Doppler Blood Flow Velocity in the Evaluationof Fetal Anemia


Dopplerometrie při posouzení fetálníanémie

Cíl studie:
Přehled současných znalostí o možnostech využití dopplerometrie při posouzení stupněfetální anémie u těhotenství s rizikem erytrocytární alloimunizace. Typ studie: Souhrnný článek.Název a sídlo pracoviště: Gynekologicko-porodnická klinika LF Univerzity Palackého a FN, Olomouc.Předmět a metoda studie: Rešerše z literatury a z medicínských databází.Závěr: U těhotenství s rizikem rozvoje alloimunitní anémie plodu jsou při diagnostice a terapiitradičně užívány invazivní techniky, jako je amniocentéza a kordocentéza. Stanovení maximálnísystolické průtokové rychlosti v arteria cerebri media představuje vysoce senzitivní neinvazivnízpůsob zjištění stupně fetální anémie. Doporučovaný interval mezi měřeními je sedm dní. Zavedenítéto metody do managementu těhotenství se zvýšeným rizikem rozvoje alloimunitní anémieplodu by umožnilo snížit počet nutných amniocentéz a kordocentéz spojených s rizikem možnýchfetálních a těhotenských komplikací. Nezanedbatelné je i hledisko ekonomické.

Klíčová slova:
fetální anémie, arteria cerebri media, doppler, alloimunizace, intrauterinní transfuze


Authors: M. Lubušký 1;  M. Procházka 1;  J. Šantavý 2;  Š. Machač 1;  I. Míčková 2
Authors‘ workplace: Gynekologicko-porodnická klinika LF UP a FN, Olomouc, přednosta prof. MUDr. M. Kudela, CSc. 2Ústav lékařské genetiky a fetální medicíny LF UP a FN, Olomouc, přednosta prof. MUDr. J. Šantavý, CSc. 1
Published in: Ceska Gynekol 2004; (4): 316-320
Category:

Overview

Objective:
To review (summarize), in maternal red blood cell alloimmunization, the diagnosticvalue of Doppler blood fl ow velocity in the evaluation and prediction of fetal anemia.Design: A review article.Setting: Department of Obstetric and Gynecology, University Hospital, Olomouc.Subject and Method: A review from literature and bibliographic databases.Conclusion: Invasive techniques such as amniocentesis and cordocentesis traditionally are usedfor diagnosis and treatment in fetuses at risk for anemia due to maternal red-cell alloimmunization.Middle cerebral artery peak systolic velocity is a highly sensitive non-invasive means for determiningthe degree of anemia. The interval of seven days between two Doppler tests is recommended.The widespread use of the Doppler method will minimize fetal complications associatedwith amniocentesis and fetal blood sampling and may signifi cantly lower health care cost.

Key words:
fetal anemia, middle cerebral artery peak systolic velocity, Doppler, red cell alloimmunization,intrauterine transfusion

Full text is not available online.
If interested in a scan of this journal, contact NTO ČLS JEP.

Labels
Paediatric gynaecology Gynaecology and obstetrics Reproduction medicine

Article was published in

Czech Gynaecology


2004 Issue 4

Most read in this issue
Login
Forgotten password

Enter the email address that you registered with. We will send you instructions on how to set a new password.

Login

Don‘t have an account?  Create new account