Antenatální indukce plicní zralostiplodu. Betametazon versusbetametazon+tyrotropin releasing hormon


Antenatal Induction of Pulmonary Maturity of theFoetus. Betamethasone vs.Betamethasone+Thyrotropin Releasing Hormone

Summary:
During the period from May 1. 1994 till December 31. 1997 at the First and SecondDepartments of Gynaecology and Obstetrics Masaryk University Brno 311 neonates with birthwe-ights from 500 to 2000 g were born. A retrospective study was made comparing neonatal results ofthree methods of prenatal induction of maturing of surfactant in premature neonates. The firstgroup was without treatment, in the second group only betamethasone was administered and inthe third group betamethasone and thyrotropin releasing hormone (TRH). The neonates weredivided into three body weight groups: 500 - 999 g, 1000 - 1499 g and 1500 g and more.The most favourable results with administration of betamethasone and TRH were obtained in thegroup weighing 500 - 999 g. This pertained to the smaller number of post-partum administrationof surfactant, reduction of the oxygenation index and period of artificial pulmonary ventilation.IVth grade RDS and other complications in the child. In the group of neonates weighing 1000 -1499 g administration of betamethasone and TRH had a positive effect only on the oxygenationindex and grade of RDS. In the group of neonates with weights above 1500 there were no statisti-cally significant differences between the described three groups.It may be concluded that the greatest effectiveness was achieved by a combination of betametha-sone and TRH in neonates weighing 500 - 999 g, this combination was less effective in the groupweighing 1000 - 1499 g and without effect in those weighing 1500 g or more.

Key words:


Autoři: A. Roztočil 1;  K. Svojanovská 2;  D. Matušková 2;  I. Borek 2;  T. Juren 2;  V. Unzeitig 1;  P. Ventruba 1
Působiště autorů: Gynek. -porod. klinika LF MU, Brno, přednosta prof. MUDr. V. Ventruba, DrSc. 2 Neonatologické oddělení Fakultní porodnice LF MU, Brno, přednosta MUDr. I. Borek
Vyšlo v časopise: Ceska Gynekol 1999; (3): 147-152
Kategorie: Články

Souhrn

V období od 1.
5. 1994 do 31. 12. 1997 se na I. a II. gynek.-porod. klinice MU v Brně narodilo 311novorozenců ve váhových kategoriích 500 až 2 000 g. Byla provedena retrospektivní studie srov-návající neonatální výsledky tří metod prenatální indukce zrání surfaktantu u předčasně naroze-ných novorozenců. První skupina byla bez terapie, ve druhé byl aplikován pouze betametazona ve třetí betametazon a tyrotropin releasing hormon (TRH). Novorozenci byli dále členěni do tříváhových kategorií: 500 - 999 g, 1 000 - 1 499 g a 1 500 g a více.Nejpříznivějších výsledků s aplikací betametazonu a TRH bylo dosaženo ve skupině novorozencůváhové kategorie 500 - 999 g. Ty se týkaly menšího počtu poporodní aplikace surfaktantu, sníženíoxygenačního indexu a doby umělé plicní ventilace, IV. stupně RDS a dalších sledovaných kompli-kací dítěte. Ve skupině novorozenců 1 000 - 1 499 g příznivě ovlivnila aplikace betametazonua TRH pouze oxygenační index a stupeň RDS. Ve skupině novorozenců nad 1 500 g nebyly již mezipopsanými třemi skupinami statisticky významné rozdíly.Závěrem lze konstatovat, že nejvyšší účinnosti bylo dosaženo kombinací betametazonu a TRHu novorozenců váhové kategorie 500 - 999 g, méně účinná byla tato kombinace ve skupině 1 000 - 1 499 ga zcela bez účinku ve skupině 1 500 g a více.

Klíčová slova:

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Dětská gynekologie Gynekologie a porodnictví Reprodukční medicína
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se