Předčasnýporod a insuficience děložního hrdla


PrematureLabour and Cervical Incompetence

Objective:
To evaluate the risk of preterm delivery in pregnant women with cervical incompetence.Design: Prospective international multicentric randomized clinical study.Setting: Department of Obstetrics and Gynaecology, Palacký University Medical School and University Hospital, Olomouc.Methods: As a part of a prospective randomized international study CIPRACT (Cervical Incompetence Prevention Randomized Cerclage Trial) a group of 112 patients at risk for preterm deliveryhas been evaluated. Our study group included 22 women with the history of a previous pretermdelivery, 40 women with twin pregnancy and 50 women with cervical incompetence in currentpregnancy objectively proven by vaginal sonography. All patients have been examined every twoweeks and severe cases have been hospitalized. According to the project’s study protocol 17patients were randomly allocated to the prophylactic cerclage.Results: Thirteen (59 %) patients with the history of a previous preterm delivery delivered at termand 9 (41 %) prematurely. Among patients with twin pregnancy 32 (80 %) gave birth at term, whileonly 8 (20 %) went into labour prematurely. In the group of patients with objectively provencervical incompetence in current pregnancy 42 (84 %) delivered at term and only 8 (16 %) prematurely. The difference in frequency of premature delivery in the group of patients with thehistory of a previous preterm delivery and in the group with the clinically proven cervical incometence is statistically significant at p = 0,05 (the test of the difference of two relative values, t =2,208). Four patients (23 %) with prophylactic cerclage delivered prematurely. Conclusions: In comparison with other pregnant women at risk for premature labour who havenot had clinical symptoms a significantly lower risk has been found in the group of pregnantwomen with an early diagnosed cervical incompetence. This difference is not only due to theprophylactic cerclage, but is probably related to the intensive care and an appropriate therapy.v

Key words:
premature delivery, cervical incompetence, cerclage, twin pregnancy


Autoři: M. Kudela;  M. Větr;  T. Kilián;  M. Procházka;  J. Prášilová;  Dzvinčuk P.v
Působiště autorů: Gynekologicko-porodnická klinika LF UP a FN Olomouc, přednosta prof. MUDr. M. Kudela, CSc. v
Vyšlo v časopise: Ceska Gynekol 2001; (2): 96-100
Kategorie: Články

Souhrn

Cíle studie:
Vyhodnotit rizika předčasného porodu u těhotných ohrožených insuficiencí děložníhohrdla.Typ studie: Prospektivní, mezinárodní, multicentrická, randomizovaná studie.Název a sídlo pracoviště: Gynekologicko-porodnická klinika LF UP a FN Olomouc.Metodika: V části prospektivní randomizované mezinárodní studie CIPRACT (Cervical incompe-tence prevention randomised cerclage trial) hodnotíme soubor těhotných s rizikem předčasnéhoporodu. Jedná se o 22 těhotných s předčasným porodem v anamnéze, 40 těhotných s dvoučetnýmtěhotenstvím a 50 těhotných s insuficiencí děložního hrdla prokázanou objektivně vaginální sono-grafií. Všechny pacientky byly sledovány ve 14denních intervalech a závažnější případy byly hos-pitalizovány. Podle randomizace byla u 17 pacientek provedena cerkláž.Výsledky: Z 22 pacientek s předčasným porodem v anamnéze porodilo předčasně 9 (41 %), v termí-nu 13 (59 %). Ze 40 těhotných s dvojčaty porodilo předčasně 8 (20 %), v termínu 32 (80 %). Z 50pacientek s objektivně prokázanou insuficiencí porodilo předčasně 8 (16 %), v termínu 42 (84 %).Statisticky významný je rozdíl výskytu předčasných porodů ve skupině pacientek s předčasnýmporodem v anamnéze ve srovnání se skupinou rodiček s klinicky potvrzenou insuficiencí děložní-ho hrdla (test rozdílu dvou relativních veličin, f = 2,208, p = 0,05). Cerkláž byla provedena u 17těhotných, z nichž 4 předčasně porodily (23,5 %).Závěr: Zjišťujeme významně nižší riziko předčasných porodů u skupiny těhotných s včasně dia-gnostikovanou insuficiencí děložního hrdla ve srovnání s ostatními rizikovými těhotnými bezklinické symptomatologie. Tento rozdíl není jen v důsledku cerkláže, ale souvisí zřejmě s vyššípéčí a další léčbou.

Klíčová slova:
předčasný porod, incompetence děložního hrdla, cerkláž, gemini

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Dětská gynekologie Gynekologie a porodnictví Reprodukční medicína
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se