Sentinel Lymph Node Mapping in Early-StageCervical Cancer


Identifi kace sentinelových lymfatickýchuzlin u časných stadií cervikálníchkarcinomů

Cíl studie:
Cílem studie je ověřit přínos a využitelnost peroperační detekce sentinelových lymfatickýchuzlin pomocí patentové modři u časných stadií cervikálních karcinomů.Typ studie: Klinická prospektivní studie s pozorováním jednotlivých případů.Název a sídlo pracoviště: Gynekologicko-porodnická klinika 2. LF UK, FN Motol, Praha.Metodika: Od února 2000 do července 2002 bylo do studie zařazeno 100 žen s časným stadiemcervikálního karcinomu. Detekce sentinelových uzlin byla provedena po aplikaci patentovémodři (PatentBlau V 2,5%) v 21 případech laparoskopicky a 79 případech laparotomicky. Poaplikaci jsme identifi kovali lymfatické cévy a sentinelové uzliny, které byly peroperačně vyšetřenymraženými řezy. Následně byla u všech žen provedena systematická pánevní lymfadenektomie.Výsledky: V souboru 100 žen jsme zaznamenali jeden případ falešné negativity sentinelovýchuzlin. Ve skupině nádorů do 20 mm jsme dosáhli detekce 90,5 % u laparoskopicky provedenédetekce a 91,7 % u laparotomicky provedené detekce. U nádorů větších než 20 mm byla detekce80 % a u skupiny 25 žen s „bulky“ IB2 nádory po neoadjuvantní chemoterapii bylo detekovánopouze 60 %. Analyzována distribuce 176 sentinelových uzlin u 75 žen bez adjuvantní chemoterapiea distribuce 20 pozitivních sentinelových uzlin.Závěr: Detekce sentinelových uzlin u časných stadií cervikálních karcinomů patentovoumodří je snadná, laciná a poskytuje dobré výsledky. Je třeba dalších studií v kombinaci s radioizotopemtechnecia k zvýšení detekční schopnosti. Další prospektivní studie musí vyhodnotitmožnosti přínosu detekce sentinelových uzlin k redukci radikality léčby cervikálníchkarcinomů.Cervical Cancer

Klíčová slova:
sentinelová uzlina, cervikální karcinom, patentová modř, radikalita


Authors: L. Rob 1 ;  M. Charvát 1;  H. Robová 1 ;  P. Strnad 1;  M. Pluta 1;  D. Schlegerová 2
Authors‘ workplace: Gynekologicko-porodnická klinika, 2. LF UK, FN Motol, Praha, přednosta doc. MUDr. L. Rob, CSc. 2Ústav patologie a molekulární medicíny, 2. LF UK, FN Motol, Praha, přednosta prof. MUDr. R. Kodet, CSc. 1
Published in: Ceska Gynekol 2004; (4): 273-277
Category:

Overview

Objective:
The aim of this study was to determine the utilization and usefulness of intraoperativelymphatic mapping and sentinel node identifi cation with Patent blau in early stage cervicalcancer.Design: Prospective case observational study.Setting: Department of Obstetrics and Gynecology, Charles University, 2nd Medical Faculty, FacultyHospital Motol, Prague.Methods: From February 2000 to July 2002, 100 patients undergoing surgery for early cervicalcancer were included, 21 patients undergoing SNI (sentat laparoscopy and 79 patientsundergoing SNI at the time of radical abdominal hysterectomy after installation of blue dye(PatentBlau V 2.5%). We carefully inspected the lymphatic channels and sentinel nodes andperformed a preoperative frozen section of sentinel nodes. Finally, complete lymphadenectomywas done.Results: There was one false – negative result in the group of 100 women. In the group oftumors less than 20 mm the detection rate was 90.5% when laparoscopic detection was performedand 91.7% in laparotomic detection. In tumors more than 20 mm the detection rate was80% and in the group of 25 women with „bulky“ tumors IB2 after neoadjuvant chemotherapythe detection was 60% only. We analysed locoregional distribution of 176 sentinel lymph nodesin 75 women not undergoing neoadjuvant chemotherapy and distribution of 20 positivesentinel nodes.Conclusion: Detection of sentinel nodes in early stages of cervical carcinomas using patent blue dyeis a easy-to-perform, feasible and cheap method. Additional studies are necessary using radioisotopeto improve detection rate. Another prospective studies should evaluate the role of SNI in reductionin surgical radicality.

Key words:
sentinel node, cervical cancer, patent blau, radicality

Full text is not available online.
If interested in a scan of this journal, contact NTO ČLS JEP.

Labels
Paediatric gynaecology Gynaecology and obstetrics Reproduction medicine

Article was published in

Czech Gynaecology


2004 Issue 4

Most read in this issue
Login
Forgotten password

Enter the email address that you registered with. We will send you instructions on how to set a new password.

Login

Don‘t have an account?  Create new account