Retroperitoneal Endometriosis


Retroperitoneální endometrióza

Cíl:
Shrnutí dosavadních poznatků o retroperitoneální endometrióze.Typ studie: Literární přehled doplněný o zkušenosti autora.Název a sídlo pracoviště: Ústav pro péči o matku a dítě, Praha-Podolí, Institut pro postgraduálnívzdělávání zdravotníků, Praha.Výsledky: Retroperitoneální endometrióza je poměrně častá příčina chronické pánevní bolesti.V tomto souhrnném článku popisujeme typickou symptomatologii tohoto onemocnění, jeho dia-gnostiku a možnosti léčby.Závěr: Retroperitoneální endometrióza je závažné onemocnění především žen ve fertilním věku.Poměrně často díly neznalosti a podcenění uniká diagnóze. Operační léčba je považována za zlatýstandard, medikamentózní léčba má efekt pouze ve spojení s chirurgickým odstraněním endomet-rioidní tkáně. Tyto, převážně laparoskopicky prováděné výkony patří k nejvíce obtížným chirur-gickým zákrokům v gynekologii a měly by být soustředěny do specializovaných center sezkušeností s onkologickou operativou.

Klíčová slova:
symptomatologie, diagnostika, možnosti léčby


Authors: J. Drahoňovský
Authors‘ workplace: Ústav pro péči o matku a dítě, Praha-Podolí, ředitel doc. MUDr. J. Feyreisl, CSc.
Published in: Ceska Gynekol 2000; (5): 343-347
Category:

Overview

Objective:
Summary of management of retroperitoneal endometriosis.Design: Review of the literature with actual experience of the author.Setting: Institute For the Care of Mother and Child, Prague - Podolí, Postgraduate Medical Scho-ol, Prague.Results: Retroperitoneal endometriosis is a serious disease especially in fertile women. It is oftenunderdiagnosed. The surgical treatment is considered as a golden standard of the therapy, hor-monal treatment is of low importance, only together with surgical removement of endometriotictissue. The surgery of retroperitoneal endometriosis is one of the most difficult surgical gynaeco-logical procedures and should be concentrated into specialised centres with experienced oncolo-gical surgeons.

Key words:
symptomatology, diagnostics, therapeutic tools

Full text is not available online.
If interested in a scan of this journal, contact NTO ČLS JEP.

Labels
Paediatric gynaecology Gynaecology and obstetrics Reproduction medicine

Article was published in

Czech Gynaecology


2000 Issue 5

Most read in this issue
Login
Forgotten password

Enter the email address that you registered with. We will send you instructions on how to set a new password.

Login

Don‘t have an account?  Create new account