Correlation of Maximum Urethral Closure Pressure andValsalva Leak-Point Pressure in Patients with GenuineStress Incontinence


Vzájemný vztah maximálního uzávěrovéhotlaku uretry a Valsalva Leak-Point Pressureu žen se stresovým typem inkontince moči

Cíl studie:
Cílem naší studie bylo najít vztah mezi Valsalva leak-point pressure (VLPP) a coughleak-point pressure (CLPP) a určit, zda maximální uretrální uzávěrový tlak (maximum urethralclosure pressure – MUCP) koreluje s VLPP.Typ studie: Průřezová klinická studie.Pracoviště: Gynekologicko-porodnická klinika, 1. LF UK a VFN, Praha.Materiál a metodika: Do klinické studie bylo zařazeno třicet žen s dříve neléčenou pravou stresovouinkontinencí moči. Jejich průměrný věk byl 56,9 roku, průměrný body mass index (BMI)27,6 a průměrná parita 1,8. Při měření uretrálního tlakového profi lu jsme zaznamenávali MUCPa funkční délku uretry (FUL). VLPP a CLPP byly hodnoceny v průběhu ultrazvukového vyšetřenípři užití kontrastního média a color Doppler velocimetry (CDV). Vezikalizace byla defi novánajako zvětšení vzdálenosti mezi vnitřními okraji proximální uretry během Valsalvova manévru.Výsledky: Z našich výsledků vyplývá, že nebyl zaznamenán statisticky významný rozdíl mezi průměrnýmihodnotami VLPP a CLPP. Průměrná hodnota VLPP byla 51,6 cm H2O (SD=26,5) a CLPP53,1 cm H2O (SD=25,4). Průměrná hodnota MUCP byla 39,7 cm H2O (SD=22,1) s náplní 500 ml a 41,5 cmH2O (SD=22,7) s náplní 300 ml fyziologického roztoku v močovém měchýři. Rozdíly průměrných hodnot MUCP při těchto náplních nejsou statisticky významné. Ve sledované skupině pacientek(n=30) 22 žen mělo nízký VLPP (

Klíčová slova:
inkontinence moči u žen, maximální uzávěrový tlak uretry, Valsalva leak-pointpressure


Authors: A. Martan 1 ;  J. Mašata 1;  K. Švabík 1;  P. Drahorádová 1;  M. Halaška 1;  R. Voigt 2;  M. Pavlikova 3
Authors‘ workplace: Gynekologicko-porodnická klinika VFN a 1. LF UK, Praha, přednosta prof. MUDr. J. Živný, DrSc. 2Gynekologicko-porodnické odděleni, Apolda, Germany, přednosta prof. R. Voigt, M. D., PhD. 3EuroMISE centrum UK a AV ČR, Praha, ředitelka prof. RNDr. J. Zvárová, 1
Published in: Ceska Gynekol 2004; (4): 267-272
Category:

Overview

Objective:
The aim of our study was to fi nd correlation between Valsalva leak-point pressure(VLPP) and cough leak-point pressure (CLPP) and to determine whether water perfusion maximumurethral closure pressure (MUCP) correlates with Valsalva leak-point pressure (VLPP).Design: Cross-sectional clinical study.Settings: Gynecological and Obstetric Clinic, 1st Medical Faculty, Charles University and GeneralFaculty Hospital, Prague.Material and Methods: Thirty women with previously untreated GSI were recruited to participatein a clinical study. Their mean age was 56.9, mean body mass index (BMI) 27.6, and mean parity1.8. As part of the urethral pressure profi le we determined MUCP and functional length (FUL) ofthe urethra. VLPP and CLPP were assessed during US examination using an ultrasound contrastmedium and the color Doppler velocity (CDV). Funneling was described as the increase in distancebetween the inner edges of proximal urethra during Valsalva maneuver.Results: We did not fi nd statistically signifi cant differences in the mean value of VLPP and CLPP.The mean value of VLPP was 51.6 cm H2O (SD=26.5) and CLPP 53.1 cm H2O (SD=25.5). The meanvalues of MUCP were 39.7 cm H2O (SD=22.1) with 500 ml and 41.5 cm H2O (SD=22.7) with 300 mlof sterile saline; the difference between them is not statistically signifi cant. In the study group(n=30), 22 patients had low VLPP (

Key words:
female urinary incontinence, maximum urethral closure pressure, Valsalva leak-pointpressure

Full text is not available online.
If interested in a scan of this journal, contact NTO ČLS JEP.

Labels
Paediatric gynaecology Gynaecology and obstetrics Reproduction medicine

Article was published in

Czech Gynaecology


2004 Issue 4

Most read in this issue
Login
Forgotten password

Enter the email address that you registered with. We will send you instructions on how to set a new password.

Login

Don‘t have an account?  Create new account