Kvalita života žen po urogynekologickýchoperacích


Quality of Life in Women after UrogynecologicalSurgery

Objective:
The aim of this study is to verify the change in the quality of life, by a subjective assessmentof women, following their surgery for stress incontinence. We also evaluate any connection withpostoperative complications. Design: A pilot prospective study.Setting: Department of Obstetrics and Gynecology General Faculty Hospital, 1st Medical Faculty,Charles University, Prague.Methods: Quality of life is measured in accordance with the results of a questionnaire. We chose touse a standardized questionnaire by Donald L. Patrick „Incontinence of Life Instrument“ (I-QoL).I-QoL consists of 22 subjects of measure, each with a five point scale, addressing various aspects ofurine incontinence.We assessed the percentage results of I-QoL before and between 3-6 months aftersurgery for a connection to postoperative complications.Results: Our patient set was 64 women, all of whom had undergone an operation for stressincontinence. The most common was Kolpopexis secundum Burch at 74%. The average age of thesubjects was 54. 59.4% of those tested displayed BMI in excess of 25, whilst 49% of the women hadpreviously undergone laparotomy surgery. The average value of I-QoL before the operation was46.21%. In the second reading, post operation, this had risen to 80.86%. The difference of 34.65%strongly suggests a significant rise in the quality of life following the operation. 68.74% (44x) of thewomen were significantly improved, meaning their quality of life had increased by at least 13%.12.5% (8x) showed slight improvement, 14.07% (9x) maintained their quality of life, and just 4.68%(3x) showed signs of deterioration.We found the biggest improvements in those suffering with stressincontinence. The patients felt generally more healthy, helping to reduce the depression and anxietyassociated with incontinence. In contrast, our treatment caused a case of postoperative urgency andnycturia.Conclusion: Early complications had no impact on the quality of life, but those which came later -urgency andnycturia did.Theresult of I-QoL generally depends on the intensity of difficulties beforethe operation. The question to ask is, whether the subjective assessment can ever be used asa comparison to the objective research.

Key words:
stress incontinence, questionnaire I-QoL, early and later postoperative complication,quality of life


Autoři: P. Drahorádová 1;  A. Martan 1 ;  J. Mašata 1;  K. Švabík 1;  I. Huvar 2;  E. Kašíková 3
Působiště autorů: Gynekologicko-porodnická klinika 1. LF UK a VFN Praha, přednosta prof. MUDr. J. Živný, DrSc. 2Gynekologicko-porodnická klinika LF MU Brno, přednosta prof. MUDr. P. Ventruba, DrSc. 3Ústav pro péči o matku a dítě, Praha, ředitel doc. MUDr. J. Feyereisl, CSc 1
Vyšlo v časopise: Ceska Gynekol 2003; (4): 243-249
Kategorie: Články

Souhrn

Cíl studie:
Prokázat změnu kvality života subjektivním hodnocením operovaných pacientek proinkontinenci moči a eventuálně prokázat souvislost s pooperačními komplikacemi.Typ studie: Pilotní prospektivní studie.Název a sídlo pracoviště: Gynekologicko-porodnická klinika Univerzity Karlovy VFN, Praha a 1. LFUK a Nemocnice Milosrdných bratří, Brno a Ústav pro péči o matku a dítě, Praha.Metodika: Kvalitu života měříme pomocí dotazníků. Vybrali jsme standardizovaný dotazník DonaldaL. Patrika, který má 22 otázek zaměřených na různé aspekty subjektivního vnímání potížís únikem moči. Hodnotíme procentuální výsledek dotazníku před a 3-6 měsíců po operaci a souvislosts výskytem komplikací.Výsledky: Soubor má 64 pacientek, které byly operovány pro stresovou inkontinenci. Nejčastějiprováděnou operací byla Kolpopexe dle Burche (74 %). Věkový průměr byl 54 let, BMI nad 25 mělo59,4 % operovaných žen, 49 % žen v minulosti podstoupilo laparotomickou operaci. Průměrná hodnotadotazníku před operací byla 46,21 %, při druhé kontrole po operaci 80,86 %. Rozdíl 34,65 %znamená výrazný posun v kvalitě života. Za povšimnutí stojí fakt, že některé ženy udávaly vysokoukvalitu života před plánovanou operací. Z celkového počtu 64 žen bylo 68,74 % (44x) výraznězlepšených, tj. posun v kvalitě života byl o více než 13 %, 12,5 % (8x) žen bylo zlepšených, u 14,07 %(9x) jsme nezaznamenali posun v kvalitě života a 4,68 % (tj. 3x) bylo zhoršených. U operovaných senejvíce zlepšil stresový únik moči, pocit lepšího celkového zdraví a zmírnili jsme deprese a úzkostz úniku moči. Naopak nejvíce ženám vadily pooperační urgence a nykturie.Závěr: Časné komplikace neměly vliv na kvalitu života. Urgence a nykturie jako pozdní komplikacenegativně ovlivňují kvalitu života. Celkový výsledek dotazníku vždy závisí na intenzitě předoperačníchpotíží. Otázkou zůstává, zda subjektivní hodnocení potíží se jednou vyrovná objektivnímuměření nebo zůstane pouhým vodítkem pro ošetřujícího lékaře.

Klíčová slova:

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Dětská gynekologie Gynekologie a porodnictví Reprodukční medicína
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se