Naše první zkušenosti s bipolárníelektrodou Versapoint k hysteroskopickévaporizaci tkání


Our First Experience with the Versapoint System forOperative Hysteroscopy

Objective:
To evaluate our first experience with bipolar electrode (Verspoint, Johnson&Johnson)for transcervical surgery.Design: Prospective study.Setting: Department of Obstetrics and Gynecology, 1 st medical Faculty, Charles University, Pra-gue.Methods: Twenty procedures with bipolar electrode in normal saline as distension fluid wereperformed between September and November 1999. All 20 patients undervent office diagnostichysteroscopy with biopsy sampling which demonstrated benign histological finding.We used Olympus operative 7 mm hysteroscope, Versapoint system with bipolar electrodes (twiz-le, spring, ball). In 13 cases we vaporized intrauterine polyps, in 4 cases we vaporized intrauterinesubmucous myoma (grade I-ESH), in 1 case we dissecated intrauterine septum and in 2 cases weperformed intrauterine adhesiolysis. Local anesthesia-paracervical block was employed in 50% ofprocedures and general anesthesia was employed in 50% of cases.Results: The surgeon evaluated the degree of diffculty during the procedure as comfortible andeasy to use in case of intrauterine polyp, intrauterine septum and intrauterine adhesions vapori-sation, as mild difficulty in submucous myoma to 2cm and moderate/severe difficulty in case ofmyoma vaporisation of more than 2 cm size. No complications were registered during or postprocedure, we did not registered no sign of hyponatremia, no complains regarding pain or dis-comfort from patients.Conclusion: The adventage of Versapoint bipolar system for intrauterine operative hysteroscopyis the use of normal saline as distention fluid, which decreases pre and postoperative complicati-ons. We evaluated the vaporisation of pedunculate intrauterine patologies up to 2 cm as comfor-tible and easy to use. Combined to local anesthesia it appears to be a useful system for officehysteroscopy and transcervical surgery.

Key words:
hysteroscopy, vaporisation, transcervical surgery


Autoři: D. Tóth;  D. Kužel;  Z. Fučíková;  H. Hrušková;  D. Cibula;  J. Živný
Působiště autorů: Gynekologicko-porodnická klinika VFN a 1. LF UK, Praha, přednosta prof. MUDr. Živný J., DrSc.
Vyšlo v časopise: Ceska Gynekol 2000; (4): 269-272
Kategorie: Články

Souhrn

Cíl studie:
Vyhodnotit první zkušenosti s bipolární elektrodou k hysteroskopické intrauterinníoperativě.Typ studie: Prospektivní studie.Název a sídlo pracoviště: Gynekologicko-porodnická klinika 1. LF UK a VFN v Praze, Apolinářská18, Praha 2.Metodika: V období září - listopad 1999 jsme provedli 20 hysteroskopických intrauterinních výko-nů za použití bipolární elektrody systému Versapoint s fyziologickým roztokem jako distenčnímmédiem. U všech pacientek byla před operačním zákrokem provedena diagnostická hysteroskopies odběrem vzorku k histologickému ověření benigního patologického nálezu.K výkonu jsme použili hysteroskopické instrumentárium firmy Olympus s operačním hysterosko-pem průměru 7 mm, bipolární jehly s generátorem bipolárního napětí Versapoint firmy Johnson& Johnson a aktivní odsávání distenčního média. U 13 pacientek jsme provedli vaporizaci nitro-děložního polypu, u 4 pacientek jsme provedli vaporizaci submukózního intrauterinního myomu,v 1 případě vaporizaci intrauterinního septa a ve 2 případech vaporizaci intrauterinních syne-chií. 10 výkonů bylo provedeno v celkové anestezii a 10 výkonů bylo provedeno v místním znecitli-vění - paracervikálním bloku.Výsledky: Operatér hodnotil komfort výkonu při jednotlivých výkonech. Jako komfortní bylohodnoceno snesení/odstranění intrauterinního polypu, vaporizace intrauterinního septa a vapori-zace intrauterinních adhezí. Méně komfortní byla vaporizace submukózních myomů do 2cm prů-měru, dyskomfortní a obtížná byla vaporizace myomů průměru nad 2 cm. Nezaznamenali jsmežádné perioperační komplikace, subjektivně pacientky neudávaly bolest při výkonu v lokálnímznecitlivění.Závěr: Přínosem bipolárního systému k hysteroskopické operativě je užití fyziologického roztokujako distenčního média, a tudíž omezení perioperačních komplikací a snížení invazivity. Sneseníintrauterinních útvarů do velikosti 2 cm je komfortní, výkon je možné provést v lokální anesteziiv ambulantní praxi.

Klíčová slova:
hysteroskopie, vaporizace, transcervikální chirurgie

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Dětská gynekologie Gynekologie a porodnictví Reprodukční medicína

Článek vyšel v časopise

Česká gynekologie


2000 Číslo 4

Nejčtenější v tomto čísle
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se