Koagulopatie - hlavní příčina mateřské úmrtnosti


Coagulopathies - the Main Cause of Maternal Mortality

Objective:
Under the framework of 30-year analysis of maternal mortality in the Czech Republicwe focused on the area which represents a major problem of life-threatening situations in mater-nal morbidity with greatest impact on maternal mortality in current obstetrics. Our aim was toremark on major causative relationships on specific clinical courses of particular maternal deaths,to highlight the major mistakes and errors and to provide basic characteristics and statistics ofparticular risk groups.Design: Retrospective epidemiological study.Setting: 1. Department of Obstetrics and Gynecology of the 1stMedical School of Charles Univer-sity and General University Hospital, Prague 2; 2. Institute for Care of Mother and Child, Prague-Podoli.Methods: We used database of 64 cases of maternal deaths due to thrombembolism (TE) and 89cases of deaths related to disseminated intravascular coagulopathy (DIC) in the Czech Republicduring 1978-1997 to analyze their causes, clinical courses, especially related to obstetrical surge-ry, adequacy of provided care, and characteristics of their occurrence. We analyzed demographiccharacteristics of the period of onset of complications leading to death, age, parity, and place ofdeath.Results: Coagulopathies including TE and DIC account for 42% of “clean” maternal mortality andrepresent a priority in our field. Frequency and risk of cases of death due to TE in 1991-1997decreased substantially after introduction of obligatory microheparine prophylaxis in 1994among pregnant women at risk. There was 1 case of death due to TE per 40,820 live born babies.Cesarean section participated on 41% cases of TE. Situation related to deaths due DIC is veryunsatisfactory. There was 1 case of death per 29,345 live born babies without improving trend inthis group. Analysis by age clearly documents higher risk among older women in both TE and DICgroups. The same trend was observed for parity. Beginning of development of TE and DIC fallsmost frequently into early post-partum period and early puerperium, however 36% of TE occurredduring first and second trimester. We have marked the factors with possible direct relationshipsto deadly complications in both TE and DIC groups. Mistakes and errors were in organization ofcare, in primary and secondary prevention, in incorrect diagnosis, in inappropriate and especial-ly incomplete treatment, and in frequently late surgical intervention.Conclusion: Currently established complex prophylactic measures to prevent development ofthrombembolic complications provide, if fully implemented, possibility to minimize these threate-ning and formerly very frequent situations leading to death. However, there is ongoing danger ofhemorrhagic complications related to the DIC, which despite the modern therapy represent themajor factor in maternal mortality and morbidity.

Key words:
thromboembolism, disseminated intravascular coagulopathy, maternal mortality, ges-tation


Autoři: B. Srp;  P. Velebil
Působiště autorů: Gynekologicko-porodnická klinika 1. LF UK a VFN, přednosta prof. MUDr. Jaroslav Živný DrSc. Ústav pro péči o matku a dítě, Praha Podolí, ředitel doc. MUDr. Jaroslav Feyereisel, Csc.
Vyšlo v časopise: Ceska Gynekol 2001; (2): 104-112
Kategorie: Články

Souhrn

Cíl práce:
V rámci 30leté analýzy mateřské úmrtnosti v České republice jsme se zaměřili na prob-lematiku, která v současném porodnictví představuje hlavní článek vitálně ohrožujících stavůmateřské morbidity, s nejvyšším dopadem na mateřskou mortalitu. Cílem práce bylo připomenouthlavní příčinné souvislosti na konkrétním klinickém průběhu jednotlivých případů úmrtí, vytýčithlavní chyby a omyly a statisticky zpracovat frekvenční analýzu a základní charakteristiku jed-notlivých rizikových skupin.Typ studie: Retrospektivní epidemiologická studie.Název a sídlo pracoviště: Gynekologicko-porodnická klinika 1. LF UK a VFN v Praze 2, Ústav propéči o matku a dítě, Praha 4 - Podolí.Metodika: Databáze 64 případů mateřských úmrtí na tromboembolii (TE) a 89 případů úmrtív souvislosti s diseminovanou intravaskulární koagulopatií (DIC) v letech 1978-1997 v ČR bylapoužita k analýze jejich příčin, klinického průběhu, zejména v souvislosti s porodnickými operač-ními výkony, adekvátnosti poskytnuté péče a četnosti jejich výskytu. Demograficky byly zpraco-vány údaje o období vzniku smrtelných komplikací, věku a parity zemřelých a místech úmrtí.Výsledky: Koagulopatie zahrnující TE a DIC tvoří 42 % očištěné mateřské úmrtnosti a jsou takprioritní problematikou oboru. Četnost a rizikovost smrtelných případů TE v letech 1991 - 1997výrazně klesla po celostátním zavedení povinné mikroheparinové profylaxe v r. 1994 u rizikovýchskupin těhotných žen. Ve 20letém období připadá 1 případ TE úmrtí na 40 820 živě narozenýchdětí (ž.n.d.). Ve 41 % se uplatňoval při vzniku TE císařský řez.Zcela neuspokojivá je situace úmrtí v souvislosti s DIC. Zde připadá 1 úmrtí na 29 354 ž.n.d. beztendence ke zlepšení. Analýza věkového rozložení jednoznačně prokazuje zvýšenou rizikovost u vyšších věkových skupin jak u úmrtí TE, tak i DIC. Totéž platí pro výši parity. Rozložení vznikuTE a DIC v průběhu gestace je nejvyšší v postpartálním období a v raném šestinedělí, TE všakjsou rozprostřeny v 36 % i v 1. a 2. trimestru. U obou souborů jsou vyjmenovány faktory, kterémohly být v přímé souvislosti se vznikem smrtelné komplikace. Chyby a omyly se uplatňovalyv organizaci péče, v primární a sekundární prevenci, v chybné diagnostice, v chybné - zejménaneúplné - medikaci a většinou v pozdní operační terapii.Závěr: Dosavadní vyhlášená komplexní profylaktická opatření k zabránění rozvoje tromboembo-lických komplikací, pokud jsou v plné míře realizována, poskytují možnost minimalizace těchtoobávaných a v minulosti tak častých smrtelných komplikací. Přetrvává však reálné nebezpečíhemoragií v souvislosti s DIC, která v současné době přes modernizaci terapie představuje hlavníčlánek mateřské mortality i morbidity.

Klíčová slova:
tromboembolie, diseminovaná intravaskulární koagulopatie, mateřská mortalita,gestace

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Dětská gynekologie Gynekologie a porodnictví Reprodukční medicína
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se