Hrúbka endometria u postmenopauzálnychpacientok s karcinómomprsníka – predbežné výsledky


Endometrial Thickness in Postmenopausal Patientswith Breast Cancer: Preliminary Results

Objective:
One of the most important factors contributing to developing of the breast cancer isa female organism exposure to estrogens. Thickness and structure of endometrium in postmenopausalwomen is a sign of the hormonal status. The goal of the study was to investigate whetherthere is a difference in the endometrial thickness and quality in postmenopausal women withbreast cancer.Design: Prospective cohort study.Setting: Ultrasound Unit, 2nd Department of Obstetrics and Gynecology, Medical School andMedical Teaching Hospital of L. Pasteur, Košice, Slovakia.Material and Methods: Endometrial thickness was measured by transvaginal ultrasonography in21 patients with histologically verified breast cancer and was compared with a group of 26 wellwomen. We assessed the thickness of endometrium, the size of uterus and the endometrium/myometriumindex.Results: Despite the fact there existed a difference between these two groups (the average thicknessof 3.6 mm and 2.9 mm), the result was not statistically applicable to show a correlation witha benign or malignant breast tissue.Conclusion: The results may support the theory of breast cancerogenesis in correlation withestrogen influence or increased incidence of estrogen receptors, respectively. As definitive statisticalresult can not be stated due to a limited group of patients, more investigation might benecessary in the future. The study dealing with a similar problem was not found in availablepublications.

Key words:
endometrium, breast cancer, ultrasonography


Autoři: L. Saksun 1;  A. Ostró 1;  M. Wágnerová 2
Působiště autorů: II. gynekologicko-pôrodnická klinika LF UPJŠ a FN L. Pasteura, Košice, prednosta doc. MUDr. A. Ostró, CSc. 2Klinika rádioterapie a onkológie LF UPJŠ a FN L. Pasteura, Košice, prednosta MUDr. I. Andrašina, CSc. 1
Vyšlo v časopise: Ceska Gynekol 2002; (5): 275-277
Kategorie: Články

Souhrn

Cieľ štúdie:
Jedným z najdôležitejších faktorov spolupodieľajúcich sa na vzniku karcinómu prsníkaje expozícia organizmu ženy estrogénom. Hrúbka a štruktúra sliznice maternice u ženy v postmenopauzeje jedným z prejavov jej hormonálneho stavu. Cieľom práce bolo zistiť, či ženyv postmenopauze s karcinómom prsníka majú odchýlky v hrúbke a kvalite endometria.Typ štúdie: Prospektívna štúdia.Názov a sídlo pracoviska: Ultrazvukové pracovisko, II. gynekologicko-pôrodnícka klinika LFUPJŠ a FN L. Pasteura, Košice.Materiál a metódy: Autori vyšetrili pomocou transvaginálnej ultrasonografie 21 postmenopauzálnychpacientok s histologicky verifikovaným karcinómom prsníka. Hodnotená bola hrúbka endometria,rozmery maternice a endometriovo-myometriový index. Výsledky boli porovnanés kontrolnou skupinou zdravých žien.Výsledky: Medzi skupinou s karcinómom prsníka a kontrolnou skupinou bol zistený rozdielv hrúbke endometria (priemerná hrúbka 3,6 mm a 2,9 mm), avšak výsledok nebol štatisticky významný.Závery: Výsledky podporujú súčasné poznatky o významnej úlohe endogénnych estrogénov v patogenézekarcinómu prsníka. Pomerne malý súbor pacientok nedovoľuje vysloviť jednoznačnýštatistický záver. Táto otázka si bude vyžadovať ďalšie skúmanie. Práca zaoberajúca sa podrobnouproblematikou nebola v dostupnej literatúre nájdená.

Klíčová slova:
endometrium, karcinóm prsníka, ultrasonografia

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Dětská gynekologie Gynekologie a porodnictví Reprodukční medicína
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se