Effect of the Position of the Mother during the FirstStage of Labor on Oxygen Saturation of the Mother(SpO2) and Foetus and on the Blood Pressure of theMother


Vliv polohy rodičky v I. porodní době nakyslíkovou saturaci (SpO2) matky a plodua na krevní tlak matky

Cíle studie:
Prokázat vliv polohy těla rodičky v první době porodní na kyslíkovou saturaci matkya plodu a na krevní tlak matky.Typ studie: Prospektivní otevřená klinická studie.Název a sídlo pracoviště: I. gynekologicko-porodnická klinika MU, Brno, Česká republika.Metodika: V období 1. 6. - 30. 9. 1999 byla u 20 rodiček sledována kyslíková saturace matkya plodu a krevní tlak matky v 10minutových intervalech v poloze na zádech na levém a na pravémboku. Podmínky zařazení pacientky do souboru byly písemný souhlas těhotné, fyziologická jed-noplodá gravidita, 39. - 41. týden těhotenství, poloha podélná hlavičkou, nález na brance 2 cm -zánik branky a odteklá širá plodová voda.Výsledky: Neprokázaly změny způsobené polohou rodičky na kyslíkovou saturaci matky, plodua na krevní tlak matky.Závěr: Závěrem je možné konstatovat, že u zcela fyziologického těhotenství neovlivňuje v prvnídobě porodní poloha matky fetoplacentární perfuzi, která by se projevila změnami v SpO2. Rodič-ka může tím pádem zaujmout jakoukoliv horizontální polohu, aniž by ohrozila zásobení kyslíkemplodu.

Klíčová slova:
kyslíková saturace (SpO2), intrapartální fetální pulzní oxymetrie (IFPO), poloha


Authors: A. Roztočil;  J. Miklica;  M. Kučera;  P. Ventruba;  P. Kachlík
Authors‘ workplace: I. gynekologicko-porodnická klinika, Masarykova univerzita Brno, přednosta prof. MUDr. Pavel Ventruba, DrSc.
Published in: Ceska Gynekol 2000; (5): 298-301
Category:

Overview

Objective:
The aim of the study was to evaluate the impact of maternal body position during thelabour on the a foetal and maternal SpO2 and the maternal blood pressure values.Typ of Study: Open prospective.Setting: 1 st Department of Obstetrics and Gynaecology, Medical Faculty, Masaryk University,Brno, Czech Republic.Methods: 20 patients were enrolled in the study. They had to meet the following criteria: writteninformed consensus, no-risk pregnancy of 39. - 40. weeks, vertex presentation, ruptured mem-branes. CTG and SpO2 of the mother and the foetus and maternal blood pressure were monitoredsimultaneously in 10 min intervals in supine position, left and right side during the 1 st stage oflabour. For foetal SpO2 values registration intrapartum foetal pulse oximeter N-400 was used.Results: No changes in maternal SpO2, FSpO2 values were revealed in the three body positionsand maternal blood pressure.Conclusion: In no-risk pregnancies the maternal body position has no impact on foetoplacentalperfusion manifested by the changes in FSpO2. Thus the mother in labour can choose any hori-zontal body position without risking the disturbances in foetal oxygen supply.

Key words:
oxygen saturation (SpO2), intrapartum foetal pulse oximetry (IFPO), maternal body

Full text is not available online.
If interested in a scan of this journal, contact NTO ČLS JEP.

Labels
Paediatric gynaecology Gynaecology and obstetrics Reproduction medicine

Article was published in

Czech Gynaecology


2000 Issue 5

Most read in this issue
Login
Forgotten password

Enter the email address that you registered with. We will send you instructions on how to set a new password.

Login

Don‘t have an account?  Create new account