Prevalence of the Female Urinary Incontinence.Results from a Questionnaire Study


Prevalence ženské močové inkontinence.Výsledky dotazníkové studie

Cíl studie:
Zhodnocení prevalence močové inkontinence u pacientek gynekologické ambulanceve věku 31-60 let.Typ studie: Prospektivní dotazníková studie.Název a sídlo pracoviště: Gynekologicko-porodnická klinika 2. LF UK a FN Motol, Praha.Metodika: Dotazníková studie 561 žen ve věku 31-60 let, které byly v době od listopadu 2001 doříjna 2002 vyšetřeny ve standardní gynekologické ambulanci pro gynekologické potíže (ne prosymptomy močové inkontinence). Dotazník obsahoval anamnézu, hodnocení močové inkontinence,dobu trvání symptomů, index tělesné hmotnosti, obezitu, věk a paritu. Dále byla hodnocenastresová, urgentní a smíšená inkontinence a vliv inkontinence na sexuální život. Pro statistickouanalýzu bylo použito Cochran Mantel-Haenszel testu a χ2 testu.Výsledky: Z 533 hodnocených pacientek (95 % správně vyplněných dotazníků z celkového počtu561) gynekologické ambulance trpělo močovou inkontinencí 23,8 %. Ve skupině inkontinentníchtrpělo stresovou inkontinencí 81,1 % žen. Pro přehlednost a analýzu byly pacientky rozděleny dotří věkových skupin (31-40, 41-50, 51-60 let). Prevalence inkontinence v souboru stoupala s věkem.Statisticky signifi kantně nižší prevalence močové inkontinence byla v kategorii 31-40 let(p

Klíčová slova:
ženská močová inkontinence, prevalence, obezita, kvalita života, sexualita, dotazník


Authors: R. Chmel ;  L. Rob ;  R. Vlk;  L. Horčička;  J. Doucha;  Z. Pastor ;  M. Nováčková
Authors‘ workplace: Gynekologicko-porodnická klinika 2. LF UK a FN Motol, Praha, přednosta doc. MUDr. L. Rob, CSc.
Published in: Ceska Gynekol 2004; (4): 339-344
Category:

Overview

Objective:
To evaluate the prevalence of urinary incontinence in patients of gynecological practiseaged 31-60.Design: Prospective questionnaire study.Setting: Obstetric and Gynecologic Department, Charles University 2nd Medical Faculty andTeaching Hospital Motol, Prague.Methods: Questionnaire study of 561 women aged 31-60 examined with gynecological problems(not for the symptoms of urinary incontinence) from November 2001 till October 2002 in standardgynecological practise. The questionnaire included history, evaluation of urinary continence,lasting of the symptoms, body mass index, obesity, age, parity. Stress, urgent and mixed incontinenceand infl uence on the sexual life were also evaluated. Cochran Mantel-Haenszel test and χ2test were used for the statistical analysis.Results: The incontinence rate in the group of 533 evaluated patients (95% completed questionnairesfrom 561) of gynecological practise was 23.8%. 81.1% of incontinent patients in the studysuffered from stress urinary incontinence. For an easy survey and analysis the patients were dividedinto three age groups (31-40, 41-50, 51-60). Prevalence of the urinary incontinence rised withage. Statistically signifi cant lower prevalence of urinary incontinence was in the age group 31-40(p

Key words:
female urinary incontinence, prevalence, obesity, quality of life, sexuality, questionnaire

Full text is not available online.
If interested in a scan of this journal, contact NTO ČLS JEP.

Labels
Paediatric gynaecology Gynaecology and obstetrics Reproduction medicine

Article was published in

Czech Gynaecology


2004 Issue 4

Most read in this issue
Login
Forgotten password

Enter the email address that you registered with. We will send you instructions on how to set a new password.

Login

Don‘t have an account?  Create new account