Perinatální péče v ČR v r. 1997 a výhledy donejbližší budoucnosti - I. Analýza celostátní


Perinatal Care in the CR in 1997 and Perspectives forthe Near Future - I. National Analysis

From an analysis of the four main components of perinatal mortality, participating inits gradual decline to the value of 5.1‰ in 1997 ensued that the ratio of three of them, i.e. inborndefects incompatible with life, stillbron neonates with a birth weight of 2000 g or more andneonates with birth weight of 1000 g or more who die after delivery, declined in recent years onlyminimally despite the use of expensive diagnostic and therapeutic procedures, incl. the increasedrate of Caesarean sections. A continual decline of morbidity was noted only in neonates weighingless than 1000 g due to the high percentage taken before delivery to perinatological centres anddue to the marked decline of specific early neonatal mortality of these neonates in some of thesecentres. Improvement of this care in other centres is a reserve for a further decline of the perina-tal mortality but only of the order of tenths pro mille. Therefore in future it will be necessaryto change priorities and focus them on the effectiveness but also usefulness of expansivediagnostic and preventive and therapeutic procedures and on the long-term follow up of allrisk neonates with the objective of early assessment and subsequent prevention of theirperinatal morbidity

Key words:


Autoři: Z. Štembera;  P. Velebil
Působiště autorů: Ústav pro péči o matku a dítě, Praha - Podolí, ředitel Ing. V. Wollmuth
Vyšlo v časopise: Ceska Gynekol 1999; (3): 163-168
Kategorie: Články

Souhrn

Z rozboru 4 hlavních složek perinatální úmrtnosti (PÚ), podílejících se na jejím postupném snižo-vání až na hodnotu 5,1 ‰ v r. 1997, vyplynulo, že podíl tří z nich, tj. vrozené vady neslučitelné seživotem, mrtvorození novorozenci s porodní hmotností 2 000 g a více a postnatálně zemřelí novo-rozenci s porodní hmotností 1 000 g a více, se v posledních letech snižoval jen minimálně i přeszvýšené využívání nákladných diagnostických a léčebných postupů, včetně rozšířené frekvencecísařských řezů. Kontinuální pokles připadal pouze na snižování úmrtnosti novorozenců méněnež 1 000 g zásluhou jednak vysokého procenta jejich předporodního transportu do perinatologic-kých center, jednak výrazného snižování spec. časné novorozenecké úmrtnosti těchto novorozen-ců v některých centrech. Zlepšení této péče i v ostatních centrech představuje sice rezervu prodalší snižování PÚ, ale řádově jen v desetinách promile. Proto do budoucna je nutná změnapriorit zaměřená jednak na zvyšování nejen účinnosti, ale i užitečnosti nákladných dia-gnostických a preventivně-léčebných postupů, jednak na dlouhodobé sledování všech rizikovýchnovorozenců s cílem včasného zjištění a následné prevence jejich perinatální morbidity.

Klíčová slova:

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Dětská gynekologie Gynekologie a porodnictví Reprodukční medicína
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se