Střední úroveň exprese proteinu p53 u klinickypokročilého karcinomu čípku - lepší prognóza


Intermediate Level of p53 Expression isAssociated with Better Prognosisin Advanced Squamous Cell Cervical Carcinoma

Objectives:
The present study examines expression of p53 protein and its association with clinicalparameters in locally advanced squamous cell carcinoma of the uterine cervix.Design: Retrospective clinical and pathological study.Setting: Department of Pathology, Faculty Women’s Hospital Brno, Czech Republic, Departmentof Cellular and Molecular Oncology, Masaryk Memorial Cancer Institute, Brno, Czech Repu-blic.Methods: The expression of p53 protein was immunohistochemically explored in 48 clinicallyadvanced squamous cell cervical carcinomas.Results: Prior to radiotherapy treatment, p53 was detected in 41 (87.3%) cases but only 21 (43,5%)cases exceeded 3% of positive nuclei. One case showed a diffuse staining pattern. The patientswith p53 staining in more than 3% of nuclei had more favourable prognosis with better responseto radiotherapy when compared to negative and/or weakly positive cases. The occurrence ofdistant metastases did not differ between these groups.Conclusion: This data support the findings that mutation of p53 is usually not involved in thegenesis of cervical squamous cell malignancy. A subset of cervical cancer may exist with elevatedlevel of p53 protein, which retain the p53 tumour supressor function but exhibit genotoxic stress.These tumours may respond better to radiotherapy.

Key words:
p53 protein, squamous cell carcinoma, uterine cervix, prognosis


Autoři: R. Nenutil 1;  M. Anton 2;  S. Uldrijan 4;  D. Valík 5;  B. Ptáčková 3;  B. Vojtěšek 4
Působiště autorů: Department of Pathology, Faculty Woman’s Hospital Brno, Obilní trh 11, 656 17 Brno, Czech Republic 2 2 nd Dept. Obstet. Gynaecol., Faculty Hospital, Jihlavská 20, 639 01 Brno-Bohunice, Czech Republic 3 Department of Gynaecology, Masaryk Memorial Cancer In 1
Vyšlo v časopise: Ceska Gynekol 2000; (5): 287-291
Kategorie: Články

Souhrn

Úvod:
Protein p53 hraje důležitou roli v regulaci buněčného růstu a programované buněčné smrtiv závislosti na účinku rozdílných stresových signálů. Antionkogenní funkce proteinu p53 je spojo-vána s jeho vlastnostmi transkripčního faktoru. Jako odpověď na vyvolané stresové situace pro-tein p53 může indukovat zastavení buněčného růstu, čímž brání replikaci poškození DNA, nebomůže vyvolat programovanou smrt buňky, a tím eliminovat poškození buňky. Inaktivace proteinup53 (bodovými mutacemi, interakcí s virovými nebo buněčnými proteiny) vede k buněčné trans-formaci.Cíl studie: Práce se zabývá vztahem exprese proteinu p53 u karcinomu čípku ke klinickým para-metrům (přežití, odezva na radioterapii, disseminace tumoru).Typ studie: Retrospektivní klinická a patologická studie.Název a sídlo pracoviště: Oddělení patologie, Fakultní porodnice Brno, Obilní trh 11, 656 53 Brno,Česká republika.Oddělení buněčné a molekulární onkologie, Masarykův onkologický ústav, Žlutý kopec 7, 656 53Brno, Česká republika.Metodika: Na souboru 48 pacientek s pokročilým klinicky stadiem dlaždicobuněčného karcinomučípku byla provedena imunohistochemická detekce proteinu p53.Výsledky: Odběr vzorku byl proveden před započetím radioterapie. Protein p53 byl detekovánu 41 (87,3 %) případů, ale pouze u 21 (43,5 %) případů byl vyšší než 3 % pozitivních jader. V jednompřípadě byla detekována difuzní exprese proteinu p53. Pacientky s expresí p53 a více než 3 %pozitivních jader vykazovaly příznivější prognózu a lépe reagovaly na radioterapii oproti pa-cientkám p53 negativním a pacientkám s pozitivitou v méně než 3 % jader. Výskyt vzdálenýchmetastáz nevykazoval rozdílné hodnoty při srovnávání obou výše uváděných skupin.Závěr: Získané výsledky podporují názor, že inaktivace proteinu p53 bodovými mutacemi neníobvyklou součástí onkogeneze cervikálního karcinomu. Existuje skupina karcinomů čípku se zvýšenou expresí proteinu p53, který má za zachovanou antionkogenní funkci a jeho zvýšenáexprese odráží pouze genotoxický stres buněk. Tyto nádory se vyznačují lepší odpovědí na radio-terapii.

Klíčová slova:
protein p53, dlaždicobuněčný karcinom čípku, děložní čípek, prognóza

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Dětská gynekologie Gynekologie a porodnictví Reprodukční medicína

Článek vyšel v časopise

Česká gynekologie


2000 Číslo 5

Nejčtenější v tomto čísle
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se