Placentární a pupečníkové změny u žen závislých na tvrdých drogách


Changes of Placenta and Umbilical Cord in Drug - Addicted Women

Objective:
The aim of the study was to gauge the impact of drugs on placental changes in heroin and pervitin addict pregnant women as one of the influence factors supporting the lower birth-weight of the neonate.Design of the study: Prospective study.Setting: The Department of Gynaecology and Obstetrics and the Department of Pathology of the General Teaching Hospital and the 1st Medical Faculty of Charles University in Prague.Methods: The drugs-addict pregnant women were included in the study in the period between January 1998 till the end of the year 2000. We succeeded to concentrate in total 39 drug abused pregnant women and 39 their placentas and umbilcal cords were examined (19 heroin and 20 pervitin addict). The placentas were sent for the histological examination in total without the chemical fixation. There were 3 placental samples, 2 cord and 2 membranes samples examined. The controls groups were formed by non-abused pregnant women and their placentas by method of accidental choice.Results: We found the statistically significant higher incidence of placental and cords abnormalities in among the addict women compared to their non abused controls (P < 0.05). In heroin addict group in 16 from 19 cases were the abnormalities present. We registrated increased intervillous and perivillous microfibrin deposits (6times), an increased number of trophoblastic proliferation buds (7times) mikrovilli (6times) and their necrosis (5times). In umbilical cord we enregistered in 3 cases the only one artery, in two case the trombosis of the vein. In 5 cases we also found the signs of infection. In pervitin addict group we registered placental changes in 9 from 20 cases. The majority of them presented as increased microfibrin deposits on the surface and also in the choriotic board (9times), in five cases we enregistered the intervillous haemorrhage manifested in 2 cases clinically as abrution of placenta. The placental changes participate in low birth weight on neonates, IUGR and the abbreviation of the gestational duration.Conclusion: The microscopic changes in placenta is the expression of the circulatory disorder during the attack of the drug. They are not four-square specific, rather quantitativly expressed. In heroin abused women is the incidence of placental changes much more higher comparing to pervitin-addict. Heroin led more frequently to preterm labour, lower birth-weight and IUGR. The pervitin-addict mothers are higer risk of placental abruption.

Key words:
heroin, pervitin, placenta


Autoři: B. Vavřinková 1;  T. Binder 1;  I. Vítková 2;  J. Živný 1
Působiště autorů: Gynekologicko-porodnická klinika, VFN a 1. LF UK v Praze, přednosta prof. MUDr. J. Živný, DrSc. 2II. patologicko-anatomický ústav VFN a 1. LF UK v Praze, U nemocnice 4, přednosta prof. MUDr. C. Povýšil, DrSc. 1
Vyšlo v časopise: Ceska Gynekol 2001; (5): 345-348
Kategorie: Články

Souhrn

Cíl studie:
Cílem studie bylo posoudit vliv tvrdých drog na výskyt mikroskopických změn na placentě, jako jednoho z faktorů přispívajících k nižší porodní hmotnosti novorozenců.Typ studie: Prospektivní studie.Název a sídlo pracoviště: Gynekologicko-porodnická klinika VFN a 1. LF UK, Apolinářská 18, Praha 2, Ústav patologie VFN a 1. LF UK.Metodika: Od ledna 1998 do konce roku 2000 byly do studie zařazovány těhotné ženy, u kterých byla prokázána závislost na tvrdých drogách (heroin, pervitin). Celkem bylo vyšetřeno 39 placent (19 v heroinové a 20 v pervitinové skupině). Placenty byly k vyšetření odesílány vcelku s příslušnou částí pupečníku bez chemické fixace. Z každé placenty byly vyšetřeny 3 vzorky, po 2 vzorcích z pupečníku a plodových obalů. Kontrolní soubor byl vytvořen metodou náhodného výběru.Výsledky: U drogově závislých žen jsme nalezli statisticky signifikantně více mikroskopických změn na placentě ve srovnání s kontrolami (p < 0,05). V heroinové skupině se vyskytly změny na placentě v 16 z 19 případů. Nalezli jsme zvýšené množství perivilózních a intravilózních mikrofibrinových depozit (6krát), zvýšenou proliferační aktivitu trofoblastu (7krát), zvýšenou vaskularizaci v klcích (7krát), mikroklky (6krát) a jejich nekrózu (5krát). V pupečníku jsme 3krát registrovali pouze jednu arterii, ve 2 případech trombózu vény. V 5 případech jsme zaznamenali známky probíhajícího zánětu. V pervitinové skupině jsme nalezli placentární změny u 9 z 20 případů. Většinu tvořily zvýšená depozita mikrofibrinu na povrchu klků (9krát) i v choriální desce. V 5 případech jsme zaznamenali intervilózní hemoragie, které se ve dvou případech manifestovaly klinicky ve formě abrupce placenty. Placentární změny se podílí na nižší porodní hmotnosti novorozenců, IUGR a zkrácení doby gestace.Závěr: Mikroskopické změny v placentě jsou vyjádřením cirkulačních změn v placentárním řečišti vyvolaných přímým účinkem drogy. Míra vyjádření mikroskopických změn je úměrná druhu drogy, dávce frekvenci jejího užívání. Změny nejsou jednoznačně specifické, spíše kvantitativně vyjádřené. U heroinové závislosti je incidence placentárních změn vyšší a vede častěji k předčasnému porodu, nižší porodní hmotnosti novorozence a IUGR. U pervitinové závislosti je vyšší riziko abrupce placenty.

Klíčová slova:
pervitin, heroin, placenta

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Dětská gynekologie Gynekologie a porodnictví Reprodukční medicína
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se