Dlhodobé výsledky retropubickejvezikopexie v liečbe stresovej inkontinencie moču u žien


Long-term Results of RetropubicVesicopexy in the Treatment of Female Urinary StressIncontinence

Objective:
To evaluate long-term results of retropubic vesicopexy (e.g. direct suspension of theanterior and lateral walls of the bladder base) in the treatment of female stress urinary inconti-nence (SUI) caused by hypermobile urethra.Design: Retrospective clinical study.Setting: Department of Urology, Faculty of Medicine, University of P. J. Safarik, Kosice, Slovakia.Methods: From a total of 44 females operated on between 1985–1992, 41 (93%) were available forthe study (mean age 50 years, 28 pure SUI, 13 mixed incontinence). 18 (44%) patients had failedprevious incontinence surgery. Based on the data collected by a detailed questionnaire as a suc-cess cure and/or significant improvement (max. 1 pad/day) of SUI have been considered.Results: With a mean of 103 month follow-up period (48–160 months), 32 (78%) patients reported tohave their SUI cured, another 5 (12%) significantly improved. Both persistent (8/13, 62%) and denovo urge incontinence (5/28, 18%) have shown to the main reasons for “partial” satisfaction onlywith the outcome of surgery. Perioperative bleeding requiring blood transfusion was the onlyserious complication met with this procedure (2 patients).Conclusion: Long-term results of vesicopexy is comparable with the effect of standard retropubicprocedures like Burch colposuspension or MMK urethropexy. Technical simplicity, no risk ofosteitis pubis as well as persisting micturition problems may be considered the main advantagesof the procedure. Because of lower cure rate the procedure is less suitable for SUI type IIB.

Key words:
female stress urinary incontinence, surgical treatment, retropubic vesicopexy, longterm results


Autoři: L. Valanský;  L. Lachváč;  M. Bača
Působiště autorů: Klinika urológie, FNsP a LF UPJŠ Košice, prednosta doc. MUDr. Ladislav Valanský, PhD.
Vyšlo v časopise: Ceska Gynekol 2002; (2): 106-110
Kategorie: Články

Souhrn

Štruktúrovaný súhrnCieľ štúdie:
Zhodnotiť dlhodobé výsledky retropubickej vezikopexie (t. j. priamej suspenzie pred-nej a oboch laterálnych stien mechúrovej bázy) v liečbe stresovej inkontinencie moču u žien (SUI)zapríčinenej hypermobilnou uretrou.Typ štúdie: Retrospektívna klinická štúdia.Názov a sídlo pracoviska: Urologická klinika LF Univerzity P. J. Šafárika, Košice, Slovensko.Metodika: Z celkovo 44 žien operovaných v rokoch 1985–1992 sa štúdie zúčastnilo 41 žien (93 %) (28s „čistou” SUI, 13 so zmiešanou inkontinenciou, v čase operácie v priemernom veku 50 rokov).Neúspešnú predchádzajúcu operáciu pre inkontinenciu malo 18 (44 %) pacientok. Vyhodnotenievýsledkov bolo spracované na základe údajov pacientok z podrobného dotazníka. Za úspešnúliečbu bolo považované vyliečenie alebo signifikantne zlepšenie (max. 1 vložka/deň) SUI.Výsledky: Pri priemerne 103 mesačnom období sledovania (48–160 mesiacov), 32 pacientok (78 %)uviedlo vyliečenie, ďalších 5 žien (12 %) signifikantne zlepšenie SUI. Perzistujúca (8/13, 62 %),resp. de novo urgentná inkontinencia (5/28, 18 %), boli hlavnými príčinami iba „čiastočnej” spokoj-nosti s výsledkom operácie. Perioperačné krvácanie s potrebou transfúzie (2 pacientky) bolo jedi-nou závažnejšou komplikáciou pozorovanou pri tejto operačnej metóde.Záver: Dlhodobé výsledky vezikopexie sú porovnateľné s efektom štandardných retropubickýchoperácii, akými sú Burchova kolposuspenzia, resp. MMK uretropexia. Za jej hlavné výhody možnopovažovať technickú jednoduchosť, žiadne riziko osteitis pubis ako aj perzistujúcich mikčnýchobtiaží. Z dôvodu nižšieho kuratívneho efektu je menej vhodná pre SUI typu II.B.

Klíčová slova:
stresová inkontinencia moču u žien, operačná liečba, retropubická vezikopexia,dlhodobé výsledky

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Dětská gynekologie Gynekologie a porodnictví Reprodukční medicína
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se