Karcinom vulvy – retrospektivnístudie 47 případů (epidemiologie, etiologie a dlouhodobévýsledky)


Vulvar Carcinoma: RetrospectiveStudy of 47 Cases (Epidemiology, Etiology and LongtermResults)

Objective:
To evaluate the incidence of vulvar carcinoma, epidemiological signs and therapeuticresults in patients with vulvar malignancies during the stated time period.Design: Retrospective clinical study.Setting: Department of Obstetrics and Gynaecology, First Faculty of Medicine, Charles Universityand General Faculty Hospital, Prague.Method: An analysis of the available clinical documentation of the patients of the oncologicaloutpatient service of the Department of Obstetrics and Gynaecology.Results: Vulvar carcinoma represents 4% of all malignant tumours of female genital tract. Itconcerns predominantly elder women (the average age is 74.2 years). The overall 5-year survival,with no regard to the stage of the disease, is 39.1% in our group. This low figure is due to the highage of the group and to the inappropriate therapeutic approach owed to the internal comorbidi-ty, advanced age and the fact that the majority of cases are diagnosed in advanced stage.Conclusion: In spite of good access, the introduction of screening program is unlikely due to theage distribution, biological behaviour and difficulties in diagnostic of premalignant lesions. Withregard to the increasing incidence of in situ carcinoma whose ethiopatogenesis is affected byHPV infection, it is necessary to pay more attention to vulva lesions in terms of an early histopat-hological verification. The treatment of the external genital tract malignancies should be concen-trated to the centers with the greatest experience of their management.

Key words:
vulvar carcinoma, epidemiology


Autoři: N. Jančárková;  P. Freitag;  J. Živný
Působiště autorů: Gynek. porod. klinika, UK 1. LF a VFN, Praha, přednosta prof. MUDr. J. Živný, DrSc.
Vyšlo v časopise: Ceska Gynekol 2002; (2): 78-82
Kategorie: Články

Souhrn

Strukturovaný souhrnCíl studie:
Zhodnocení frekvence výskytu, epidemiologických charakteristik a léčebných výsled-ků u pacientek s karcinomem vulvy v uvedeném období.Typ studie: Retrospektivní klinická studie.Název a sídlo pracoviště: Gynek.-porod. klinika, UK 1. LF a VFN v Praze.Metoda: Vyhodnocení údajů získaných ze zdravotní dokumentace pacientek onkologické ambu-lance gynek.-porod. kliniky, jejich srovnání s výsledky v literatuře.Výsledky: Karcinom vulvy představuje 4 % všech karcinomů ženského genitálu. Postihuje přede-vším starší ženy (průměrný věk 74,2 let), a má vysokou mortalitu. Celkové pětileté přežití nezávis-le na stadiu je v našem souboru 39,1 %. Toto nízké číslo patrně souvisí s věkovou skladbousouboru a s neadekvátním léčebným přístupem vzhledem k pokročilému věku a interní polymor-biditě pacientek s vulvárním karcinomem a s faktem, že většina případů je diagnostikována v po-kročilých stadiích.Závěr: Přes snadnou přístupnost je vzhledem k věkové distribuci, biologickému chování a úska-lím v diagnostice prekanceróz nereálné zavedení screeningového programu. Vzhledem ke zvyšují-cí se incidenci in situ karcinomů s podílem HPV infekce v etiopatogenezi těchto nádorů je třebavěnovat zvýšenou pozornost afekcím na vulvě ve smyslu časného bioptického ověření. Léčbamalignit zevního genitálu by měla být koncentrována do center, která mají největší zkušenosts jejich managementem.

Klíčová slova:
karcinom vulvy, statistika

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Dětská gynekologie Gynekologie a porodnictví Reprodukční medicína
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se