Diafragmatické hernie v letech 1961 –2000 –výskyt,prenatální diagnostika a prevalencepodle věku matky


Diaphragmatic Hernia in 1961 –2000:Incidence,Prenatal Diagnosis and Prevalence according toMaternal Age

Objective:
Presentation of diaphragmatic hernia in the CR in 1961 –2000.Analysis of prevalence ofthese defects in different groups by maternal age.Design:Retrospective demographic-epidemiological study.Setting:Institute for the Care of Mother and Child,Prague.Methods:The authors used data from nationwide registers of birth defects in neonates kept in theInstitute of Health Information and Statistics of the CR during 1995 –2000.Epidemiological analysis o the incidence of diaphragmatic hernia in the CR during 1961 –2000 in newborn infants.Mathematical statistical analysis of prevalence of these defects by maternal age using the methodof 95%confidence interval of probability.Results:In the CR during 1961 –2000 1321 cases of diaphragmatic hernia were recorded.The meanincidence of this defect during the entire period was 2.32 per 10 000 live born infants incl.prenatally diagnosed cases and terminated pregnancies.Including those it was 2.37 per 10 000 liveborn infants.Conclusion:The authors elaborated the mean incidence during the investigation period and inindividual years in born children as well as prenatally diagnosed cases.Also an analysis of theprevalence of these defects by maternal age was made using the method of 95%confidence interval.The authors found a significantly higher risk of development of this defect in foetuses owomen aged 38,42 years or older as compared with the population average.However an unequiwocally increased risk associated with more adwanced age was neither confimed nor ruled out.

Key words:
birth defect,congenital diaphragmatic hernia,incidence,Czech Republic,prenataldiagnosis,maternal age


Autoři: A. Šípek 1;  V. Gregor 2;  J. Horáček 2;  D. Mašátová 3
Působiště autorů: Ústav pro péči o matku a dítě, Praha-Podolí, ředitel doc. MUDr. J. Feyereisl, CSc. 2 Oddělení lékařské genetiky, Fakultní Thomayerova nemocnice, Praha, ředitel ing. J. Pubrdle 3 Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky, Praha, ředitelka 1
Vyšlo v časopise: Ceska Gynekol 2002; (3): 0

Souhrn

Cíl studie:
Prezentace incidencí brániční kýly v České republice v období 1961 –2000.Analýzaprevalencí těchto vad v jednotlivých skupinách podle věku matky.Typ studie:Retrospektivní demograficko-epidemiologická studie.Název a sídlo pracoviště:Ústav pro péči o matku a dítě,Praha.Metodika:V práci byla použita data z celorepublikové registrace vrozených vad u narozenýchdětí,vedená v Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky za období 1961 –2000,a data o prenatální diagnostice této vady v České republice za období 1995 –2000.Epidemiologická analýza incidencí brániční kýly v České republice v období 1961 –2000 u narozených dětí.Matematicko-statistická analýza prevalencí těchto vad podle věku matky,použito metody výpočtu 95%konfidenčního intervalu pravděpodobnosti.Výsledky:V České republice bylo v období 1961 –2000 registrováno 1321 případů brániční kýly.Průměrná incidence této vady byla za celé období 2,32 na 10 000 živě narozených včetně případůprenatálně diagnostikovaných a ukončených pak 2,37 na 10 000 živě narozených.Závěr:Byla zpracována průměrná incidence za sledované období i v jednotlivých letech,a to jaku narozených,tak i případů prenatálně diagnostikovaných.Dále byla provedena analýza prevalencí těchto vad podle věku matky,použito metody výpočtu 95%konfidenčního intervalu.V našípráci bylo nalezeno statisticky významně vyšší riziko vzniku vady u plodů žen ve věku 38,42 leta starších oproti populačnímu průměru,nicméně jednoznačně zvýšené riziko spojené s vyššímvěkem nebylo ani potvrzeno,ani vyvráceno.

Klíčová slova:
vrozená vada,vrozená brániční kýla,incidence,Česká republika,prenatální dia-gnostika,věk matky

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Dětská gynekologie Gynekologie a porodnictví Reprodukční medicína
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se