Imunohistochemická detekce acetylace a fosforylacehistonu H3 ve výtěrech z děložního hrdla


Immunohistochemical Detection ofAcetylation and Phosphorylationof Histone H3 in Cervical Smears

Objective:
Histones bind in a sequence-independent manner to form chromatin. The aminoterminaltails of histones are targets for both phosphorylation and acetylation events. These modifi cationsare thought to fundamentally regulate chromatin structure to accommodate transcription,DNA replication, mitosis and DNA repair. Regeneration of squamous epithelium is accompaniedby marked cellular atypia, nuclear and nucleolar pleomorphism which could be confused withneoplasia. The aim of the study was to detect phosphorylated and acetylated forms of histone H3in cytological smears.Design: Translational research.Setting: Department of Experimental Oncology, Masaryk Memorial Cancer Institute, Departmentof Pathological Physiology, Medical Faculty and Department of Obstetrics and Gynecology, MasarykUniversity, Czech Republic.Methods: Smears from women aged between 20 to 46 years were selected. The specimens comprised10 squamous metaplasia, 20 CIN I, 12 CIN II, and 14 CIN III. The smears were stained withpolyclonal antibodies against phosphorylated and acetylated forms of histone H3.Results: We found that nuclear positivity for phosphorylated (P) and acetylated (A) forms of histoneH3 in CIN II (23% P, 33% A) and CIN III (25% P, 44% A) was higher in comparison with CIN I(8% P, 15% A) and metaplasia (11% P, 12% A).Conclusion: We revealed a marked association of histone H3 modifi cations with the progressionof CIN II, CIN III in comparison with CIN I and metaplasia. Our results are in agreement withrecent fi ndings: 1. staining of cells with anti-phospho-histone H3 antibodies therefore provides ahighly specifi c marker for mitosis. 2. acetylation of nucleosomal histones correlates with localisedtranscriptional activity.

Key words:
histone H3, acetylation, phosphorylation, cervical intraepithelial neoplasia


Autoři: M. Anton 1;  M. Horký 2;  Š. Kuchtíčková 2;  B. Vojtěšek 1;  O. Bláha 3
Působiště autorů: Oddělení experimentální onkologie, Masarykův onkologický ústav, Brno, vedoucí prof. J. Žaloudík, MD., PhD. 2Oddělení patologické fyziologie, LF MU, Brno, vedoucí prof. J. Vácha, MD., DrSc. 3Oddělení porodnictví a gynekologie, LF MU, Brno, vedoucí prof. P. 1
Vyšlo v časopise: Ceska Gynekol 2004; (1): 3-6
Kategorie: Články

Souhrn

Cíl studie:
Histony se vážou sekvenčně nespecifi ckým způsobem za vzniku chromatinu. N-koncováoblast histonů je cílovým místem posttranslačních modifi kací (fosforylace a acetylace). Předpokládáse, že tyto modifi kace regulují strukturu chromatinu, a tím mohou ovlivňovat transkripci,DNA replikaci, mitotickou aktivitu a reparaci DNA. Regenerace dlaždicobuněčného epitelu jeprovázena výraznou buněčnou atypií, pleomorfi smem jádra a jadérka a tyto změny mohou býtzaměněny s obrazem neoplazie. Cílem prezentované studie je detekce fosforylované a acetylovanéformy histonu H3 v cytologických stěrech a zhodnocení získaných výsledků ve vztahu k morfologickémuobrazu cervikální intraepiteliální neoplazie.Typ studie: Aplikovaný výzkum.Název a sídlo pracoviště: Základna experimentální onkologie, Masarykův onkologický ústav,Ústav patologické fyziologie a Klinika porodnictví a gynekologie, Masarykova univerzita v Brně.Metodika: Analyzovaný soubor tvořily cytologické stěry z děložního čípku 46 žen ve věku od 20 do46 let. 10 případů dlaždicobuněčné metaplazie, 20 CIN I, 12 CIN I, a 14 CIN III. Získané stěry bylypodrobeny imunohistochemické analýze s využitím polyklonálních protilátek proti fosforylovanéa acetylované formě histonu H3.Výsledky: Jaderná pozitivita pro fosforylované (P) a acetylované (A) formy histonu H3 byla vyššíu CIN II (23 % P, 33 % A) a CIN III (25 % P, 44 % A) ve srovnání s metaplazií (11 % P, 12 % A) a CIN I(8 % P, 15 % A).Závěr: Nalezli jsme souvislost mezi průkazem modifi kací histonu H3 a výskytem pokročilé formyCIN II a CIN III ve srovnání s CIN I a metaplazií. Barvení buněk s protilátkami rozlišujícími 1. fosforylovanou formu histonu H3 představuje vysoce specifi cký marker mitózy a 2. detekceacetylované formy koreluje s lokalizací transkripční aktivity.

Klíčová slova:
histon H3, acetylace, fosforylace, cervikální intraepiteliální neoplazie

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Dětská gynekologie Gynekologie a porodnictví Reprodukční medicína

Článek vyšel v časopise

Česká gynekologie


2004 Číslo 1

Nejčtenější v tomto čísle
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se