Posthumous Sperm Procurement – Ethical andLegal Dilemmas


Etické a legislativní otázky odběru a užitíspermií zemřelého

Cíl studie:
Přehled literárních údajů a doporučení pro odběr a použití spermií zemřelého.Typ studie: Souhrnný přehled.Název a sídlo pracoviště: Gynekologicko-porodnická klinika LF MU, Brno, Gynekologicko-porodnickáklinika LF UP, Olomouc.Předmět a metoda studie: Pro rešerši průkazných dokumentů byly použity databáze Database ofAbstracts of Reviews of the Evidence (DARE) a MEDLINEplus. Odběr spermií je třeba provést nejpozději do 36 hodin od smrti. Spermie se odebírají většinouchirurgicky aspirací z nadvarlete nebo extrakcí z testikulární tkáně a zamrazí se v kryoprotektivnímmédiu. Při posuzování etických otázek je důležité brát zřetel na zájmy všech hlavníchzúčastněných subjektů – zemřelého, žadatelky a dítěte, které se má narodit. Důležité je taképřihlédnout k zájmu společnosti, zájmu příbuzných a postavení pracovníků centra, které sena výkonech podílí. Legislativa řešící otázky odběru a využití spermií zemřelého je celosvětověvelmi chudá. V České republice má určitý vztah k těmto postupům Ústavní zákon č. 2/1993 Sb.,Listina základních práv a svobod, Zákon č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu a Zákon č. 94/1963,o rodině. Z akceptovaných odpovědí na etické a právní otázky vychází návrh protokolu, kterýuvádí rámcová pravidla pro odběr a využití spermií zemřelého – vhodnost soudního rozhodnutípro dovozený souhlas zemřelého, použití odebraných vzorků spermatu až po uplynutí „žalu zeztráty blízké osoby“ nejdříve po 6 měsících, konzultace etické komise.Závěr: Zájemců o odběr a využití spermií zemřelého přibývá. Etické a legislativní otázky tohotopostupu musí vyváženě respektovat zájmy všech zúčastněných. Pro dobrou klinickou praxiv těchto případech je důležitý odbornou společností akceptovaný protokol standardního postupu.

Klíčová slova:
kryokonzervace spermatu, postmortem reprodukce, etika, asistovaná reprodukce


Authors: I. Crha 1 ;  J. Dostál 2 ;  P. Ventruba 1;  M. Kudela 2;  J. Žáková 1
Authors‘ workplace: Gynekologicko-porodnická klinika, Masarykova univerzita, Brno, přednosta prof. MUDr. P. Ventruba, DrSc. 2Gynekologicko-porodnická klinika, Univerzita Palackého, Olomouc, přednosta prof. MUDr. M. Kudela, CSc. 1
Published in: Ceska Gynekol 2004; (4): 335-339
Category:

Overview

Objective:
To present a review of bioethical discussion and recommendations concerning posthumoussperm procurement and postmortem parenthood.Design: Review article.Setting: Department of Obstetrics and Gynecology, Masaryk University, Brno, Department of Obstetricsand Gynecology, Palacky University, Olomouc.Subject and method: Literature search in Database of Abstracts of Reviews of the Evidence(DARE) and MEDLINEplus.Posthumous sperm procurement and cryopreservation must be performed within 36 hours afterdeath. To established appropriate medical practice, it is important to consider all stakeholders inthe decision-making process: the deceased, the requesting party, the child, the physician and thesociety. There are only few legislative measures concerning postmortem parenthood and posthumoussperm procurement. The essential elements for postmortem reproduction are: judicialorder, ethics committee approval, bereavement period of at least 6 month before use.Conclusion: Posthumous sperm procurement is fraught with ethical and legal implications. Allstakeholder should be considered. Society for reproductive medicine should prepare acceptablestandard protocol.

Key words:
posthumous sperm procurement, postmortem parenthood, ethics, assisted reproduction,semen cryopreservation

Full text is not available online.
If interested in a scan of this journal, contact NTO ČLS JEP.

Labels
Paediatric gynaecology Gynaecology and obstetrics Reproduction medicine

Article was published in

Czech Gynaecology


2004 Issue 4

Most read in this issue
Login
Forgotten password

Enter the email address that you registered with. We will send you instructions on how to set a new password.

Login

Don‘t have an account?  Create new account