Naše zkušenostis vyšetřováním a léčbou mužů s poruchou plodnosti způsobenouchlamydiovou infekcí


ur Experience withExamination and Treatment of Men with Abnormal Spermiogram

Objective of study:
The objective of the prospective study was to assess whether there is a correlation between the results of positive laboratory tests for the presence of Chlamydia infection(assessment of Chlamydia trachomatis in the ejaculate by the DNA amplification method, IgA andIgG antichlamydia antibodies in the ejaculate and blood serum), an abnormal spermiogram andthe total number of sexual partners in men from infertile couples and the success of therapy.Method: 250 men were examined. In all the spermiogram was evaluated according to WHO criteria. Specific antichlamydia IgA and IgG antibodies in serum and ejaculate were assessed by theELISA method. Detection of a DNA segment of Chlamydia trachomatis was implemented by theMEIA method. Amplification of DNA by means of LCR was done on a Thermocycler. Using anaimed questionnaire the number of all sexual partners was assessed. The men were divided intothree groups: with 1 sexual partner, with 2-5 and 6 or more partners. The patients where a Chla-mydia infection was detected were treated with Ig azitromycin and their spermiogram was checked 8 weeks after treatment.Results: An abnormal spermiogram before treatment was found in 118 (47 %) of the examinedmen. With the rising number of sexual partners increased the number of men with pathospermia.Only in 2 (1%) of the examined men Chlamydia trachomatis was detected in the ejaculate. In 35 ofthe examined men IgA antichlamydia antibodies were detected in the ejaculate and concurrentlyan abnormal spermiogram was found. These men had a significantly higher number of sexualpartners than those who did not have IgA antibodies in the ejaculate. After treatment the spermiogram improved to normospermia in 18 of 30 (60%) men with pathospermia (5 men did not attendtreatment).Conclusion: Assessment of antichlamydia antibodies in the ejaculate proved useful in 60% of thesubjects with an abnormal spermiogram as an indicator of the presence of infection caused byChlamydia trachomatis in the male genital tract.

Key words:
male infertility, Chlamydia trachomatis, abnormal spermiogram, antichlamydia anti-bodies, DNA amplification


Autoři: J. Řezáčová;  J. Mašata;  M. Přibylová;  M. Dražďáková
Působiště autorů: Gynekologicko-porodnická klinika, 1. LF UK a VFN, Praha, přednosta prof. MUDr. J. Živný, DrSc. Ústav klinické biochemie, 1. LF UK a VFN, Praha, přednosta doc. MUDr. T. Tima, CSc.
Vyšlo v časopise: Ceska Gynekol 2001; (2): 113-116
Kategorie: Články

Souhrn

Cíl studie:
Cílem prospektivní studie bylo zjistit, zda existuje závislost mezi výsledky pozitivníchlaboratorních testů na přítomnost chlamydiové infekce (stanovení výskytu Chlamydia trachomatis v ejakulátu DNA amplifikační metodou, IgA a IgG antichlamydiové protilátky v ejakulátua krevním séru), abnormálním spermiogramem a celkovým počtem sexuálních partnerek u mužůz neplodných manželských párů a úspěšností terapie.Metodika: Bylo vyšetřeno 250 mužů. Všem byl zhodnocen spermiogram podle kritérií WHO. Specifické antichlamydiové protilátky IgA a IgG v séru a v ejakulátu byly stanoveny metodou ELISA.Průkaz úseku DNA Chlamydia trachomatis byl proveden metodou MEIA. Amplifikace DNA pomocí LCR probíhala na Termocycleru. Cíleným dotazníkem byl zjišťován počet všech sexuálníchpartnerek. Muži byli rozděleni do tří skupin: s 1. sexuální partnerkou, se 2 - 5 a se 6 a vícepartnerkami. Pacienti, u nichž byla prokázána chlamydiová infekce, byli přeléčeni 1 g azitromycinu a jejich spermiogram kontrolován za 8 týdnů po léčbě.Výsledky: Abnormální spermiogram před léčbou mělo 118 (47 %) vyšetřených. Se stoupajícím počtem sexuálních partnerek se zvyšoval počet mužů s patospermií. Pouze u 2 (1 %) vyšetřovanýchmužů byla prokázána Chlamydie trachomatis v ejakulátu. U 35 vyšetřených byly zjištěny IgAantichlamydiové protilátky v ejakulátu a zároveň byl u všech nalezen abnormální spermiogram.Tito muži měli významně vyšší počet sexuálních partnerek než ti, kteří IgA protilátky v ejakulátuneměli. Po léčbě se spermiogram upravil na normospermii u 18 z 30 (60 %) patospermiků (5 mužůse nedostavilo k léčbě).Závěr: Stanovení IgA antichlamydiových protilátek v ejakulátu se osvědčilo u 60 % vyšetřenýchs abnormálním spermiogramem jako ukazatel přítomnosti infekce způsobené Chlamydií trachomatis v mužském genitálním traktu.

Klíčová slova:
mužská neplodnost, Chlamydia trachomatis, abnormální spermiogram, antichlamy-diové protilátky, amplifikace DNA

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Dětská gynekologie Gynekologie a porodnictví Reprodukční medicína
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se