Diferencované hodnotenie prietoku arteriacerebri media vo vzťahu k stavu plodu


Differentiated Evaluation of Blood Flow MiddleCerebral Artery in Relation to the Foetal Well-being

Objective:
To estate clinical signification of differentiated evaluation dopplervelocimetry middlecerebral artery (MCA) of ultrasonografically detected intrauterine growth retarded (IUGR) foetuses, during pregnancies complicated hypertension (PIH) and preeclampsia.Methods: In prospective comparative clinical study evaluated dopplervelocimetric curve MCAeseparatelly in proximal (basal) segment (PS) and distal (cortical) anatomical segment (DS). Valu-es of pulzatility index (PI) were compared in proximal and distal segment MCA. Corticocerebralindex (CCI) was estated as ratio PIPS/PIDS. Results were compared in the group-A with IUGRdetected and in control group-B with normal growth of the foetuses. Period of measurementscomplex biometry was 1 week, foetal flowmetry minimally 24 hours, maximally 1 week.Results: Values of PI in PS and DS MCA were significantly different. Rezistance of MCA in corticaldirection decreases. Values of PIPS were higher comparing PIDS. We finded statistically signifi-cant correlation CCI > 1 and chronical foetal hypoxy resulted in IUGR. Differenciated flow analy-sis of MCA did not show statistically significant differencies of PIPS and PIDS. Calculated CCI = 1.MCA rezistance does not showed changes in cortical direction. We finded significantly higherstatistical occurance of perinatal complications of the foetuses, ellective Cesarion Sections forfoetal intrauterine hypoxy, when values of CCI > 1. This is the fact concluded worse prognosisthe foetuses with cortical sparing effect in utero, but also worse postnatal adaptation.Conclusion: Corticocerebral index is simple parameter for detection of different saturation of thebrain of the foetus under hypoxemia. Foetal prosperity in utero has coming worse during corticalpreservation. There is significantly higher occurance of perinatal complications.

Key words:
intrauterine growth retarded, complicated pregnancy, corticocerebral index


Autoři: P. Rozpravka;  A. Ostró;  J. Pačin
Působiště autorů: II. gyn. -pôrod. klinika, FN L. Pasteura, Košice, Slovenská republika
Vyšlo v časopise: Ceska Gynekol 2001; (2): 91-96
Kategorie: Články

Souhrn

Cieľ štúdie:
Stanoviť význam diferencovanej analýzy prietoku arteria cerebri media (ACM) u plodov s ultrasonograficky detekovanou intrauterinnou retardáciou až reštrikciou rastu (IUGR) počas rizikových tehotenstiev komplikovaných hypertenziou (PIH), preeklampsiou.Metóda a súbor: V klinickej prospektívnej komparatívnej štúdii sme hodnotili dopplervelocimetrickú krivku ACM separovane v oblasti proximálneho (bazálneho) segmentu (PS) a distálneho(kortikálneho) anatomického segmentu (DS) v priebehu ACM. Hodnoty pulzatilného indexu (PI)sme porovnávali navzájom v PS a DS ACM vo forme kortikocerebrálneho indexu (KCI). Výsledkysme porovnali v dvoch skupinách v skupine-A s detekovanou IUGR plodu a komparatívnej skupine-B s normálnym prírastkom plodu. Parametre komplexnej biometrie sme vyhodnocovali v týždňových intervaloch a flowmetriu v intervale 24 hodín - 1 týždeň.Výsledky: Hodnoty PI namerané v segmentoch ACM v skupine-A (IUGR) mali diferencovaný charakter. Rezistencia ACM v kortikálnom smere klesá. Hodnoty PIPS boli signifikantne vyššie akoPIDS. Zaznamenali sme štatisticky významnú koreláciu medzi KCI > 1 a výskytom chronickejhypoxie plodu s IUGR. Diferencovaná analýza prietoku ACM v kontrolnej skupine-B, nevykazovala štatisticky významné rozdiely nameraných hodnôt PIPS a PIDS. Hodnota KCI = 1. V kortikálnom smere sa rezistencia ACM nemení. Pri hodnotách KCI > 1 sme zaznamenali signifikantnevyšší výskyt perinatálnych komplikácii u plodu a operačných ukončení tehotenstiev pre intrauterinnú asfyxiu. Tieto fakty svedčia nielen pre nepriaznivejšiu prognózu plodov s kortikálnou preferenciou in utero, ale aj horšiu postnatálnu adaptáciu.Záver: Kortikocerebrálny index je jednoduchý parameter pre stanovenie diferencovanej saturáciemozgu plodu pri intrauterinnej asfyxii. Pri kortikálnej preferencii KCI > 1 sa prospievanie ploduin utero zhoršuje, jeho adaptačná rezerva sa vyčerpáva, po ukončení gravidity je vyšší výskytperinatálnych komplikácii.

Klíčová slova:
intrauterinná retardácia, rizikové tehotenstvo, kortikocerebrálny index

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Dětská gynekologie Gynekologie a porodnictví Reprodukční medicína
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se