Vývoj reprodukčního zdraví ženv ČR v období 1993 - 1997IV. Vztah antikoncepce a uměléhoukončení těhotenství


Development of Reproductive Healthof Women in the Czech Republic in 1993 - 1997IV. Relationship of Contraception and InducedAbortion

Objective:
Overall objective is to detect changes in reproductive health of women due to changesin the system of social and health care. The particular objective of this part of the study (part IV)is to identify the changes in the relationship of decreasing number of induced abortions andincreased use of contraception in 1997 compared to 1993.Design: Retrospective comparative epidemiological study.Setting: Institute for the Care of Mother and Child, Praha 4 - Podolí.Methods: Input data for the comparison of number of induced abortions and extent of contracepti-ve use came from the results of two previous parts of the study (parts II and III). The relationshipof contraceptive use and induced abortions was analyzed with regard to possible effect of concur-rent development of selected social-demographic factors.Results: The highest decrease of absolute number of induced abortions, together with higher-than-average decrease of absolute number of women not using one of three effective methods ofcontraception, was among married women, women with two children and women with secondaryeducation without exam. On the opposite, the highest relative decrease of women not using one ofthe three contraceptive methods was among women 20-24 year of age, women without childrenand women with university education, although such change was not reflected in relative decrea-se of number of induced abortions in these groups. Furthemore, their relative decrease was evensmaller than the national average. Similarly, the highest relative decrease of number of inducedabortions among divorced women and women 25-29 year of age was linked with less-than-averagedecrease of number of women not using one of three effective methods of contraception.Conclusions: Different values of changing relationship of contraception and induced abortions inrelation to analyzed social-demographic factors during period of observation document the influ-ence of these factors without dispute. Due to complex influence of these factors on the relation-ship of contraception and induced abortions, the particular contribution of each of them isdifficult to asses during simple analysis one-by-one.

Key words:
epidemiology, induced abortion, contraception, social-demographic factors


Autoři: Z. Štembera;  P. Velebil
Působiště autorů: Ústav pro péči o matku a dítě, Praha-Podolí, ředitel ing. Vladimír Wollmuth
Vyšlo v časopise: Ceska Gynekol 2000; (4): 250-256
Kategorie: Články

Souhrn

Cíl studie:
Zjistit, jaké změny v reprodukčním zdraví žen vyvolaly změny v systému zdravotnípéče a v sociální sféře. Dílčím cílem IV. části bylo zjistit změny ve vztahu klesajícího počtu UUTa zvýšeného používání antikoncepce v r. 1997 proti r. 1993.Typ studie: Retrospektivní srovnávací epidemiologická studie.Název a sídlo pracoviště: Ústav pro péči o matku a dítě, Praha-Podolí.Metodika: Údaje pro srovnání počtu UUT a žen používajících antikoncepci byly použity z výsled-ků dvou předcházejících studií. Vzájemný vztah Antikoncepce/UUT byl analyzován z hlediskaeventuálního vlivu současně se měnících vybraných sociodemografických faktorů.Výsledky: Největší pokles absolutního počtu UUT při více než průměrném poklesu absolutníhopočtu žen nepoužívajících jednu ze tří účinných metod antikoncepce, vykázaly dílčí skupiny ženvdaných, se dvěma dětmi a středním vzděláním bez maturity. Naopak k největšímu relativnímupoklesu žen nepoužívajících jednu ze tří uvedených antikoncepčních metod došlo v dílčích skupi-nách žen 20 - 24letých, nulipar a vysokoškolaček, i když se tato změna neodrazila v relativnímpoklesu počtu UUT u těchto žen, který byl naopak menší než celostátní průměr. Obdobně největšírelativní pokles počtu UUT v dílčích skupinách žen rozvedených a 25 - 29letých byl provázen jenpodprůměrným poklesem žen nepoužívajících jednu ze tří účinných antikoncepčních metod.Závěr: Rozdílné výsledky hodnot v měnícím se vztahu Antikoncepce/UUT v souvislosti s analyzo-vanými sociodemografickými faktory ve sledovaném období dokazují, že vliv těchto faktorů nauvedený vztah je nepochybný. Tím, že působení těchto faktorů na vztah Antikoncepce/UUT sevzájemně prolíná, je rozsah vlivu jednotlivých faktorů, při jejich izolované analýze jen obtížnězhodnotitelný.

Klíčová slova:
epidemiologie, umělé ukončení těhotenství, antikoncepce, sociodemografické fakto-

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Dětská gynekologie Gynekologie a porodnictví Reprodukční medicína

Článek vyšel v časopise

Česká gynekologie


2000 Číslo 4

Nejčtenější v tomto čísle
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se