Zhoršuje redukce vícečetné gravidityperinatální výsledky u dvoučetnýchgravidit?


Does Multifoetal Pregnancy Reduction Increase theRisk of Perinatal Results in Twin Pregnancies?

Objective:
To compare perinatal results for multi-foetal pregnancies where the reduction wasperformed with pregnancies where the reduction was not performed.Setting: Sanatorium Pronatal, Na Dlouhé mezi 4/12, 147 00, Praha 4 - Hodkovičky.Methods: We have analyzed results of pregnancies, after delivery, for women with twin pregnancywhich originated in our sanatorium, as a result of treatment with assisted reproducti on methods,in the period of time from January 1 st 1996 to December 31 st 1998. In the group being monitoredthere were 122 twin pregnancies originated as a result of reduction of triple and more-foetalpregnancies. We evaluated the percentage of miscarriages, length of pregnancies, weight of thenewborns and the manner of termination of the delivery. These results were compared with ourcontrol group consisting of 180 cases of twin pregnancies which were not a result of reduction.Results: Analysis was performed for those mothers only where complete data were available. Ata 5% level of statistical signifikance, it was not proved that both groups differed in average termof pregnancy or average weight of the twins. Average age of the mothers differed at 5% level ofsignificance (average age values were 30.16 for the group with reduction and 31.73 for the groupwithout reduction). Fisher test on 5 % significance level did not ascertain any signif icant differen-ce in the probability of miscarriage between the group with reduction (5.26 %) and the groupwithout reduction (12.84 %). At 5% level of statistical significance, no significant difference inprobability of perinatal death of the foetus or delivery of a stillborn foetus was ascertained.However, it is necessary to point out a low frequency of these phenomena in our group. Thepercentage of cesarean sections did not differ significantly in both groups (86.24 % in the groupmonitored vs 87.24 % in the group of twins without reduction).Conclusion: The analysis of both groups proves that reduction of multi-foetal pregnancies doesnot worsen perinatal results in comparison to pregnancies where reduction was not performed.

Key words:
reduction of multi-foetal pregnancies, miscarriages, lenght of pregnancies, weight of


Autoři: S. Jirsová;  T. Mardešić;  J. Hulvert;  P. Müller;  J. Vobořil;  R. Hűttelová;  Miková
Působiště autorů: Sanatorium Pronatal, Praha, vedoucí lékař doc. MUDr. T. Mardešić, CSc. 1 EuroMISE centrum UK a AV ČR
Vyšlo v časopise: Ceska Gynekol 2000; (4): 230-235
Kategorie: Články

Souhrn

Cíl práce:
Srovnat perinatální výsledky u vícečetných gravidit po provedené redukci a gravidit,u nichž redukce nebyla provedena.Název a sídlo pracoviště: Sanatorium Pronatal, Na Dlouhé mezi 4/12, 147 00 Praha 4 - Hodkovičky.Metodika: Analyzovali jsme výsledky těhotenství po porodu žen s dvoučetnou graviditou, kterébyly na našem pracovišti výsledkem léčby metodami asistované reprodukce v době od 1. 1. 1996do 31. 12. 1998. Ve sledované skupině bylo 122 dvoučetných gravidit, které vznikly po redukcitroj- a vícečetného těhotenství. Hodnotili jsme procento těhotenských ztrát, délku těhotenství,hmotnost novorozenců a způsob ukončení porodu. Tyto výsledky byly srovnány s kontrolní skupi-nou tvořenou 180 případy dvoučetných gravidit, které redukci nepodstoupily.Výsledky: Analýza byla provedena pouze pro matky s kompletními údaji (tj. 90 žen s dvoučetnougraviditou po redukci a 129 žen s dvoučetnou graviditou bez provedené redukce). Na 5% hladiněvýznamnosti nebylo prokázáno, že by se soubory lišily v průměrné délce těhotenství nebo vprůměrných hmotnostech dvojčat. Průměrný věk matek se lišil na 5% hladině významnosti (prů-měrné hodnoty věku 30,16 u skupiny s redukcí a 31,73 pro skupinu bez provedené redukce). Fishe-rův test na 5% hladině významnosti nezjistil významný rozdíl v pravděpodobnostech potratu veskupinách s redukcí (5,26 %) a bez redukce (12,84 %). Na 5% hladině významnosti nebyl zjištěnvýznamný rozdíl v pravděpodobnostech výskytu perinatálního úmrtí plodu a porodu mrtvéhoplodu. Je však třeba upozornit na velmi malé četnosti těchto jevů v našem souboru. Také procen-to císařských řezů se ve sledovaných skupinách nelišilo (86,24 % ve sledované skupině vs. 87,24 %ve skupině neredukovaných dvojčat).Závěr: Redukce vícečetného těhotenství nezhoršuje perinatální výsledky ve srovnání s gravidita-mi, u nichž redukce nebyla provedena, jak bylo prokázáno analýzou obou souborů.

Klíčová slova:
redukce vícečetných gravidit, těhotenské ztráty, délka těhotenství, hmotnost novo-

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Dětská gynekologie Gynekologie a porodnictví Reprodukční medicína

Článek vyšel v časopise

Česká gynekologie


2000 Číslo 4

Nejčtenější v tomto čísle
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se