Hyperandrogenic Syndrome (Polycystic OvariesSyndrome) - Terminology. History. Prevalence.Etiology. Genetics


Hyperandrogenní syndrom (syndrompolycystických vaječníků) - terminologie,historie, prevalence, etiologie, genetika

Souhrný článek podává přehled problematiky hyperandrogenního syndromu (dříve syndrom po-lycystických vaječníků). Vzhledem k rozsahu problematiky byla práce rozdělena do třech částí.Součástí článku jsou dosud nepublikovaná data o historii onemocnění, kritický pohled na diferen-ciální diagnostiku a na hodnocení diagnostických kritérií a recentní pohled na pozdní rizikaa možnosti léčby.

Klíčová slova:
hyperandrogenní syndrom, diferenciální diagnostika, léčba


Authors: D. Cibula;  J. Živný
Authors‘ workplace: Gynekologicko-porodnická klinika I. LF UK a VFN v Praze, přednosta prof. MUDr. J. Živný, DrSc.
Published in: Ceska Gynekol 2000; (5): 292-297
Category:

Overview

The submitted review deals with the problem of hyperandrogenic syndrome (formerly polycysticovary syndrome). With regard to the scope of the problem the paper was divided into three parts.The article contains also hitherto unpublished data on the history of the disease, a critical viewon the differential diagnosis and evaluation of diagnostic criteria and recent views on late risksand possible treatment.

Key words:
hyperandrogenic syndrome, differential diagnosis, treatment

Full text is not available online.
If interested in a scan of this journal, contact NTO ČLS JEP.

Labels
Paediatric gynaecology Gynaecology and obstetrics Reproduction medicine

Article was published in

Czech Gynaecology


2000 Issue 5

Most read in this issue
Login
Forgotten password

Enter the email address that you registered with. We will send you instructions on how to set a new password.

Login

Don‘t have an account?  Create new account