Rozbor mateřské úmrtnosti v ČRv roce 2000


Analysis of Maternal Mortality in theCzech Republic in 2000

Objective:
Analysis of maternal mortality in the Czech Republic in 2000.Design: Retrospective statistical and clinical analysis.Setting: Department of Obstetrics and Gynecology of the 1st Medical School of Charles Universityand General University Hospital, Prague 2, Institute for the Care of Mother and Child, Prague.Introduction: We present an annual analysis of maternal mortality in the Czech Republic, organizedinto two parts: 1) international statistical part, and 2) clinical part in Czech only with abbreviatedanonymous analysis of individual cases of maternal death. We are aware that follow-upanalysis cannot fully express dramatic situations around all cases or reproduce in details all theiraspects. We though believe that this form will help to our gynecologists to learn about courses ofthe deaths, particularly when the frequency of such cases is low and circumstances are unusual.Individual analyses include also conclusions of expert committees or analyses performed by theCzech Medical Chamber. Comments and notes however are not for forensic purposes and are usedonly for medical ones.Methods: We used a database of 10 cases of maternal deaths in the Czech Republic in 2000. Weanalyzed their causes, clinical courses, especially in connection to obstetrical surgery, and ade-quacyof provided care.Results: There were 10 reported maternal deaths in connection to pregnancy, labor and deliveryor within 42 days after delivery in the Czech Republic in 2000. There were 90 910 live-born babiesand total, gross maternal mortality (A+B+C) was 0.11 per 1000, i.e. 11 deaths per 100 000 live-bornbabies. This is only 0.02 per 1000 better than results in 1999 (Table 3 shows data on maternalmortality for last 10 years).In 2000, there was one maternal death unrelated to gestation – category C, therefore maternalmortality in connection to gestation (A+B) was 0,099 per 1000 i.e. 9.9 deaths per 100 000 live-bornbabies compared to 10.1 deaths in 1999. The causes of deaths were different. Only two womenwere within group A (specific risk – direct maternal mortality), therefore direct maternal mortalitywas 2.2 per 100 000 live-born babies. Seven maternal deaths were in the group B (non-specificrisk – indirect maternal mortality) and indirect maternal mortality was unusually high, 7.7 per100 000 live-born babies. It is difficult to judge the difference due to possible error of smallnumbers. The demographic part of the report has been sent to the Office of Health Statistics andInformation and detailed report to the Department of Health Care of the Ministry of Health of theCzech Republic.Conclusions: Since 1994, when we introduced nationwide organization measures to identify riskgroups of pregnant women and use of micro-heparinization among those, we have succeeded tolower the frequency of thrombolism, till then leading cause of maternal deaths, especially in linksto operative deliveries and in smaller extent among high-risk women during pregnancy. Thedecrease of maternal mortality was substantial, by 50%, however only temporary, followed bya partial increase to about 10 maternal deaths per 100 000 live-born babies. This increase was toincreased frequency of coagulopathies, HELLP syndrome, and, in 2000, due to non-specific cardiovascularcauses and some neurologic complications. The majority of these cases and especiallythose with non-adequate obstetrical care will be anonymously analyzed together with responsiblechiefs of ob/gyn departments during perinatology conference in 2002 and results will be consequentlypublished.Increase of non-specific causes of maternal deaths in 2000, especially of those with cardiovascularcomplications, indicate a necessity to be careful especially with older parturients, diabetic women,obese women and „dangerous“ multiparae, where the possibility of cardiovascular complicationsmight require need concentrated medical diagnosis. Primary attention, though, should beaimed at impaired coagulation of blood. The cases of complications of DIC persistently showinsufficient diagnostic and therapeutic measures especially in small facilities with limited laboratorycompartments, outdated and wrong therapeutic measures and almost missing potential forconsultancy. In spite of this it is particularly necessary to concentrate on prevention among caseswith higher risk for DIC. We have concentrated on publications in collaboration with hematologistsand anesthesiologists in this field, although some measures are lacking the universal consent,especially some therapeutic means. It is very important to us that chiefs of ob/gyndepartments are open for professional discussions, although some situations are prone to forensicevaluation. We believe that our approach of anonymous analyses with two-year delay is sufficientfor necessary audit of maternal mortality.

Key words:
thromboembolism, disseminated intravascular coagulopathy, maternal mortality,HELLP sy


Autoři: B. Srp 1;  P. Velebil 2
Působiště autorů: Gynekologicko-porodnická klinika UK, 1. LF a VFN, Praha, přednosta prof. MUDr. J. Živný, DrSc. 2Ústav pro péči o matku a dítě, Praha-Podolí, ředitel doc. MUDr. J. Feyereisl, CSc. 1
Vyšlo v časopise: Ceska Gynekol 2002; (5): 268-274
Kategorie: Články

Souhrn

Cíl práce:
Každoroční analýza mateřské mortality v České republice s kazuistickým rozborempřípadů úmrtí v r. 2000.Typ studie: Retrospektivní statistická a klinická studie.Název a sídlo pracoviště: Gynekologicko-porodnická klinika 1. lékařské fakulty UK a VFN v Praze2; Ústav pro péči o matku a dítě, Praha PodolíMetodika: Byla použita databaze 10 případů mateřských úmrtí v České republice v r. 2000, k analýzejejich příčin, klinického průběhu, zejména v souvislosti s porodnickými operačními výkony,adekvátnosti poskytnuté péče a četnosti jejich výskytu.Výsledky: V roce 2000 bylo v ČR hlášeno celkem 10 úmrtí žen, které zemřely v těhotenství, zaporodu, nebo do 42. dne šestinedělí. V roce 2000 bylo v ČR živě porozeno 90 910 dětí a celková,hrubá mateřská úmrtnost (A+B+C) činí 0,11 %, tj. 11,0 úmrtí na 100 000 živě narozených dětí, což jepouze o 0,02 % lepší než v roce 1999 (v tab. 3 uvádíme pohyb MÚ v posledních 10 letech). V roce2000 bylo jedno úmrtí bez vztahu ke gestaci kategorie C, takže i očištěná MÚ (A+B) činí 0,99 %, tj.9,9 úmrtí na 100 000 živě narozených dětí, proti 10,1 úmrtí v roce 1998.Ve skupině A (specifické riziko – přímá mateřská úmrtnost) zemřely pouze 2 ženy, spadající doočištěné MÚ, a přímá mateřská úmrtnost činí 2,2 na 100 000 živě narozených dětí. Ve skupině B(nespecifické riziko – nepřímá mateřská úmrtnost) zemřelo 7 žen a nepřímá mateřská úmrtnost jeneobvykle vysoká a činí 7,7 na 100 000 ž.n.d.Závěr: Po roce 1994, kdy se podařilo – námi navrženým metodickým pokynem MZ ČR o povinnémikroheparinizaci vyčleněných rizikových skupin těhotných – snížit frekvenci tromboembolií, doté doby nejčastější příčinu mateřských úmrtí, zejména ve vztahu k operačním porodům, méně jižu rizikových pacientek v průběhu těhotenství, nastal výrazný, avšak přechodný pokles mateřskéúmrtnosti o více než polovinu. Opětovný částečný vzestup na hodnoty kolem 10 úmrtí na 100 000živě narozených dětí nutno připsat na vrub zvýšené frekvenci koagulopatií, HELLP sy. a zejménav roce 2000 nespecifickým příčinám kardiovaskulárních a některých neurologických komplikací.Většina těchto případů, a zejména ty s neadekvátní porodnickou péčí, bude anonymně za přítomnostiprimářů příslušných pracovišť projednána na perinatologických dnech v r. 2002, po hodnoceníbudou publikovány v našem odborném časopise.

Klíčová slova:
tromboembolismus, diseminovaná intravaskulární koagulopatie, mateřská mortalita,HELLP syndrom

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Dětská gynekologie Gynekologie a porodnictví Reprodukční medicína
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se