Patogenesis and Impact of Nuchal Translucency


Patogeneze a význam nuchálníhoprojasnění

Cíl studie:
Objasnění vzniku a otázek spojených s nuchálním projasněním.Typ studie: Retrospektivní anatomická studie plodů.Závěr: Nuchální projasnění představuje nahromadění mozkomíšního moku, jež uniká ze IV. moz-kové komory plodu. Přítomnost nuchálního projasnění je nespecifickou známkou nedostatečnostifetálního krevního oběhu v podobě tzv. okénkového fenoménu. U plodů, které jsou starší než 16gestačních týdnů nedochází k vývoji nuchálního projasnění v souvislosti s oddělením intrakrani-álního a extrakraniálního prostoru v důsledku vývoje kostí a vaziva lebky.

Klíčová slova:
nuchální projasnění, mozkomíšní mok, intrakraniální a extrakraniální prostor,


Authors: J. E. Jirásek
Authors‘ workplace: Ústav pro péči o matku a dítě, Praha-Podolí, ředitel doc. MUDr. J. Feyereisl, CSc.
Published in: Ceska Gynekol 2000; (5): 301-304
Category:

Overview

Objective:
Nuchal translucency.Design: Study of human foetuses.Setting: Institute for Mother and Child Care, Praque, Czech Republic.Conclusion: Nuchal translucency represents accumulation of foetal cerebrospinal fluid diffusingthrough the ceiling of IV th cerebral ventricle. Relevant nuchal translucency is unspecific markerof foetal circulatory insufficiency and is a „window fenomenon“. In foetuses older than 16 gestati-onal weeks, separation of the intracranial and extracranial space by developing bones and con-nective tissue, prevents formation of nuchal translucency.

Key words:
nuchal translucency, cerebrospinal liquor, intra- and extracranial space, window feno-

Full text is not available online.
If interested in a scan of this journal, contact NTO ČLS JEP.

Labels
Paediatric gynaecology Gynaecology and obstetrics Reproduction medicine

Article was published in

Czech Gynaecology


2000 Issue 5

Most read in this issue
Login
Forgotten password

Enter the email address that you registered with. We will send you instructions on how to set a new password.

Login

Don‘t have an account?  Create new account