Vývoj reprodukčního zdraví ženv ČR v období 1993 - 1997III. Umělé ukončení těhotenství


Development of Reproductive Health ofWomen in Czech Republic in 1993 - 1997III. Induced Abortion

Objective:
To analyze the effect of changes in system of health and social care on reproductivehealth of women. In particular to analyze the changes in frequency of induced abortions asa basis for evaluation of changes in contraceptive use.Design: Retrospective comparative epidemiological study.Setting: Institute for the Care of Mother and Child, Praha 4 - Podolí.Methods: The database of the Czech Office of Health Statistics and Information was used. Besidescomparison of absolute numbers of induced abortions we used international criteria „Abortionrate” and „Abortion ratio”. These parameters were compared with maternal age, marital status,level of education, and number of children.Results: Since the legislature on induced abortions came into effect till 1991 the annual variationsof the number of induced abortions in the Czech Republic were inverse to changes in number ofbirths due to current fertility. However, since then the number of abortions has been decreasingwhile the number of births was also decreasing. Using the abortion ratio as a measure, we wereable to observe the decrease from 34.3 to 29.1 % during 1993 - 1997, however the later value is stillhigher than in developed world. According to the selected social-demographic parameters ofwomen we have seen the highest decrease of absolute number of abortions among married wo-men, women with two children, and women with secondary education. According to the numberof abortions per 1000 women of reproductive age there has also been decrease among marriedwomen, however also among women 15 - 19 year and among women with university education.The smallest decrease of abortion rate has been observed among single women.Conclusions: In this part of the study we analyzed the decrease of induced abortions during 1993 -1997 related to four selected social-demographic characteristics of women of reproductive age.Our results will be used for further analyses of relationship of contraception and induced aborti-ons during the specified period. Such analysis is a subject of separate study.

Key words:
epidemiology, induced abortion, social-demographic characteristics, abortion rate,


Autoři: Z. Štembera;  P. Velebil
Působiště autorů: Ústav pro péči o matku a dítě, Praha-Podolí, ředitel ing. Vladimír Wollmuth
Vyšlo v časopise: Ceska Gynekol 2000; (4): 243-249
Kategorie: Články

Souhrn

Cíl studie:
Zjistit, jaké změny v reprodukčním zdraví žen vyvolaly změny v systému zdravotnípéče a v sociální sféře.V dílčí studii III analyzovat změny ve frekvenci umělého ukončení těhotenství (UUT), jako pod-klad pro jejich srovnání se změnami v používání antikoncepce.Typ studie: Retrospektivní srovnávací epidemiologická studie.Název a sídlo pracoviště: Ústav pro péči o matku a dítě, Praha-Podolí.Metodika: Za zdroj údajů byly použity údaje Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR.Kromě změn v absolutním počtu UUT byly tyto diferencovány podle mezinárodních kritérií„Abortion rate” a „Abortion ration”. Údaje byly korelovány s věkem ženy, rodinným stavem, úrov-ní dosaženého vzdělání a počtem narozených dětí.Výsledky: Od přijetí zákona o UUT až do r. 1991 byl každoročně kolísající počet UUT zrcadlovýmobrazem kolísajícího počtu porodů v důsledku měnící se fertility žen. Poté však začal s poklesemporodů současně klesat i počet UUT. Hodnoceno podle „Abortion ratio” došlo sice v období 1993 až1997 k jeho snížení ze 34,3 na 29,1 %, ale stále je to procento vyšší než ve vyspělých zemích. Podleukazatelů charakterizujících sociodemografické postavení ženy k největšímu poklesu počtu UUTdošlo u žen vdaných, se 2 narozenými dětmi a střední úrovní vzdělání. Podle počtu UUT na 1000žen k největšímu poklesu došlo sice rovněž u žen vdaných, ale též u žen 15-19letých a vysokoškola-ček, naopak k nejnižšímu u žen svobodných.Závěr: V dílčí studii III byly pomocí mezinárodních kritérií analyzovány změny v poklesu počtuUUT v období 1993 - 97, a to v souvislosti se 4 ukazateli charakterizujícími sociodemograficképostavení žen. Zjištěná data budou použita pro analýzu vývoje vztahu Antikoncepce/UUT v uvede-ném období, která je obsahem další dílčí studie.

Klíčová slova:
epidemiologie, umělé ukončení těhotenství, sociodemografické ukazatele, kritéria

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Dětská gynekologie Gynekologie a porodnictví Reprodukční medicína

Článek vyšel v časopise

Česká gynekologie


2000 Číslo 4

Nejčtenější v tomto čísle
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se