Disinfection of the Umbilicus with Jodisol andSubsequent Urinary Iodide Excretion


Dezinfekce pupečníku Jodisolem a následnévylučování jodidů močí

Cíl studie:
Zjistit, zda po dezinfekci pupečníku u novorozenců, rodidel a jejich okolí u rodičekJodisolem (3% roztok povidone-jodinu) dochází ke vstřebávání jódu kůží.Typ studie: Klinická srovnávací studie.Název a sídlo pracoviště: Okresní hygienická stanice, Wolkerova 4, 416 65 Teplice.Metodika: V moči 66 novorozenců, kterým byl opakovaně ošetřen pupečník Jodisolem, a v moči 90novorozenců, u kterých byl k dezinfekci pupečníku použit preparát Manox neobsahující jód, bylatřetí den po narození stanovena koncentrace jódu v moči modifikovanou metodou dle SandellKolthoffa. Jodurie byla také stanovena u 73 rodiček po dezinfekci kůže Jodisolem a u 95 rodičekpřed dezinfekcí.Výsledky: V močích novorozenců, jejichž pupečník byl ošetřen Jodisolem, byla zjištěna průměrnákoncentrace jodidů 304 mg/L s maximem 2016 mg/L, kdežto v močích těch, u kterých byl k dezinfek-ci pupečníku použit nejódový preparát, byla průměrná hodnota 135 mg/L a maximum 486 mg/l.Rozdíly jsou statisticky významné, p < 0,001. V hodnotách jodurie odebraných u rodiček předdezinfekcí a po dezinfekci kůže Jodisolem nebyly zjištěny významné rozdíly.Závěr: Po použití Jodisolu k dezinfekci pupečníku se jód vstřebává permeabilní novorozeneckoupokožkou. Při rozhodování o použití tohoto prostředku je třeba zhodnotit nejen jeho přednosti,ale také míru rizika eventuálního poškození funkcí štítné žlázy. Pokožka dospělých je pro jódpodstatně méně propustná.

Klíčová slova:
novorozenci, matky, vstřebávání jódu kůží


Authors: F. Kotěšovec 1;  Míšková I. Kahánek J. 1 2;  N. Vitnerová 1
Authors‘ workplace: Okresní hygienická stanice Teplice, ředitelka MUDr. Narcisa Vitnerová 2 Gynekologicko-porodnické oddělení NsP Teplice, primář MUDr. Jiří Kahánek 1
Published in: Ceska Gynekol 2000; (5): 305-307
Category:

Overview

Objective:
To assess whether after disinfection of the umbilicus in neonates , the genitalia and thesurrounding tissues of parturient women with Jodisol (3% solution of povidone-iodine) iodine isabsorbed by the skin.Design: Clinical comparative study.Setting: District hygiene station, Wolkerova 4, 416 65 Teplice.Methods: In 66 neonates where the umbilicus was repeatedly treated with Jodisol and in 90neonates where for disinfection of the umbilicus Manox was used which does not contain iodine,on the third day after delivery the urinary iodine concentration was assessed by a modification ofthe Sandell Kolthoff method. Ioduria was assessed also in 73 parturient women after disinfectionof the skin with Jodisol and in 95 women before disinfection.Results: In the urine of neonates where the umbilicus was treated with Jodisol a mean iodideconcentration of 304 mg/L was recorded with a maximum of 2016 mg/L, while in urine of thosewhere a non-iodine peparation was used for disinfection the mean value was 135 mg/L and themaximum 486mg/L. The differences are statistically significant, p < 0.001.There were no significantdifferences in the ioduria of women before and after disinfection of the skin with Jodisol.Conclusion: After the use of Jodisol for disinfection of the umbilicus iodine is absorbed by thepermeable neonatal skin. When deciding on the use of this preparation it is necessary to evaluatenot only its advantages but also the possible risk of damaging thyroid functions. Adult skin ismuch less permeable for iodine.

Key words:
neonates, mothers, iodine absorption by skin

Full text is not available online.
If interested in a scan of this journal, contact NTO ČLS JEP.

Labels
Paediatric gynaecology Gynaecology and obstetrics Reproduction medicine

Article was published in

Czech Gynaecology


2000 Issue 5

Most read in this issue
Login
Forgotten password

Enter the email address that you registered with. We will send you instructions on how to set a new password.

Login

Don‘t have an account?  Create new account