Kurabilita maligníchtumorů trofoblastu – závislost na histologickém typu a rizikovýchstupních


Curability of MalignatTrophoblastic Tumours: Dependence on Histological Type and RiskGrades

Objective:
Curability of malignant trophoblastic tumours.Design: Retrospective analysis.Setting: Trophoblastic Disease Centre (TDC-CZ) in the Czech Republic.Methods: Clinical and pathological analysis of 367 malignant trophoblastic tumours (MTT) fromthe point of histologic typing, risk degrees (RD) according to classification of FIGO, WHO, NIHand TDC-CZ and the evaluation of curability.Results: 1st RD and 2nd RD according to TDC-CZ classification include 85.1% MTT and its curabi-lity comprises 100%. At 3rd RD cure rate drops to 64.3% and at 4th RD to 55.6%. According to FIGOclassification 1st RD comprises 48%, 2nd RD 17% and their cure rate is also 100%. The 3rd/a RDincludes 20% and curability is 100%, 3rd/bc RD includes 10% with cure rata of 67% and 4th RD/abccomprises 5% with 50% curability.According to WHO 1 of RD (< 5 score) includes 81,2% and cure rate 99,2%. 2nd RD (= 5-7 score) has9.1% and 92.9% cure rate. 3rd RD (8-12 score) comprises 4.5% and 57.1% cure rate and 4th RD (> 12score) includes 5.2% with 50% cure rate.According to NIH 1st RD (=A) comprises 64.9% with 100% curability and 2nd RD (=B1) includes20.1% with 100% curability. 3rd and 4th RD according to NIH B2 comprise 14.9% and have 60.9%curability.Curability depends on histologic type of MTT. In differentiated forms curability comprises 96.7%and in undifferentiated forms summarized 76.9%, fluctuating according to subtypes from 60% to88.9%.Conclusion: Comparing the cure rate according to classification FIGO, WHO, NIH and TDC-CZ in367 MTT treated in the TDC-CZ in the Czech Republic during the years 1955 - 2000 it becomesclear that relevant prognostic-risk classification must factually specify: 1. Staging with specificlocation of metastasis, 2. Independent risk factors verified by multifactorial analysis 3. Histolo-gic type with expression of differentiated and undifferentiated components of MTT.

Key words:
malignant trofoblastic tumours, typing, prognostic classifications, curability


Autoři: M. Zavadil;  J. Feyereisel;  P. Šafář;  M. Pán;  H. Heřman
Působiště autorů: Centrum pro trofoblastickou nemoc (CTN), vedoucí doc. MUDr. M. Zavadil, DrSc. Ústav pro péči o matku a dítě, ředitel doc. MUDr. J. Feyereisl CSc. Katedra gynekologie-porodnictví IPVZ Praha, vedoucí doc. MUDr. J. Feyereisel, CSc.
Vyšlo v časopise: Ceska Gynekol 2001; (6): 422-426
Kategorie: Články

Souhrn

Cíl studie:
Kurabilita maligních tumorů trofoblastu.Typ studie: Retrospektivní analýza.Název a sídlo pracoviště: Centrum pro trofoblastickou nemoc (CTN) v České republice.Metodika: Klinická a patologická analýza 367 maligních tumorů trofoblastu (MTT) z hlediska rizi-kových stupňů (RS) podle klasifikace FIGO, WHO, NIH a CTN s vyhodnocením jejich kurability. Výsledky: 1. RS a 2. RS podle klasifikace CTN zahrnuje 85,1 % MTT a jejich kurabilita činí 100 %.U 3. RS klesá na 64,3 % a u 4. RS na 55,6 %. Podle klasifikace FIGO tvoří 1. RS 48 %, 2. RS 17 %a jejich kurabilita je rovněž 100%. 3. a RS zahrnuje 20 % a je kurabilní ve 100 %. 3. bc tvoří 10 %se 67% kurabilitou a 4. abc má 5% podíl s 50% kurabilitou.Podle WHO 1. RS (< 5 skóre) zahrnuje 81,2 % s 99,2% kurabilitou a 2. RS (= 5-7 skóre) tvoří 9,1 %s 92,9% kurabilitou. 3. RS (8-12 skóre) tvoří 4,5 % s 57,1% kurabilitou a 4. RS (> 12 skóre) zahrnuje5,2 % s 50% kurabilitou. Podle NIH 1. RS (=A) s podílem 64,9 % má 100% kurabilitu a 2. RS (=B1)zahrnuje 20,1 % se 100% kurabilitou. 3. a 4. RS podle NIH B2 tvoří 14,9 % a má 60,9% kurabilitu.Kurabilita závisí na histologickém typu MTT. U diferencovaných forem tvoří 96,7 % a u nediferencovaných souhrnně 76,9 %. Podle podtypů kolísá od 60 % do 88,9 %.Závěr: Ze srovnání kurability podle klasifikace FIGO, WHO, NIH a CTN u 367 MTT léčenýchv CTN v České republice v letech 1955-2000 vyplývá, že relevantní prognosticko-rizikové klasifikace musí konkrétně specifikovat: 1. staging se jmenovitou lokalizací metastáz, 2. independentnírizikové faktory ověřené multifaktorální analýzou a 3. histologický typ s vyjádřením diferencované a nediferencované komponenty MTT.

Klíčová slova:
maligní trofoblastické tumory, určení typu prognostické klasifikace, kurabilita

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Dětská gynekologie Gynekologie a porodnictví Reprodukční medicína
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se