Kolposuspenze podle Burche v léčbě stresové inkontinence –kazuistika


Burch Colposuspension in the Treatment of Urinary StressIncontinence: Case Report

Objective:
The evaluation of Burch colposuspension in the treatment of stress urinary incontinence in patient after radical abdominal hysterectomy type III with adjuvant radiotherapy andchemotherapy for cervical cancer.Design: Case report.Setting: Obstetrics and Gynecology Department, Charles University 2ndMedical School and Faculty Hospital Motol, Prague.Subject: The evaluation of success rate and surgical technique of the Burch colposuspension inthe treatment of urinary stress incontinence in 54 years old patient after radical hysterectomyand adjuvant radiotherapy and chemotherapy for cervical cancer.Conclusion: Stress urinary incontinence after the successful radical therapy of the cervical malignant tumor significantly reduces the quality of life of the afflicted women. The quality of intraoperative and postoperative management, regular follow-up, early treatment of the complicationsand proper psychological access are important to minimalize the patient’s difficulties. When thestress urinary incontinence is present more than 1 year after the end of the radical therapy, wealways recommend urogynecological examination and proper surgical treatment in right indicated cases. Burch colposuspension is a very good surgical modality which was successfuly used instress incontinent patient after the radical hysterectomy with severe postirradiative and postchemotherapeutic fibrosis.

Key words:
cervical cancer, stress urinary incontinence, radical hysterectomy, chemotherapy,radiotherapy, Burch colposuspension, fibrosis


Autoři: R. Chmel ;  Lukáš Rob
Působiště autorů: Gynekologicko-porodnická klinika UK 2. LF a FN v Motole, Praha, přednosta prof. MUDr. J. Hořejší, DrSc.
Vyšlo v časopise: Ceska Gynekol 2001; (6): 441-444
Kategorie: Články

Souhrn

Cíl studie:
Zhodnocení kolposuspenze podle Burche v léčbě stresové inkontinence u pacientky poradikální abdominální hysterektomii typ III, adjuvantní radioterapii a chemoterapii pro karci-nom děložního hrdla.Typ studie: Kazuistika.Název a sídlo pracoviště: Gynekologicko-porodnická klinika UK 2. LF a FN v Motole, Praha.Předmět studie: Vyhodnocení úspěšnosti kolposuspenze podle Burche při chirurgické léčbě stre-sové inkontinence u 54leté pacientky po radikální hysterektomii (Wertheim typ III) a adjuvantníradioterapii a chemoterapii pro karcinom děložního hrdla.Závěr: Stresová močová inkontinence po úspěšné radikální léčbě zhoubného nádoru děložníhohrdla významně snižuje kvalitu života žen postižených tímto onemocněním. Kvalitní peroperačnía pooperační management, pravidelné sledování, včasná léčba komplikací a správný psychologic-ký přístup se podílejí na minimalizaci potíží pacientek. Pokud přetrvává stresová inkontinencevíce než 1 rok od ukončení radikální léčby, potom vždy doporučujeme urogynekologické vyšetře-ní a ve správně indikovaných případech adekvátní chirurgickou léčbu. Kolposuspenze podle Bur-che byla s úspěchem použita v léčbě stresové močové inkontinence u pacientky po radikálníhysterektomii s těžkou postiradiační a postchemoterapeutickou fibrózou.

Klíčová slova:
karcinom děložního hrdla, stresová močová inkontinence, radikální hysterektomie,chemoterapie, radioterapie, kolposuspenze podle Burche, fibróza

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Dětská gynekologie Gynekologie a porodnictví Reprodukční medicína
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se