Prognostic Factors of the Cervical Carcinoma


Prognostické faktory karcinomuděložního hrdla

Cíl studie:
Shrnutí významu prognostických faktorů karcinomu děložního hrdla, nové perspektivnímetody.Název a sídlo pracoviště: Gynekologicko-porodnická klinika LF UK a FN, Plzeň.Metodika: Přehled literatury.Výsledky: Nejdůležitějšími prognostickými faktory časného karcinomu děložního hrdla jsoustadium onemocnění a stav regionálních lymfatických uzlin. K dalším významným faktorůmpatří hloubka stromální invaze, objem tumoru a lymfovaskulární propagace, u adenokarcinomůještě grading. Ostatní faktory jsou zatím předmětem experimentálního výzkumu.Závěr: Detailní znalost jednotlivých prognostických faktorů karcinomu děložního hrdla jenutná ke stanovení optimální strategie léčby a sledování pacientky.

Klíčová slova:
karcinom děložního hrdla, prognostické faktory


Authors: jun. J. Bouda 1;  J. Bouda;  L. Boudová 2;  Z. Rokyta 1
Authors‘ workplace: Gynekologicko-porodnická klinika LF UK a FN, Plzeň, přednosta doc. MUDr. Z. Rokyta, CSc. 2Šiklův patologicko-anatomický ústav, LF UK a FN, Plzeň, přednosta prof. MUDr. M. Michal 1
Published in: Ceska Gynekol 2004; (4): 298-302
Category:

Overview

Objective:
Review of prognostic factors of the cervical carcinoma, new perspective methods.Setting: Department of Obstetrics and Gynecology, Medical Faculty Hospital, Plzeň.Design: Review article.Results: The most important prognostic factors of the early cervical carcinoma are the stageand regional lymph node status followed by the depth of stromal invasion, tumor volume,and lymphovascular invasion. Other factors are still only subjects of research.Conclusion: A detailed knowledge of particular prognostic factors of the cervical carcinomais necessary for optimal treatment and flow-up strategy.

Key words:
cervical carcinoma, prognostic factors

Full text is not available online.
If interested in a scan of this journal, contact NTO ČLS JEP.

Labels
Paediatric gynaecology Gynaecology and obstetrics Reproduction medicine

Article was published in

Czech Gynaecology


2004 Issue 4

Most read in this issue
Login
Forgotten password

Enter the email address that you registered with. We will send you instructions on how to set a new password.

Login

Don‘t have an account?  Create new account