The Effect of Posthypoxic Hypothermia for LactateDehydrogenase Activity in Brain Cortex and BloodSerum of 14-days-old Rats


Vliv a význam hypoxie a následné hypotermiena aktivitu laktátdehydrogenázy v mozkovékůře a v krevním séru u 14denníchlaboratorních potkanů

Cíl studie:
Vliv hypoxie různého stupně na aktivitu laktátdehydrogenázy (LDH) v krevním sérua v tkáni mozkové kůry u 14denních laboratorních potkanů v hypotermickém prostředí.Typ studie: Experimentální práce – sledování vlivu hypoxie (pokračování výzkumu hypotermie).Název a sídlo pracoviště: Fyziologický ústav 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy, Praha.Metodika: Laboratorní potkani (Wistar) ve stáří 14 dnů byli vystaveni v hypobarické komoře hypoxii7000 m n.m. (pO2 = 8,6 kPa, BT = 41,2 kPa) po dobu 20 minut nebo velké hypobarické hypoxii9000 m n.m. (pO2 = 6,4 kPa, BT = 30,7 kPa) trvající 30 minut. Okamžitě po ukončení hypoxie bylazvířata dekapitována a po odběru krve byla izolována mozková kůra. Vzorky byly následně 30minut inkubovány ve vodní lázni při teplotách: 38 °C = normotermie, 30 °C = střední hypotermie,22 °C = hluboká hypotermie. Po ukončení inkubace byla změřena aktivita laktátdehydrogenázy[E.C. 1.1.1.27] testem Lachema. Výsledky byly vždy srovnávány s výsledky u kontrolních skupin,tj. bez vystavení hypoxii a bez 30minutové inkubace vzorků mozkové kůry a krevního séra vesledovaných teplotních režimech.Výsledky: Předcházející hypoxie odpovídající 7000 m n.m. sama o sobě neovlivnila aktivitu LDHv tkáni mozkové kůry a v krevním séru; rovněž hodnoty naměřené po inkubaci v normo- a hypotermickýchprostředích se statisticky významně nelišily od hodnot kontrolních. Samotná hypoxie(9000 m n.m.) aktivitu LDH v mozkové kůře nezměnila, ale v posthypoxické normotermii a středníhypotermii se aktivita LDH statisticky významně zvýšila. V krevním séru jsme zjistili, že vlivem sarežimotnéhypoxie 9000 m n.m. se průkazně zvýšila aktivita LDH. Po následné inkubaci v normotermiii v hypotermických podmínkách se naopak aktivita LDH statisticky významně snížila.Závěr: LDH v tkáni mozkové kůry a v krevním séru mladých a nezralých organismů je zřetelněrezistentní vůči hypoxickému stresu (7000 m n.m.) i následné posthypoxické hypotermii. V případěposthypoxické (9000 m n.m.) hypotermie jsme zjistili statisticky významné rozdíly: v tkánimozkové kůry a v krevním séru jsou výsledky LDH v posthypoxické normotermii i v obou hypotermickýchprostředích opačné (u mozkové kůry vyšší, v krevním séru nižší) ve srovnání seskupinou experimentálních zvířat vystavených hypoxii, ale bez inkubace. S klesající teplotouinkubačního prostředí se aktivita LDH v mozkové kůře statisticky významně snižuje, v krevnímséru jsme ve vztahu k normotermii neprokázali statisticky významné rozdíly.

Klíčová slova:
hypobarická hypoxie, hypotermie, laktátdehydrogenáza, mozková kůra, krevnísérum


Authors: L. Šmídová;  J. Mourek;  V. Šlapetová;  A. Dohnalová
Authors‘ workplace: Fyziologický ústav 1. LF UK, Praha, vedoucí prof. MUDr. S. Trojan, DrSc.
Published in: Ceska Gynekol 2004; (4): 258-262
Category:

Overview

Objective:
The effect of various degree of hypobaric hypoxia and consequent hypothermia onlactate dehydrogenase (E.C.1.1.1.27) activity in blood serum and brain cortex in 14 day-old ratswas investigated.Design: Experimental study.Setting: Institute of Physiology, 1st Med. Faculty, Charles University, Prague.Methods: 14 day-old rats (Wistar of our own breed) were exposed to mild hypobaric hypoxia (correspondingto altitude of 7000 m, pO2 = 8.6 kPa, BP = 41.2 kPa, lasting 20 min) or strong hypobarichypoxia (corresponding to altitude of 9000 m, pO2 = 6.4 kPa, BP = 30.7 kPa, lasting 30 min). Just afterhypoxic stress the animals were killed by decapitation and on cooled block the grey cortical matterwas removed. Blood serum samples as well as brain cortext homogenates were immediatellyincubated in three variously tempered media (38 °C = control values, 30 °C and 22 °C = hypothermicconditions). The incubation was over (30 min.), and the lactate dehydrogenase (LDH) activity wasfollowed using the Lachema test.Results: The LDH activity was infl uenced by mild hypobaric hypoxia (7000 m) neither in bloodserum nor in brain cortex. Also the values of LDH activities registered in normo or in hypothermicconditions were not different as compared with control values. The strong hypoxia(9000 m) evokes in brain cortex homogenates simultaneously with normothermia and posthypoxichypothermia (30 °C) signifi cant increase of LDH activity. In blood serum the strong hypoxiaincreased the LDH activity; in subsequent hypothermic condition (22 °C) the LDH activity wasmore lowered.Conclusion: The LDH activity in brain cortex as well as in blood serum of young rats (Wistar)seems to be resistent to mild hypoxia (7000 m) as well to hypothermic conditions. The strong hypoxia(9000 m) evokes quite different responses: in brain cortex the LDH activities in hypothermicconditions are higher, in blood serum lower as compared with control values (14 day-oldrats stressed by hypoxia only). In control measurements the lowering temperature decreasesthe mentioned enzyme activity in brain cortex; in blood serum no signifi cant differences couldbe found.

Key words:
hypobaric hypoxia, hypothermia, lactatedehydrogenase activity, brain cortex, bloodserum

Full text is not available online.
If interested in a scan of this journal, contact NTO ČLS JEP.

Labels
Paediatric gynaecology Gynaecology and obstetrics Reproduction medicine

Article was published in

Czech Gynaecology


2004 Issue 4

Most read in this issue
Login
Forgotten password

Enter the email address that you registered with. We will send you instructions on how to set a new password.

Login

Don‘t have an account?  Create new account