Intrapartální fetální monitoring, senzitivita a specificita metod


Intrapartal Fetal Monitoring, Sensitivity and Specificity of Methods

Objective:
To evaluated sensitivity and specificity of presently used methods for intrapartal monitoring (CTG, FpO2 a STAN S-21) and their mutual comparison.

Type of study:
A prospective study.

Setting:
Gynecological–Obstetrical Clinic, 1st Medical Faculty, Charles University and general Teaching Hospital, Prague.

Method:
In 114 pregnant women with high-risk or pathological course of pregnancy the authors evaluated the capability of individual methods to predict intrapartal hypoxia, determined on the basis of postnatal evaluation of parameters observed (Apgar score in 1st minute, pH from umbilical artery, lactate levels in fetal blood, base excess (BE) and postpartum condition of fetus evaluated by a neonatologist). Each method was categorized according to its importance. The quality of individual methods was evaluated by means of their sensitivity and specificity as well as by the area under ROC (Receiver Operating Characteristic), i.e. AUC (Area under Curve). A similar or different prediction of the condition of the newborn by these individual methods was evaluated by the McNamara test of symmetry. In 50 deliveries performed by Cesarean section and 24 forceps deliveries the authors evaluated postnatal pH from umbilical artery and evaluation by Chi-square test. The women in childbed were infused with a tocolytic drug (hexoprenalin) before Cesarean section. All tests were performed at 5% level of significance.

Results:
Low level of Apgar score in the 1st minute and less) always indicated CTG, but also a large proportion of normal newborns. STAN, in contrast, well indicates all newborns with a normal point evaluation. The best balanced evaluation of the newborns is provided by FpO2 and there was a significant difference between CTG and FpO2. In evaluating pH from the umbilical artery (pH < 7.20), TCG proved to be most sensitive again but displayed low specificity. STAN was the best predictor of newborns with normal pH. In evaluating high levels of lactate (> 3.7mmol/L) and BE (> - 10) and related demonstration of metabolic acidosis STAN proved to be the best predictor. The condition of the newborn evaluated by a neonatologist immediately after birth (medium or heavy depression) was best predicted by FpO2. In deliveries performed by Cesarean section and after the administration of tocolysis the postnatal pH was higher then in forceps deliveries without acute tocolysis. The occurrence of emergencies in the course of a pathological delivery in individual methods is as follows: CTG, FpO2 and STAN.

Conclusion:
Even though CTG displays a very low specificity, this method should not be rejected, since it draws attention of the obstetrician very early to the possibility of developing hypoxia. FpO2 or STAN gives more precision to the situation and demarcates a correct moment for ending the delivery for the indication of fetus hypoxia intra partum. STAN is the best predictor for conditions of developing metabolic acidosis, evaluated postnatally by the level of lactate and BE in fetal blood.

Key words:
sensitivity, specificity, hypoxia diagnosis, cardiotoxicography, fetal pulse oximetry, ST-analysis of fetus ECG


Autoři: Z. Hájek 1;  B. Srp 1;  M. Pavlikova 2;  J. Zvárová 2;  K. Liška 1;  R. El Haddad 1;  A. Pašková 1;  A. Pařízek 1
Působiště autorů: Gynekologicko-porodnická klinika 1. LF UK a VFN, Praha, přednosta prof. MUDr. A. Martan, DrSc. 1;  EuroMise centrum, Ústav informatiky AV ČR, Praha, ředitelka prof. RNDr. J. Zvárová, DrSc. 2
Vyšlo v časopise: Ceska Gynekol 2006; 71(4): 263-267
Kategorie: Původní práce

Souhrn

Cíl studie:
Zhodnotit senzitivitu a specificitu v současnosti používaných metod intrapartálního monitorování (CTG, FpO2 a STAN S-21) a jejich vzájemné porovnání.

Typ studie:
Prospektivní studie.

Název a sídlo pracoviště:
Gynekologicko-porodnická klinika 1. lékařské fakulty UK a Všeobecné fakultní nemocnice, Praha.

Metodika:
U 114 těhotných s vysoce rizikovým nebo patologickým průběhem porodu byla zhodnocena schopnost jednotlivých metod predikovat intrapartální hypoxii, určenou na podkladě postnatálně zjištěných parametrů – scóre Apgarové v l. minutě, pH z umbilikální arterie, hladiny laktátu ve fetální krvi, exces bází (BE) a poporodní stav plodu hodnocený neonatologem. Každá z těchto metod byla kategorizována podle závažnosti. Kvalita jednotlivých metod byla posuzována pomocí senzitivity a specificity i pomocí plochy pod ROC (Receiver Operating Characteristic) křivkou AUC (Area under Curve). Zda jednotlivé metody predikují stav novorozence stejně nebo rozdílně, bylo zjišťováno Mc Nemarovým testem symetrie. U 50 porodů vedených císařským řezem a 24 porodů per forcipem bylo hodnoceno postnatální pH z umbilikální arterie a hodnoceno χ2 testem. Rodičkám před císařským řezem byla aplikována infuze s tokolytikem (hexoprenalin). Všechny testy byly provedeny na 5% hladině významnosti.

Výsledky:
Nízkou hodnotu Apgarové skóre v l. minutě (7 a méně) označí vždy CTG, ale také označí i velkou část novorozenců normálních. STAN naopak dobře určuje všechny novorozence s normálním bodovým hodnocením. Nejvyváženěji hodnotí novorozence FpO2 a je statistický rozdíl mezi CTG a FpO2. Při hodnocení pH z umbilikální arterie (pH <7,20) opět vykazuje CTG nejvyšší senzitivitu, ale nízkou specificitu. STAN opět nejlépe predikuje novorozence s normálním pH. Při hodnocení vysoké hodnoty laktátu (>3,7 mmol/l) a BE (>-10), a tedy průkazu metabolické acidózy nejlepší predikci vykazuje STAN. Stav novorozence bezprostředně po porodu hodnocený neonatologem (střední nebo těžká deprese) nejlépe predikuje FpO2. U porodů vedených císařským řezem a po aplikaci tokolýzy bylo postnatální pH vyšší než u porodů per forcipem bez akutní tokolýzy. Nástup událostí v průběhu patologického porodu u jednotlivých metod navazuje v pořadí CTG, FpO2 a STAN.

Závěr:
I když CTG vykazuje velmi nízkou specificitu, nelze tuto metodu zavrhnout, neboť zavčas porodníka upozorní na možnost rozvoje hypoxémie a hypoxie. FpO2 nebo STAN upřesní situaci a označí správný okamžik k ukončení porodu z indikace hypoxie plodu intra partum. STAN nejlépe predikuje stavy rozvíjející se metabolické acidózy, postnatálně hodnocené hladinou laktátu a BE ve fetální krvi.

Klíčová slova:
senzitivita, specificita, diagnostika hypoxie, kardiotokografie, fetální pulzní oxymetrie, ST analýza EKG plodu


Štítky
Dětská gynekologie Gynekologie a porodnictví Reprodukční medicína

Článek vyšel v časopise

Česká gynekologie

Číslo 4

2006 Číslo 4

Nejčtenější v tomto čísle
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se