The Effectiveness and Complications of OvarianTransposition in Young Women with Cervical Cancer


Přínos a rizika transpozice ovarií u mladýchžen s ca cervicis uteri

Cíl studie:
Přehled současných znalostí o možném přínosu a rizicích transpozice ovarií u žen chirurgickyléčených pro karcinom děložního hrdla před následnou radioterapií.Typ studie: Souhrnný článek.Název a sídlo pracoviště: Gynekologicko-porodnická klinika LF Univerzity Palackého a FN, Olomouc.Předmět a metoda studie: Rešerše z literatury a z medicínských databází.Závěr: Transpozice ovarií je jednou z možností, jak postiženým ženám zachovat jejich ovariálnífunkce. Transpozice ovarií přináší mladým ženám s rakovinou čípku některé nesporné výhodypřed alternativou konvenční HRT. Hlavní riziko transpozice ovarií – možnost ovariálních neboi vzdálených metastáz se zvyšuje zejména v závislosti na klinickém stadiu onemocnění a histopatologickémtypu nádoru. U spinocelulárního karcinomu ve stadiu IA-B je však toto riziko velmimalé.

Klíčová slova:
karcinom děložního hrdla, transpozice ovarií, hormonální funkce, ovariální metastázy,pooperační radioterapie


Authors: M. Lubušký 1;  M. Kudela 1;  D. Ľubušký 1;  Š. Machač 1;  M. Procházka 1;  I. Míčková 2
Authors‘ workplace: Gynekologicko-porodnická klinika LF UP a FN, Olomouc, přednosta prof. MUDr. M. Kudela, CSc. 2Ústav lékařské genetiky a fetální medicíny LF UP a FN, Olomouc, přednosta prof. MUDr. J. Šantavý, CSc. 1
Published in: Ceska Gynekol 2004; (4): 283-286
Category:

Overview

Objective:
To discuss the indications, effectiveness, and complications of ovarian transpositionbefore pelvic irradiation for cervical cancer.Design: A review article.Setting: Department of Obstetric and Gynecology, University Hospital, Olomouc.Subject and Method: A review from literature and bibliographic databases.Conclusion: Ovarian transposition gives an option for preserving ovarian function in patientstreated by radiosurgical combination. In young women preservation of ovarian function by meansof ovarian transposition brings them some positive benefi ts compared to conventional HRT.The main risk of ovarian transposition – a possibility of ovarian or distant metastasis – increasesparticularly depending on clinical stage and histopathological type of the tumor. However therisk of ovarian metastasis is very low for patients with squamosus cell carcinoma of the cervixin stages IA-B.

Key words:
cervical cancer, ovarian transposition, function preservation, ovarian metastasis,postoperative radiotherapy

Full text is not available online.
If interested in a scan of this journal, contact NTO ČLS JEP.

Labels
Paediatric gynaecology Gynaecology and obstetrics Reproduction medicine

Article was published in

Czech Gynaecology


2004 Issue 4

Most read in this issue
Login
Forgotten password

Enter the email address that you registered with. We will send you instructions on how to set a new password.

Login

Don‘t have an account?  Create new account