Obezita – rizikový faktorv operační léčbě stresové inkontinence moči pomocí kolposuspenze podleBurche?


Obesity – Risk Factor in theSurgical Treatment of Urinary Stress Incotinence by BurchColposuspension?

Objective:
The evaluation of the success rate after the Burch colposuspension in obese and nonobese patients with genuine stress incontinence.Design: Prospective clinical trial.Setting: Obstetrics and Gynaecology Department, Charles University 2ndMedical School and Faculty Hospital Motol, Prague.Methods: A group of 26 obese and 56 non obese patients who underwent Burch colposuspension in1997 and 1998 were studied. Preoperative and postoperative examination consisted of clinicalhistory, physical examination, BMI, urodynamic evaluation, Q-tip test, stress test, age, menopausal status, duration of incontinence before surgery, lenght of follow-up, symptoms of urgencyafter surgery, postoperative complications and restoration of the micturition after procedure.Both objective parameters and subjective assessment were included in the postoperative evaluati-on of surgical treatment. c2test, Mantel-Haenszel version was used for statistical analysis andexact Fisher test for low-frequency-cases in table enclosed. Computation was realised by SystemEPIINFO version 6.Results: The continence rate after intermediate follow-up in the group of 26 obese patients was84,6% and the success rate in the group of 56 non obese was 87,5%. The difference between theresults of both groups were not statistically significant. The operations were somewhat moredifficult to perform due to the body habitus of the obese patients but there were no intraoperativecomplications and only 1 patient had serious wound infection postoperatively.Conclusions: Obese women with stress urinary incontinence can undergo Burch colposuspensionwith a good chance of success. Statistically important differences in mid-term follow-up of treatment successfulness of obese and non obese women have not been demonstrated. We recommendcomplete evaluation to ensure proper classification of the urinary incontinence. Burch colposuspension performed by experienced surgeon is a safe and efficacious procedure in the surgicaltreatment of obese patients with genuine stress incontinence.

Key words:
Burch colposuspension, genuine stress incontinence, obesity, BMI, unsuccesful treat-ment, Intermediate follow-up


Autoři: R. Chmel ;  R. Vlk;  L. Horčička;  M. Pluta;  L. Rob
Působiště autorů: Gynekologicko-porodnická klinika UK 2. LF a FN v Motole, Praha, přednosta prof. MUDr. J. Hořejší, DrSc.
Vyšlo v časopise: Ceska Gynekol 2001; (6): 409-414
Kategorie: Články

Souhrn

Cíl studie:
Zhodnocení chirurgické léčby obézních pacientek s pravou stresovou inkontinencímoči pomocí kolposuspenze podle Burche.Typ studie: Prospektivní klinická studie.Název a sídlo pracoviště: Gynekologicko-porodnická klinika UK 2. LF a FN v Motole, Praha.Metodika: Studie 26 obézních a 56 neobézních pacientek kontrolního souboru, které byly v letech1997 a 1998 operovány pro stresovou inkontinenci kolposuspenzí podle Burche. Předoperačnía pooperační vyšetření zahrnovalo anamnézu, fyzikální vyšetření, stanovení body mass indexu(BMI), urodynamické vyšetření, Q-tip test, stresový test, věk, menopauzální stav, trvání inkontinence, délku follow-up, de novo vzniklé symptomy urgentní inkontinence, pooperační komplikacea restituci mikce po operaci. V posuzování úspěšnosti operační léčby využíváme jak objektivnívyšetření, tak i subjektivní hodnocení operovaných pacientek. Pro statistickou analýzu byl použitc2-test, verze Mantel-Haenszel, a exaktní Fischerův test pro případy s nízkou frekvencí v tabulce.Výpočet byl proveden systémem EPIINFO verze 6.Výsledky: Střednědobé follow-up odhalilo v našem souboru 26 operovaných obézních žen 84,6 %vyléčených. Úspěšnost stejné léčby v kontrolní skupiny 56 neobézních byla 87,5 %. Výsledky obousouborů se statisticky nelišily. Operace obézních žen byly technicky obtížnější, ale vážné peroperační komplikace jsme nezaznamenali a pouze 1 pacientka měla větší infekční komplikaci v ráněpo operaci.Závěr: Obézní ženy s pravou stresovou inkontinencí mohou podstoupit kolposuspenzi podle Burche s velkou pravděpodobností úspěchu. Ve střednědobém sledování jsme neprokázali statistickyvýznamné rozdíly úspěšnosti léčby obézních a neobézních žen. Doporučujeme kompletní a důkladné vyšetření s přesným stanovením typu močové inkontinence. Kolposuspenze podle Burcheje v rukou erudovaného týmu chirurgů bezpečnou, spolehlivou a úspěšnou metodou operačníléčby obézních žen s pravou stresovou močovou inkontinencí.

Klíčová slova:
kolposuspenze podle Burche, pravá stresová inkontinence, obezita, BMI, neúspěchléčby, střednědobé sledování

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Dětská gynekologie Gynekologie a porodnictví Reprodukční medicína
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se