Dlouhodobé užívání kombinovanéhormonální kontracepce – mýty a realita


Long-term Use of Combined Oral Contraceptives:Myths versus Reality

Objective:
To assess relationship of long-term use of combined oral contraception (COC) andwomen health, discussion about myths connected with use of COC.Design: Review of literature.Setting: Department of Obstetrics and Gynaecology, Hospital of Merciful Brothers, Brno, CzechRepublic.Methods: Identification of studies able to address the topic using Medline database search.Results: Besides reliable control of fertility COC protect women against dysmenorrhea, iron deficiencyanemia, ovarian cysts and uterine fibroids.COC plays very important role in gynecologic endocrinology supressing effectively hyperandrogenism,which has not only cosmetic effect but brings also improvement in cardiovascular health ofaffected perimenopausal women.Premenopausal using of COC could help preserve bone mineral density and can reduce the risk ofdeveloping Alzheimer’s disease. The most importmant feature is protective effect against endometrial(by 70%) and ovarian (by 50%) cancer which increases with duration of COC use and islong lasting and may be observed 15 to 20 years after stopping use.Association of use COC with increased risk neither of cervical cancer nor breast cancer has notbeen confirmed. Controversy still persists over the association of long-term (longer than 8 years)COC use by young nulliparas and breast cancer. The risk in this group of users is probablyslightly increased. But no authorities recommended any restriction of COC’s prescription. Somestudies have suggested an inverse relationship between use of COC and risk of colorectal cancer.The only established evidence of direct association between OC use and cancer risk is the increasedrisk for hepatocellular carcinoma in the absence of hepatitis B (but maximum by 4 cases per 1000 000 users per year).Conclusion: Most non-contraceptive health benefits of COC are still not widely appreciated inspite of much evidence. The final decision of contraception method is upon well and adequateinformed user by well educated doctor.

Key words:
control of fertility, dysmenorhea, ovarian cysts, hyperandrogenism, perimenopausalwomen, uterine fibroids


Autoři: Novotná M. Huvar I. 1 1;  O. Bláha 2
Působiště autorů: Gynekologicko-porodnické oddělení Nemocnice Milosrdných bratří, Brno, přednosta prim. MUDr. I. Huvar, CSc. 2Unica – klinika pro léčbu neplodnosti a ženských nemocí, Brno, přednosta prof. MUDr. Z. Malý, CSc. 1
Vyšlo v časopise: Ceska Gynekol 2002; (5): 297-304
Kategorie: Články

Souhrn

Cíl studie:
Zhodnocení vlivu dlouhodobého užívání kombinované hormonální kontracepce (CombinedOral Contraception – COC) na zdraví ženy, diskuse o tradovaných mýtech.Typ studie: Literární přehled.Název a sídlo pracoviště: Gynekologicko-porodnické oddělení, Nemocnice Milosrdných bratří,Brno.Metodika: Rešerše studií a publikací na vymezené téma z databáze Medline.Výsledky: Dlouhodobé užívání COC vede kromě spolehlivé kontroly fertility ke snížení menstruačníhodiskomfortu a redukuje krevní ztrátu při menstruaci. Může snižovat incidenci funkčníchovariálních cyst i výskyt děložních myomů. Preparáty COC zaujímají významné postavení v dlouhodobéterapii endokrinopatií v gynekologii, zejména v léčbě hyperandrogenních stavů. Zabezpečujínejen kosmetickou úpravu, ale významně ovlivňují kardiovaskulární zdraví postižených ženv perimenopauze. Premenopauzální užívání COC má zřejmě protektivní účinek na kostní hmotua snižuje riziko rozvoje Alzheimerovy choroby.Za nejvýznamnější pozitivum je pokládána prokázaná redukce výskytu karcinomu ovaria (ažo 50 %) a karcinomu endometria (až o 70 %) u uživatelek COC, přičemž ochranný efekt se zvyšujes délkou užívání a trvá 10–20 let po vysazení COC. Vliv na výskyt karcinomu děložního čípku přiabsenci rizikových faktorů nebyl potvrzen. Dlouhodobé užívání COC nestojí ani v pozadí zvýšenéincidence karcinomu prsů. Nejasnosti prozatím trvají v otázce užívání COC u nulipar déle než 10let – zde je možné mírné zvýšení rizika. Prozatím však nebyla v tomto směru doporučena žádnápreskripční omezení. Některé studie poukázaly na inverzní vztah mezi výskytem kolorektálníhokarcinomu a dlouhodobým užíváním COC. V souvislosti s dlouhodobým užíváním COC došlo patrněke zvýšení incidence hepatocelulárního karcinomu u uživatelek bez anamnézy hepatitidy B,maximálně však o 4 případy na 1 000 000 uživatelek za 1 rok. Závěr: Přínos estrogen-gestagenních preparátů výrazně přesahuje rámec pouhé antikoncepčnímetody. Definitivní volba jako antikoncepce by měla být svobodným rozhodnutím adekvátněinformované ženy, v terapeutických indikacích by neměla být opomíjena vzdělaným lékařem.

Klíčová slova:
kontrola fertility, menstruační diskomfort, ovariální cysty, hyperandrogenní stavy,perimenopauzální ženy, děložní myomy

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Dětská gynekologie Gynekologie a porodnictví Reprodukční medicína
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se