescence tests (MIF) (SeroFia, MRL, Labsystem Savyon). We determined prevalence of antigen,IgA and IgG antibodies in individual groups and subgroups of women. We compared both sero-diagnostic methods and determined prevalence of specific antibodies for individual species ofChlamydia in the groups and sub-groups.Results: A high prevalence of active Chlamydia infection (11%) was ascertained in the total groupof women. Occurrence of IgG anti-Chlamydia antibodies was statistically significantly higher inthe group of sterile patients, i.e. 63.5, compared to 49.5% in the group of fertile women. In thesubgroup of infertile women with tubal infertility factor, IgG anti-Chlamydia antibodies werediagnosed in 92%, compared to 40% in case of groups with other causes of infertility. MIF methodhas a lower sensitivity then ELISA. For women with tubal infertility factor, 90% of MIF IgGpositive serums are positive for Chlamydia trachomatis.Conclusion: Chlamydia trachomatis is the most frequent agent of tubal damage. Species-specificIgG antibodies would be a useful supplementary initial examination of infertile patients. In caseof positive results, a suspicion of tubal damage is high.

Key words:
tubal infertility factor, Chlamydia trachomatis, anti-Chlamydia antibodies specif ic for


Autoři: J. Mašata;  J. Řezáčová;  Sodja I. Drbohlav P. 1
Působiště autorů: Gynekologicko-porodnická klinika VFN a 1. LF UK Praha, přednosta prof. MUDr. J. Živný, DrSc. 1 Státní zdravotní ústav, Praha, ředitel doc. MUDr. Jaroslav Kříž
Vyšlo v časopise: Ceska Gynekol 2000; (5): 327-333
Kategorie: Články

Souhrn

Cíl studie:
Cílem naší studie bylo zhodnocení možnosti sérologického vyšetření u neplodných žen,zvláště jako screeningového testu tubární neprůchodnosti a porovnání dvou diagnostických me-tod.Typ studie: Retrospektivní studie.Název a sídlo pracoviště: Gynekologicko-porodnická klinika VFN a 1. LF UK, Apolinářská 18,120 00 Praha 2.Metodika: Do studie jsme zařadili celkem 528 žen sledovaných na 1. gynekologicko-porodnickéklinice od září 1993 do června 1997. Bylo provedeno rozdělení souboru na ženy sterilní a fertilní(ženy před UPT a těhotné přibližně 4 týdny před porodem). U sterilních pacientek jsme rozlišilijednotlivé podskupiny podle diagnózy. U všech vyšetřovaných žen byly odebrány dva výtěryz hrdla děložního k detekci antigenu přímou imunofluorescencí (DIF - DFA, Chlamyset Orion)a imunoenzymaticky (ELISA - Wellcozyme set, Murex). Ze vzorku krve byla stanovena hladinaantichlamydiálních IgA a IgG protilátek. U 200 séro-pozitivních nebo antigen-pozitivních žen jsmenásledně provedli vyšetření uschovaných sér specifickým mikroimunofluorescenčním testem(MIF) (SeroFia, MRL, Labsystem Savyon). Určili jsme prevalenci antigenu, IgA, IgG protilátekv jednotlivých skupinách a podskupinách žen. Porovnali jsme obě sérologické metody a stanovilijsme zastoupení specifických protilátek proti jednotlivým druhům chlamydií ve skupinách a pod-skupinách.Výsledky: Zjistili jsme vysokou prevalenci aktivní chlamydiové infekce, a to 11,5 % v celém soubo-ru žen. Prevalence IgG antichlamydiových protilátek byla statisticky významně vyšší ve skupiněsterilních žen (63,5 % oproti 49,5 % v souboru fertilních žen). V podskupině sterilních žen s tubár-ním faktorem sterility jsme diagnostikovali IgG antichlamydiové protilátky v 92 % oproti 40 %u jiných příčin sterility. Metoda MIF má nižší senzitivitu než ELISA. U žen s tubárním faktoremsterility je 90 % MIF IgG pozitivních sér pozitivních proti Chlamydia trachomatis.Závěr: Chlamydia trachomatis je nejčastějším původcem poškození vejcovodů. Species specifickéIgG protilátky by byly vhodným doplňujícím vstupním vyšetřením sterilních žen. Při jejich pozi-tivně je vysoká suspekce na poškození vejcovodů.

Klíčová slova:
tubární faktor sterility, Chlamydia trachomatis, protilátky proti chlamydiím, speci-

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Dětská gynekologie Gynekologie a porodnictví Reprodukční medicína

Článek vyšel v časopise

Česká gynekologie


2000 Číslo 5

Nejčtenější v tomto čísle
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se