Léčba idiopatické sterility


Treatment of Idiopathic Sterility

In the Centre for Assisted Reproduction of the Second Gynaecological and ObstetricClinic, First Medical Faculty, Charles University and General Hospital Prague, during the periodfrom 1993 - 1997, 900 couples were examined on account of sterility. In 8%, i.e. 72 couples thecause was not elucidated. The female patients were divided into groups by age, parity and periodof sterility. In these groups the cumulative conception (CCR) was compared as well as the fecun-dity per cycle after three months without treatment, after three cycles of intrauterine inseminati-on (IUI) and after three cycles of in vitro fertilization (IVF) or intracytoplasmic sperm injectioninto the oocyte (ICSI). In the group of patients with sterility shorter than three years, the cumula-tive conception rate after three months without treatment was 34.8%, after the subsequent threecycles of IUI 27.3% and after three cycles of IVF/ICSI 66.7%. In women with sterility extendingover more than three years these results were significantly lower: without treatment CCR was12.5%, when IUI was used it was 16.1% and after IVF/ICSI 40.5%. There were also marked differen-ces in the age groups. Based on these results the authors elaborated an optimal individual thera-peutic pattern. Treatment can be postponed by three months in women under 30 years and thosewhere sterility persists for less than three years. If they do not become pregnant, 3-4 IUI cyclesshould be attempted. Even women where IUI fails have a fair chance to become pregnant by IVFET. In women above 30 years with sterility lasting more than three years there the chance thatthey will become pregnant without treatment is only when secondary sterility is involved. IUIincreases the probability of pregnancy in this group only slightly. If during stimulation before IUImore than four follicles grow, it is advisable to convert these cycles to IVF. In women above 39years the authors recommend IVF or ICSI resp. as the method of first choice.

Key words:


Autoři: D. Koryntová;  L. Jelínková;  K. Řežábek;  M. Moosová;  J. Živný
Působiště autorů: Gynek. -porod. klinika 1. LF UK a VFN, Praha, přednosta prof. MUDr. J. Živný, DrSc.
Vyšlo v časopise: Ceska Gynekol 1999; (3): 159-163
Kategorie: Články

Souhrn

V období 1993 - 1997 jsme vyšetřili 900 párů pro sterilitu. U 8 %, tj. u 72 párů, nebyla objasněnapříčina. Pacientky jsme rozdělili do skupin podle věku, parity a doby trvání sterility. U těchtoskupin jsme srovnávali kumulativní četnosti těhotenství (CCR-cumulative conception rate) a fe-kunditu na cyklus po 3 měsících bez léčby, po 3 cyklech intrauterinní inseminace (IUI) a po 3cyklech in vitro fertilizace (IVF), popřípadě intracytoplazmatické injekce spermie do vajíčka(ICSI). Ve skupině pacientek se sterilitou kratší než 3 roky byla kumulativní četnost těhotenstvípo 3 měsících bez léčby 34,8 %, po následujících 3 cyklech IUI 27,3 % a po 3 cyklech IVF/ICSI66,7 %. U pacientek se sterilitou trvající déle, než 3 roky byly tyto výsledky významně nižší: bezléčby bylo CCR 12,5 %, při použití IUI 16,1 % a po IVF/ICSI 40,5 %. Výrazné rozdíly byly i v katego-riích věkových. Na základě těchto výsledků jsme navrhli optimální individuální léčebné schéma.Odložit léčbu o 3 měsíce lze u žen, které jsou mladší 30 let a u kterých sterilita trvá dobu kratšínež 3 roky. Pokud neotěhotní, je vhodné pokusit se o 3 - 4 cykly IUI. I ženy, u kterých IUI selže,mají dobrou šanci otěhotnět pomocí IVF ET. U žen starších 30 let a se sterilitou nad 3 roky ješance na otěhotnění bez léčby pouze u sekundární sterility. Intrauterinní inseminace pravděpo-dobnost otěhotnění v této skupině zvyšuje jen nepatrně. Pokud při stimulaci před IUI dojdek růstu více než 4 folikulů, je vhodné tyto cykly převést na IVF. U žen nad 39 let doporučujemeprovést IVF/ICSI.

Klíčová slova:

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Dětská gynekologie Gynekologie a porodnictví Reprodukční medicína
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se