Mikrobiologické nálezy u pacienteks rekurentní vulvovaginální kandidózouve Fakultní nemocnici Hradec Královév letech 1995-2002


Microbiological Findings in Patients with RecurrentVulvovaginal Candidiasis in Faculty Hospital HradecKrálové in the Years 1995-2002

Objective:
To evaluate the microbiological fi ndings in the patients with the recurrent vulvovaginalcandidiasis (RVVC) with a focus on the establishment of fungal etiology and its in vitro antifungalsusceptibility.Design: Retrospective clinical and laboratory study.Setting: Department of Obstetrics and Gynecology, Medical Faculty Hradec Králové, Charles University,Prague, Department of Clinical Microbiology, Medical Faculty Hradec Králové, CharlesUniversity, Prague, Department of Biological and Medical Sciences, Faculty of Pharmacy HradecKrálové, Charles University, Prague.Methods: An analysis of clinical and anamnestic data in outpatients of the Dept. of Obstetrics andGynecology and the laboratory data from the microbiological examinations performed in theDept. of Clinical Microbiology from 1995 to 2002.Results: Candida albicans accounted for 88.5% of the episodes of RVVC in the setting of 56 patients.Non-albicans Candida species were represented especially by C. glabrata (4.9%) and C.krusei (3.1%). There were no considerable differences between the spectrum of RVVC and acutevulvovaginal candidiasis with the exception of Saccharomyces cerevisiae (0.7% in RVVC vs. 3.7%in acute VVC). Mycological fi ndings in 61 (20.5%) samples were accompanied by bacterial microbiotawith the predominance of Streptococcus agalactiae (n=15) and Gardnerella vaginalis (n=9).Decreased antifungal susceptibility determined by the disk test was observed in the strains of C.glabrata, C. krusei and S. cerevisiae, the other yeast isolates being susceptible to all ten antifungaldrugs tested.Conclusion: The microbiological examination was decisive for the establishment of the diagnosisof RVVC in most cases. The most frequent etiological agents responsible for the attacks of RVVCas well as for acute vulvovaginal candidiasis was C. albicans, which was generally susceptible toantifungal drugs.

Key words:
vulvovaginal candidiasis, Candida, Saccharomyces, antifungal drugs, microbiota,vagina


Autoři: V. Buchta 1,3;  J. Špaček 2
Působiště autorů: Ústav klinické mikrobiologie, LF UK a FN, Hradec Králové, přednosta prof. MUDr. M. Špliňo, DrSc. 2Gynekologická a porodnická klinika, LF UK a FN, Hradec Králové, přednosta doc. MUDr. J. Tošner, CSc. 3Katedra biologických a lékařských věd, Farmaceutická fa 1
Vyšlo v časopise: Ceska Gynekol 2004; (1): 7-14
Kategorie: Články

Souhrn

Cíl studie:
Vyhodnocení mikrobiologických nálezů u pacientek s rekurentní vulvovaginální kandidózou(RVVK) s důrazem na stanovení druhového spektra kvasinek a jejich in vitro citlivostik antimykotikům.Typ studie: Retrospektivní laboratorní a klinická studie.Název a sídlo pracoviště: Klinika porodnictví a gynekologie, FN a LF UK v Hradci Králové, Ústavklinické mikrobiologie, FN a LF UK v Hradci Králové, Katedra biologických a lékařských věd,Farmaceutická fakulta UK v Hradci Králové.Metoda: Vyhodnocení klinických dat ze zdravotní dokumentace pacientek gynekologické ambulanceKliniky porodnictví a gynekologie LF UK v Hradci Králové a jejich laboratorních nálezůzískaných z mikrobiologického vyšetření na Ústavu klinické mikrobiologie, LF UK v HradciKrálové v letech 1995-2002.Výsledky: Candida albicans odpovídala za 88,5 % epizod RVVK v souboru 56 pacientek. Dále bylyvýznamněji zastoupeny C. glabrata (4,9 %) a C. krusei (3,1 %). Druhové spektrum RVVK a vulvovaginálníkandidózy se výrazně nelišilo s výjimkou Saccharomyces cerevisiae (0,7 % u RVVK vs. 3,7 %u akutní VVK). Mykologický nález u žen s RVVK byl v 61 vzorcích (20,5 %) doprovázen bakteriálnímikrobiotou s převahou izolátů Streptococcus agalactiae (n=15) a Gardnerella vaginalis (n=9). Snížená citlivost, zvláště k azolovým antimykotikům, byla zaznamenána u kmenů C. glabrata, C.krusei a S. cerevisiae; všechny ostatní kvasinkové izoláty byly citlivé k deseti testovaným antifungálnímlékům pomocí diskového testu.Závěr: Mikrobiologický nález je rozhodující pro stanovení diagnózy RVVK. Nejčastěji zastoupenýmetiologickým agens způsobujícím jednotlivé ataky RVVK i akutní vulvovaginální kandidózybyla C. albicans, která byla všeobecně citlivá ke všem testovaným antimykotikům.

Klíčová slova:
vulvovaginální kandidóza, Candida, Saccharomyces, antimykotika, mikrobiota,pochva

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Dětská gynekologie Gynekologie a porodnictví Reprodukční medicína

Článek vyšel v časopise

Česká gynekologie


2004 Číslo 1

Nejčtenější v tomto čísle
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se