Foetal Angiomaotous Pseudocysts of Choroid Plexuses


Fetální angiomatózní pseudocystychoroidních plexů

Cíl studie:
Zkoumání cyst choroidních plexů diagnostikovaných ultrazvukem.Pracoviště: Gynek.-porod. klinika 3. LF UK a FNKV Praha, ÚPMD Praha.Kazuistika: Cysty choroidních plexů diagnostikované ultrazvukovým vyšetřením byly studoványu třech potracených plodů s normálním karyotypem v průběhu druhého a na počátku třetíhotrimestru. Ve všech třech případech byly přítomny ve vazivu stěny pseudocyst angiomatózníkapilární sítě. Tekutina byla akumulována v dutině bez epiteliální výstelky. Zevní povrch pseudo-cyst byl lemován ependymálním plochým jednovrstevným epitelem. Pseudocysty choroidních ple-xů představují vývojovou arteriovenózní anomálii cév těchto pletení.

Klíčová slova:
ultrazvukové vyšetření, pseudocysty, chroroidní plexy


Authors: I. Kraus 1;  J. E. Jirásek 2
Authors‘ workplace: Gynekol. -porod. klinika 3. LF UK Praha, přednosta doc. MUDr. B. Svoboda, CSc. 2 Ústav pro péči o matku a dítě Praha-Podolí, přednosta doc. MUDr. J. Feyreisl CSc.
Published in: Ceska Gynekol 2000; (5): 340-342
Category:

Overview

Objective:
Examined ultrasonographically detected cysts of choroid plexus.Setting: Department of obsterics and Gynaecology of 3 rd Medical Faculty, Charles University andIntitute for Care of Mother and Child, Prague, Czech Republic.Case report: Ultrasonographically detected cysts of choroid plexuses were dissected and exa-mined in three aborted mid-trimester fetuses with a normal karyotype. In all these cases in theconnectiv tissue of the wall of (pseudo)cysts there were angiomatous capillary nets. The fluidfilled cavities were not lined by any epithelium The ependymal lining was present only on theouter surface of the (pseudo)cysts. The choroid plexuses (pseudo)cysts represent a temporarilydevelopmental anomaly affecting vessels of choroid plexuses.

Key words:
ultrasonograph, pseudocysts, choroid plexuses

Full text is not available online.
If interested in a scan of this journal, contact NTO ČLS JEP.

Labels
Paediatric gynaecology Gynaecology and obstetrics Reproduction medicine

Article was published in

Czech Gynaecology


2000 Issue 5

Most read in this issue
Login
Forgotten password

Enter the email address that you registered with. We will send you instructions on how to set a new password.

Login

Don‘t have an account?  Create new account