Effect of Drug Abuse during Pregnancy on the Foetusand Neonate


Vliv abúzu drog v těhotenství na ploda novorozence

Cíl studie:
Přehled vlivu drog na plod a novorozence.Typ studie: Přehledný článek.Pracoviště: Gynek.-porod. oddělení VFN, UK, Praha.Závěr: Od roku 1989 počet narkomanů v České republice stále vzrůstá. Souběžně s tím rostei počet závislých těhotných žen. Drogy jsou považovány za důležitý rizikový faktor, který ovlivňu-je těhotenství i vývoj plodu. Souvisejí s vysokou mortalitou a morbiditou novorozenců, růstovouretardací plodu během nitroděložního vývoje a odchylkami od neuropsychického vývoje dítěte.Článek uvádí nejfrekventovanější rizikové faktory, které souvisejí s užíváním drog během těho-tenství. Způsoby přenosu drog na plod přes placentu jsou popisovány z hlediska velikosti a frek-vence dávky, jejího časného a pozdního působení na plod a novorozence. Pozornost je věnovánaabstinenčnímu syndromu novorozence.

Klíčová slova:
abúzus drog, plod, novorozenec, abstinenční syndrom novorozence


Authors: B. Vavřinková;  T. Binder
Authors‘ workplace: Gyn. -por. klinika 1. LF UK a VFN, Praha, přednosta prof. MUDr. J. Živný, DrSc.
Published in: Ceska Gynekol 2000; (5): 347-351
Category:

Overview

Objective:
Review of the influence of drug exposition on the foetus and newborn.Design: Review article.Setting: Department of Obstetrics and Gynaecology, General Teaching Hospital, Charles Universi-ty, Prague.Conclusion: Since 1989 the number of drugusers has been continuously growing in the CzechRepublic. Simultaneously also the number of drugs dependent women during pregnancy is increas-ing. Drugs are consider to be the important risk factor compromising the course of pregnancyand the development of the foetus. Drugs are connected with higher mortality and morbidity ofthe newborns, intrauterine growth retardation of the foetuses and disorders in neuropsychicaldevelopment of the child. This articel presents the most frequent risk factors accompanning thepregnancy of the drug addicts. The modes of the drugs transport to the foetus across placenta aredescribed as well as the influence of the dose, frequency and duration of drugs exposition on thefoetus and the early and late impact on the foetus and the newborn. Special emphasis is put onthe abstinence syndrome of the newborn.

Key words:
drug, foetus, newborn, abstinence syndrom of the newborn

Full text is not available online.
If interested in a scan of this journal, contact NTO ČLS JEP.

Labels
Paediatric gynaecology Gynaecology and obstetrics Reproduction medicine

Article was published in

Czech Gynaecology


2000 Issue 5

Most read in this issue
Login
Forgotten password

Enter the email address that you registered with. We will send you instructions on how to set a new password.

Login

Don‘t have an account?  Create new account